ผลงานวิชาการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

ๅๅๅ
ชื่อ : นายปรีชา นาคจำรูญ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
เรื่อง : รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอไพศาลี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ดาวน์โหลด : เอกสารประกอบ
ๅๅๅ
ชื่อ : นายปรีชา นาคจำรูญ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
เรื่อง : การพัฒนางานนิเทศสู่คุณภาพการศึกษาบนพื้นฐานการวิจัยโดยยึดหลักสูตรเป็นสำคัญ (ORcBs) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ดาวน์โหลด : เอกสารประกอบ