รายชื่อเว็บไซต์ระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ที่ โรงเรียน อำเภอ ชื่อเว็บไซต์
1 บ้านลำพยนต์ ตากฟ้า http://182.93.171.220/pcr/lpy
2 บ้านเทวฤทธิ์พันลึก ตากฟ้า http://182.93.171.220/pcr/trp
3 บ้านดำรงรักษ์ ตากฟ้า http://182.93.171.220/pcr/drr
4 วัดจันเสน ตาคลี http://182.93.171.220/pcr/wjs
5 บ้านหนองสีซอ ตาคลี http://182.93.171.220/pcr/nss
6 ชุมชนบ้านหัวหวาย ตาคลี http://182.93.171.220/pcr/chh
7 บ้านเขาล้อ ท่าตะโก http://182.93.171.220/pcr/kl
8 บ้านเขาน้อย ท่าตะโก http://182.93.171.220/pcr/kn
9 บ้านทำนบ ท่าตะโก http://182.93.171.220/pcr/tn
10 บ้านพนมรอก ท่าตะโก http://182.93.171.220/pcr/pnr
11 บ้านหนองหลวง ท่าตะโก http://182.93.171.220/pcr/nh
12 บ้านนาขอม ไพศาลี http://182.93.171.220/pcr/nk
13 บ้านกระทุ่มทอง ไพศาลี http://182.93.171.220/pcr/ktt
14 วัดสำโรงชัย ไพศาลี http://182.93.171.220/pcr/src
15 สหชาติเศรษฐกิจวิทยา หนองบัว http://182.93.171.220/pcr/shc
16 ธารทหาร หนองบัว http://182.93.171.220/pcr/tth
17 บ้านเขามะเกลือ หนองบัว http://182.93.171.220/pcr/kmg
18 บ้านห้วยถั่วใต้ หนองบัว http://182.93.171.220/pcr/htt
19 ชุมชนวัดห้วยร่วม หนองบัว http://182.93.171.220/pcr/ccw
20 สระงาม หนองบัว http://182.93.171.220/pcr/sgn