ท่านที่มีความประสงค์บริจาค โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

โรงเรียน :
เบอร์ติดต่อ :
จำนวนเงิน : บาท
อื่นๆ :
 
รายชื่อผู้บริจาคทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
อำเภอ
เบอร์โทร
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
1 นายวิระ แข็งกสิการ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ไพศาลี 0 10000
2 นายวินิจ กลิ่นเฟื่อง รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ไพศาลี 0 10000
3 นายประสิทธิ์ คงเถื่อน รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ไพศาลี 0 10000
4 นางสุมณฑา ศิริวัฒนา ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ไพศาลี 0 10000
5 นายอำนาจ จรบุรี รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ไพศาลี 0 2000
6 นางบุหลง ศุภศิลป์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.นว.3 ไพศาลี 0 1000
7 นางวนิดา ญาดาวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ไพศาลี 0 1000
8 นายมงคล กิตติรัตนวศิน ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ไพศาลี 0 1000
9 นางธัญญาภรณ์ นุชเฉย ผอ. กลุ่มบริหารการเงินฯ สพป.นว.3 ไพศาลี 0 1000
10 นางนันท์ธิยา จรูญจิตรวีร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ไพศาลี 0 1000
11 นางสาวอวยพร รอดมาก ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.นว.3 ไพศาลี 0 1000
12 นางสาวสุภาณี สันทารุนัย ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใต สพป.นว3 ไพศาลี 0 1000
13 นางสาวดวงรัชค์ พงษ์ประเสริฐ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.นว.3 ไพศาลี 0 1000
14 นายสมนึก ธีระรังสิกุล บ้านเขาล้อ ท่าตะโก 0 5000
15 นายนิเวศน์ นางสิรินุช โตศรี ชุมชนวัดหัวถนนใต้ ท่าตะโก 0 10000
16 นายธงชัย-นางพรรณี อินทร์ประสิทธิ์ บ้านหนองเต็งรัง ตาคลี 0 10000
17 นายบุญส่ง-นางอัมพร ยอดวิเศษ อนุบาลไพศาลี ไพศาลี 0 5000
18 นายวิชาญ เอี่ยมคง บ้านทำนบ ท่าตะโก 0899580752 1000
19 นายพิสุทธิ์ ห่อทอง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพป.นว3 ไพศาลี 0902058864 1000
20 นางสาวกิ่งแก้ว ศรีสุภรกรกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.นว.3 ไพศาลี 0850531996 2000
21 นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไพศาลี 0817078357 2000
22 นางสมฤดี บุญอาสา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ไพศาลี 0858762639 2000
23 นายวิสิทธิ์ สุวรรณจักร์ วัดดงพลับ ตาคลี 0838767363 1000
24 นายบำรุง รอดทอง ข้าราชการบำนาญ ตาคลี 0 2000
25 ด.ต.ธนากร ชุติกุลธนัน - - 0 5000
26 นางศุนิษา สุขสำราญ บ้านคลองบอน ท่าตะโก 0 1000
27 นางน้ำผึ้ง พรเจริญสมบัติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ไพศาลี 0 1000
28 นางทับทิม เกตุวิทย์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นว. 3 ไพศาลี 0 1000
29 นางยุวดี ฉายแสง ศึกษานิเทศก์ ไพศาลี 0 1000
30 นายปรีชา นาคจำรูญ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ไพศาลี 0 1000
31 นายไกรพันธ์ พูลพันธ์ชู นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.นว.3 ไพศาลี 0 1000
32 นายวิเชียร - นางวันเพ็ญ ศิริคง ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.3 ไพศาลี 0 2000
33 นางเณริศา คชฤทธิ์ วัดท่าตะโก ท่าตะโก 0 1000
34 น.พ.ปณิธพันธ์ พันธ์กอง - - 0 1000
35 น.ส.กุลณดา พันธ์กอง - - 0 1000
36 นางอัมพร วรพุฒิ บ้านวังแรง ท่าตะโก 0 10000
37 อ.วิไลพร มาเจริญ ชุมชนบ้านหัวหวาย ตาคลี 0 1000
38 นายดรุณ พิศาลสังฆคุณ วัดจันเสน ตาคลี 0 2000
39 นางปัทมณ ยอดฉิมมา บ้านตุ๊กแก ท่าตะโก 0 10000
40 นางวรรษิดา อ่อนสี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ไพศาลี 0812813221 1000
41 นายชาญชิต ทัพหมี รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ไพศาลี 0 1000
42 นางสาวปิยวรรณ อ้นยาง ชุมชนบ้านหัวหวาย ตาคลี 0812815858 2000
43 นางสาวสาธินี สอนจิตร บ้านพุนกยูง ตากฟ้า 0884398538 1000
44 นายวัด พิมสอน บ้านหนองเต็งรัง ตาคลี 0872014395 2000
45 นางวันทนีย์ ไทยเที่ยง บ้านดงมัน ตาคลี 0 5000
46 นายสุทธิชัย ผู้ภักดี วัดป่าเรไร หนองบัว 0 1000
47 ผอ.กนก-ผอ.ธัญญาภรณ์ กุนาง บ้านท่ากร่าง-วัดโปร่งสวรรค์ สพป.นว.2 0 3000
48 นางบุญชอบ เจนธัญญากรณ์ บ้านเขาธรรมบท ไพศาลี 0 2000
49 นายบุญรอด อยู่พุ่ม สพป.นว.2 ลาดยาว 0 1000
50 อ.พัชญ์ภสุ เกิดสุขตระกูล สพป.นว.2 ลาดยาว 0 500
51 อ.อดิรัชต์ พาดี สพป.นว.2 ลาดยาว 0 500
52 นายเฉลิมชัย พันธ์เลิศ สพฐ. - 0 2000
53 นายธรรมรัตน์ เพชรรัตน์ บ้านเขาล้อ ท่าตะโก 0 10000
54 นายฐนภัทร บุญช่วย นิติกร สพป.นว.3 ไพศาลี 0 1000
55 จิตรวิไลทัวร์ สุรชาติ กล้ากสิกิจ - เมือง 0 5000
56 นางเล็ก แก้วนารี - - 0 1000
57 นางสุพิชสิริ บุญช่วย อนุบาลท่าตะโก ท่าตะโก 056 1000
58 นายชาญศิลป์ เรืองศรี บ้านหนองโบสถ์ หนองบัว 0 10000
59 นายวิศาล ดิลกวณิช พิธีกรรายการบ่ายนี้มีคำตอบ กรุงเทพมหานคร 0 1000
60 นายรุ่ง อุดมศิริ 0 เมือง 0 2000
61 นางสาวอรพินท์ พิมพ์เขต สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ไพศาลี 0 2000
62 อ.อมรรัตน์ สาระหงส์ บ้านพุนกยูง ตากฟ้า 0 5000
63 นายจุลิน กสิวัฒน์ 0 สพป.นว.2 0 1000
64 นางสุนันท์ ตัณฑพาทย์ วัดเขาฝา ตาคลี 0 1000
65 นายชาญศิลป์ เรืองศรี วัดหนองโบสถ์ หนองบัว 0 10000
66 นายสมฤดี คชายั่งยืน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เมือง 0 3000
67 นายบุญนำ ศรีตะละหฤทัย บ้านสระแก้ว ลาดยาว 0 5000
68 นายทรงศักดิ์ ทองทัพ บ้านโพธิ์งาม ตาคลี 0 30000
69 นายชวน-นางนวลพรรณ โพธิ์อ่อง วัดพนมเศษ - อนุบาลท่าตะโก ท่าตะโก 0 9000
70 นางสาววิภา สิริ บ้านหนองสุขสันต์ ตากฟ้า 0898602078 1000
71 นางสาวบูญ ทองเขียว บ้านเขาดิน(ประชานุกูล) ท่าตะโก 0898580054 1000
72 นางสาวบัวนาค เวียงทอง บ้านหนองหลวง ท่าตะโก 0892701347 5000
73 นางจินตนา บุญเสือ วัดท่าตะโก ท่าตะโก 0 1000
74 นายพิศาล อินทร์น้อย บ้านหัวถนนเหนือ ท่าตะโก 0 5000
75 นายเผ่า เอี่ยมสอาด สพป.นว.๓ ไพศาลี 0898561356 3000
76 นายไพรวัล สระทองขาว บ้านเทวฤทธิ์พันลึก ตากฟ้า 0 5000
77 นายชูศักดิ์ น้อยทา วัดเทพสุทธาวาส หนองบัว 0 5000
78 ผู้บริหารกลุ่มฟ้าอุดม 0 ตากฟ้า 0 10000
79 นายประเสริฐ จรูญจิตรวีร์ บ้านคลองกำลัง หนองบัว 0 10000
80 นายสุทิน เพ็ชรยิ้ม วัดเขาเจดีย์ ตาคลี 0 1000
81 น.ส.สุภาพร อนุตรพงศ์ อนุบาลท่าตะโก ท่าตะโก 0 1000
82 สจ.วิโรจน์ กลิ่นโตนด 0 0 0 5000
83 นางพะเยาว์ ผึ้งสลับ วัดทุ่งทะเลทราย ตาคลี 0 5000
84 ครูวิบูลย์-คุณประเสริฐ เอ็งสุโสภณ วัดจันเสน ตาคลี 0 7000
85 คุณธนิมา เจริญสุข สพฐ. กทม. 0 2000
86 นางสุวรรณี จันทร์ไพจิตร อนุบาลไพศาลี ไพศาลี 0 5000
87 นายจิระวิทย์ ศุภนันทกานต์ ห้างแฟรี่แลนด์สรรพสินค้า เมือง 0 10000
88 นายสุชิน สังข์เดช วังวิทยา ท่าตะโก 0 3000
89 ครูสังกัดสพป.สุโขทัย 0 เมือง 0 1000
90 อ.ชำนาญ-อ.พอเนตร ผาสุก วัดทุ่งทะเลทราย ตาคลี 0 10000
91 นายมิตร สมบุญมา บ้านสระเกตุโมรี ตากฟ้า 0 1000
92 นายกาญจนศักดิ์ ชูยอด บ้านเขาล้อ ท่าตะโก 0 10000
93 นายวีระชาติ-นางศิริพร ฉั่วตระกูล บ้านโคกมะขวิด ไพศาลี 0 5000
94 น.ส.ธารีนี เสงี่ยมพรพาณิชย์ 0 0 0818411288 5000
95 นายปรีดาภัทร เต็งสกุลนาม ผอ.รร.บ้านพุนกยูง - 1000
96 นายประจวบ ธัชวรานนท์ วัดพนมเศษ ท่าตะโก 0812865772 1000
97 นางลำใย สนั่นรัมย์ สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. - 0 1000
98 น.ส.สุภาภรณ์ เจริญศิริโสภาคย์ สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. - 0 500
99 นางอุบล สินธุมาลย์ วัดเขาฝา ตาคลี 0 1000
100 นางวาสนา สายทอง วัดเขาฝา ตาตลี 0 1000
101 นางคำแก้ว ระดมทอง วัดหนองคูน้อย ตาคลี 0 1000
102 นางประครอง ขุนอภัย วัดสว่างวงษ์ฯ ตาคลี 0 1000
103 นางประภาพร วันทอง วัดหนองคูน้อย ตาคลี 0 1000
104 นายเกรียงศักดิ์ วันทอง วัดลาดทิพยรส ตาคลี 0 1000
105 นางมธุรดา ช้อนทอง วัดหนองคูน้อย ตาคลี 0 1000
106 นางวลัยพร ดีเจริญ บ้านหนองลาด ตาคลี 0 2000
107 นางพรรณพิไล เชิดชู บ้านหัวเขาตาคลี ตาคลี 0 3000
108 นางสำรวล แดงนุ้ย วัดตาคลี ตาคลี 0 3000
109 นางอุทัยวรรณ วงษ์เหรียญไทย บ้านหนองปล่้องโพช ท่าตะโก 0 5000
110 นางวรรษิดา อ่อนสี - ผอ.สามารถ อัฒพุธ สพป.นว.3 - วัดสายลำโพงใต้ ท่าตะโก 0 5000
111 น.ส.กะสีลา ฤทธิ์บำรุง บ้านตุ๊กแก ท่าตะโก 0 2000
112 อ.รังสิมรัตน์ ชะฎา บ้านตุ๊กแก ท่าตะโก 0 5000
113 0
114 นายวรวุฒิ ล้อพูลศรี คหบดีอ.ท่าตะโก ท่าตะโก 0 5000
115 นายวิทยา ศุภศิลป์ คหบดี อ.ท่าตะโก ท่าตะโก 0 10000
116 นายคนอง ยอดฉิมมา ชุมชนวัดหัวถนนใต้ ท่าตะโก 0 1000
117 นางสำรวล พึ่งกัน บ้านหนองไม้แดง ตาคลี 0 1000
118 นายชาญวิทย์ บุญดิเรก ผอ.โรงเรียนบ้านหนองลาด ตาคลี 0 1000
119 อ.นุช ม่วงเก่า ตาคลีประชาสรรค์ ตาคลี 0 10000
120 นางคำแก้ว ระดมทอง วัดหนองคูน้อย ตาคลี 0 1000
121 นายวิเชียร - วิชัย เกตุทอง 0 ท่าตะโก 0 3000
122 นางวรากร งามโฉม บ้านหัวถนนเหนือ ท่าตะโก 0 5000
123 นางศุภร แสงอาภา ข้าราชการบำนาญ หนองบัว 0 2000
124 สพป.สุโขทัย เขต 1 0 เมือง 0 2000
125 นายบุญทวี ไชยเครื่อง 0 0 0 2000
126 นางวราภรณ์ ไชยเดช วัดสระแก้ว เมือง 0 1000
127 นางสมจิต ศรีนุช บ้านเนินบ่อทอง ไพศาลี 0 5000
128 นายสมบูรณ์-นางสุกัลยา นนท์สกุล บ้านหนองหลวง ท่าตะโก 0878464322 1000
129 นายสมัคร คูณหอม อนุบาลตากฟ้า ตากฟ้า 0 10000
130 คุณจุฑามาศ สรวิสูตร สพฐ 0 0 1000
131 คุณสุรีรัตน์ ตั่งยะฤทธิ์ สพฐ 0 0 1000
132 คุณเกษรินทร์ วิริะอาภรณ์ สพฐ 0 0 1000
133 คุณธนัญญา แสงทอง สพฐ 0 0 500
134 นายวิจิตร-นางภัทรานิษฐ์ ชวดนุช สพป.นว.1 เมือง 0 2000
135 นายอรรถ คล้ายนุ่น อุดมพัฒนา หนองบัว 0 10000
136 นายไพรัตน์ นางจันตรี บัวสถิตย์ ผอ.รร.เกาะแก้วสามัคคี/ครู รร.อนุบาลหนองบัวฯ หนองบัว 0 2000 -
137 นางกาลวิน เนาวรัตน์พนมมาศ บ้านสระแก้ว ตาคลี 0 1000
138 นายบุญส่ง-นางอัมพร ยอดวิเศษ อนุบาลไพศาลี ไพศาลี 0 10000
139 นางรุ่งทิพย์ เกตุขาว วัดหนองตะโก ตาคลี 0 5000
140 นายลำเพย ช่างปั้น วัดลาดทิพยรส ตาคลี 0 5000
141 นางธรรมพร แข็งกสิการ เขาทอง พยุหะคีรี 0 5000
142 ผอ.สังเวียน-ผอ.สุรัญชนา โพธิ์หวี บ้านชอนเดื่อ-ชุมชนบ้านเขาใบไม้ ตาคลี 0 10000
143 นายมงคล กรรขำ วัดบ้านใหม่ ไพศาลี 0817651401 1000
144 นายพิทยา ทองสงค์ บ้านเขาทอง พยุหะคีรี 0 3000
145 อ.ศิริวรรณ จีนสอน 0 พยุหะคีรี 0 500
146 อ.อุษณีย์ คงหอม 0 พยุหะคีรี 0 1100
147 อ.นารี วสยางกูร 0 พยุหะคีรี 0 1000
148 อ.ชลธิชา เทศน์ธรรม 0 พยุหะคีรี 0 1000
149 อ.จงรักษ์ อิ่มจันทึก 0 พยุหะคีรี 0 1000
150 ครอบครัวธัญกิจจานุกิจ 0 หนองบัว 0 3000
151 อ.สุนันท์ แก้วทองดี นายมานะ แก้วทองดี บ้านวังข่อย บ้านเขาใหญ่ ไพศาลี 0 5000
152 นางศุภกร คันทะมาลา ชุมชนวัดหัวถนนใต้ ท่าตะโก 0 1000
153 นายฉลอง คันทะมาลา ชุมชนวัดหัวถนนใต้ ท่าตะโก 0 1000
154 นางลัดดา กล่อมแก้ว ชุมชนวัดหัวถนนใต้ ท่าตะโก 0 1000
155 นางอดิศรณ์ แช่มชู ชุมชนวัดหัวถนนใต้ ท่าตะโก 0 3000
156 นายอภิชาติ คุปตะวาทิน ชุมชนวัดหัวถนนใต้ ท่าตะโก 0 1000
157 นางเรไร คำคม ชุมชนวัดหัวถนนใต้ ท่าตะโก 0 500
158 กลุ่มลูกจ้างประจำ สพป.นว.3 0 0 0 9000
159 นายอนันต์ ดวงพัตรา วัดสว่างวงษ์ฯ ตาคลี 0 1000
160 นางกมลมาลย์ ปรีชาวนิช 0 0 0 1000
161 นางฑิฆัมพร กริสดี ม่วงน้อยประชาสามัคคี ตาคลี 0 1000
162 นางบังอร บำรุงศรี บ้านกระทุ่มทอง ไพศาลี 0 2000
163 ผอ.บรรเลง-อ.ปราณี แก้วแจ่ม 0 0 0 5000
164 นายโสภณ ลิ้มสุวรรณ อนุบาลชุมตาบง ชุมตาบง 0 1000
165 น.ส.อัญชลี พูลทอง ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ลาดยาว 0 1000
166 นางจันทิมา สุวรรณเทพ 0 0 0 5000
167 น.ส.บุญมี ไชยเครื่อง 0 0 0 2000
168 นางนิตยา จรุงธนกิจ 0 0 0 1000
169 นางทองเปลว แก้วประเสริฐ 0 ตาคลี 0 5000
170 นางอรุณวรรณ ศักดิ์วิทย์ อนุบาลหนองบัว หนองบัว 0 3000
171 นายประจวบ-นางสุนทรี ชัชวรานนท์ ข้าราชการบำนาญ 0 0 15000
172 นายเฉลิมชัย ธูปบูชา บ้านโคกสะอาด หนองบัว 0 10000
173 นายวิเชียร ศิริคง วัดประชาสรรค์ ตากฟ้า 0 5000
174 นางจุฑามาศ กล่ำคุ้ม วัดลาดทิพยรส ตาคลี 0 1000
175 นางนิสากร กลานันท์ บ้านดงมัน ตาคลี 0824065939 2000
176 ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 0 0 20000
177 ผอ.วสันต์ นาวเหนียว ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 1 0 0 10000
178 อ.พงษ์ศรี บุญสุวรรณ ร้านอาหารสกุลดาว เมือง 0 5000
179 อ.กัลยาณี สาระงาม บ้านเขาค้างคาว ท่าตะโก 0 2000
180 รองกิตติพันธ์ กุนทอง รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ไพศาลี 0 5000
181 นางพัฒนาพร เริ่มหาสุข บ้านโพธิ์งาม ตาคลี 0 5000
182 งานศพพี่ชายผอ.ดุษณีย์ ศรีสุขุมาลย์ 0 ตาคลี 0 5000
183 คณะผู้บริหารที่ได้รับวิทยฐานะ 0 0 0 15000
184 นางปิ่นเพชร แช่มช้อย นักประชาสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 3 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 0 1000
185 นางกัญญา เทศขำ บ้านหนองตาราม ตาคลี 0861998643 2000
186 0
187 0
188 0
ยอดเงินรวมทั้งสิ้น
679100