รายชื่อผู้บริจาคเงินสมทบกองทุนสร้างบ้านนักเรียน
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2556
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง จำนวนเงิน หมายเหตุ
ยอดยกมา 1,176,107
1 นายนิวัตร์ พุ่มมาลัย ครู โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 5,000
2 นางจำเรียง ลอยมา ครู โรงเรียนวัดเขาวง 3,000
3 นายสมศักดิ์ อ่อนสำลี ครู วัดเทพสุทธาวาส 500
4 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 30,000
5 นางเตือนใจ ตรโนดม ครู โรงเรียนอนุบาลไพศาลี 3,000
6 นางตจุฑามาศ หมีทอง ครู โรงเรียนอนุบาลไพศาลี 3,000
7 นางศิริจิตร ฮวบสอน ครู โรงเรียนอนุบาลหนองบัวฯ 5,000
8 นายพิกุล โตสงคราม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 5,000
9 คณะครูโรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี 5,000
10 นายวิทยา แสงศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม 2,000
11 นางวรรณา เกิดสุข ครู โรงเรียนสระงาม 5,000
12 นางสาวบุญเชิด แย้มสัจจา ครู โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย 5,000
13 นายสุชิน สีสวย ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 30,000
14 นายวิลาศ บุญมา ครู โรงเรียนบ้านตะคร้อฯ 5,000
15 นายเสวก สุขเสือ ครู โรงเรียนบ้านตะคร้อฯ 5,000
16 งานศพคุณพ่อชด ม่วงรอด บิดา นายถนัด ม่วงรอด 2,000
17 นางสาวอวยพร รอดมาก ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 3,000
18 งานศพคุณแม่ถนอม สั่งศร มารดา ผอ.สิทธิพงศ์ สั่งศร 10,000
19 นางประทุม จันทร์ชู ข้าราชการบำนาญ 5,000
20 นายปรีชา ประเสริฐศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านทำนบ 5,000
21 นางเอ็นดู ประเสริฐศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านเขาน้อย 5,000
22 นางจิราภรณ์ สามารถ ครู โรงเรียนบ้านหนองพิกุล 5,000
23 ด.ญ.นิรัชพร ขาวเงิน ทำบุญอุทิศให้ ย่าโฉมฉาย ขาวเงิน 1,000
24 นางสาวสุภานี สันทารุนัย ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน 5,000
25 นางวนิดา ญาดาวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 5,000
26 นายสมศักดิ์ แก่นยิ่ง ผอ.โรงเรียนบ้านร่องหอย 10,000
27 งานศพครูจันทร์ สาระงาม บิดาอ.กัลยาณี ธาราวัชรศาสตร์ 2,000
28 ผอ.วิระ แข็งกสิการ งานศพคุณพ่อชิต ผึ้งทอง 10,000
29 รับโอนไม่ทราบชื่อ 1,000
30 นายวิสุทธิ์ พวงจำปี ครู โรงเรียนบ้านโพนทอง 3,000
31 งานศพครู ร.ร.อนุบาลท่าตะโก 3,000
32 นางสาวมาลี วิเศษเสือ ครู โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 4,000
33 นางสำอางค์ เกตุคง ครู โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า 3,000
34 นายประโมทย์ เยี่ยมสวัสดิ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 3,000
35 ผ้าป่าวันครูอำเภอไพศาลี 13,590
36 ผ้าป่าวันครูอำเภอตาคลี 11,690
37 ผ้าป่าวันครูอำเภอท่าตะโก 22,130
38 ผ้าป่าวันครูอำเภอตากฟ้า 21,000
39 ผ้าป่าวันครูอำเภอหนองบัว 13,190
40 นางพวงผกา มั่นประสงค์ ผอ.โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี 3,000
41 นายชวลิต ธิติธนานนท์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองตะโก 30,000
42 ครอบครัวนาคจำรูญ 30,000
43 ยอดจากการจำหน่าย CD 490,000
44 นายบำรุง รอดทอง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 30,000
45 ครอบครัวผอ.สังเวียน-สุรัญชนา โพธิ์หวี   10,000
46 นายวิชชุ ช่ออัญชัญ ครูโรงเรียนบ้านโคกกร่าง 5,000
47 นายทวีป ผิวเณร ครูโรงเรียนบ้านโคกกร่าง 5,000
48 ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อำเภอไพศาลี 6,000
49 นางเยาวดี กสิสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดหนองจิกรี 9,999
50 นางอัจฉรีย์ วินิจฉัยกุล ครู โรงเรียนบ้านหนองลาด 5,000
51 นางธนิดา คงสมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองลาด 5,000
52 นางพัฒนาพร เริ่มหาสุข ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 5,000
53 นายปราโมทย์ มงคลอิทธิเวช ผอ.กศน.อ.ท่าตะโก 1,000
54 นายอนุวัติ อินทะชัย ผอ.โรงเรียนบ้านวังคาง 3,000
55 นายประดิษฐ์ แก้วม่วง ผอ.โรงเรียนวัดจันเสน 3,000
56 นายสุชิน แม้พวก ผอ.โรงเรียนบ้านดงมัน 3,000
57 นางวนิดา ญาดาวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 30,000
58 บุคลากรกลุ่มอำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 30,000
59 ครูวรรณา ทองประสาน สพป.นครสวรรค์ เขต 2 1,000
60 นายปัญญา พุฒเจริญ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 500
61 ครูมรรษณา อนุสรณ์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 500
62 นายสุชิน พุทธรักษา ผอ.โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ 30,000
63 นางหทัยกาญจน์ คงคารักษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี 30,000
64 นายบุญชู-นางสุภาพร นิ่มวิศิษฐ์ ผอ.โรงเรียน สพป.นว.1 - ครู 30,000
65 นายบุญส่ง-นางอัมพร ยอดวิเศษ ครู โรงเรียนอนุบาลไพศาลี 30,000
66 ผอ.วิเชียง โพธิยาสานนท์   5,000
67 นางไพเราะ จั่นนก ฟัน เดอร์ วู๊ด ครู โรงเรียนวัดสว่างวงษ์ฯ 5,000
68 โรงเรียนประดับวิทย์   2,000
69 นางจิตรา ปรางค์วิเศษ ครู โรงเรียนวัดดงพลับ 3,000
70 นายภาสกร ผลเกิด ผอ.โรงเรียนอนุบาลตาคลี 30,000
71 น.ส.นวกมล อ่ำรอด - นายณัฐกิตติ์ พิทพ์พานันท์   5,000
72 ค่าจำหน่ายเสื้อ   47,000
73 ค่าจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล   99,155
74 นายชิติพัทธ์ - นางสมิตานัน เถาเอี่ยม ครู โรงเรียนบ้านไทรงาม 500
75 อาจารย์วิเชียร - นางบรรจง เกษสุวรรณ ตลาดหนองโพ (ข้าราชการบำนาญ) 1,000
76 นางชุลีพร กิตติรัตนวศิน ครู โรงเรียนบ้านหนองหลวง 5,000
77 ครูระวีวรรณ แพธนนันท์ ครู โรงเรียนพนมรอกวิทยา 5,000
       
ผู้ที่ยื่นความจำนงแต่ยังไม่ได้ชำระเงิน
1 นางเกศราพร แก้วอ่อน ครู โรงเรียนบ้านทำนบ 30,000
2 ครูเกษียณอายุอำเภอท่าตะโก 30,000
3 นายชวลิต ยี่สาคร ผอ.โรงเรียนบ้านไตรคีรี 30,000