ผลงานวิชาการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

ๅๅๅ


  ชื่อ : นายปรีชา นาคจำรูญ
  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
  เรื่อง : รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
          สถานศึกษาในพื้นที่อำเภอไพศาลี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
  สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 3   ดาวน์โหลด : เอกสารประกอบ

ๅๅๅ


  ชื่อ : นายปรีชา นาคจำรูญ
  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
  เรื่อง : การพัฒนางานนิเทศสู่คุณภาพการศึกษาบนพื้นฐานการวิจัยโดยยึดหลักสูตรเป็นสำคัญ (ORcBs)
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
  สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 3   ดาวน์โหลด : เอกสารประกอบ

ๅๅๅ


    ชื่อ : นายวิมล ปรักมาตย์
    ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี
    เรื่อง : การประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
    สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 3    ดาวน์โหลด : เอกสารประกอบ

ๅๅๅ


    ชื่อ : นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง
    ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
    เรื่อง : รายงานการนิเทศเพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
            สารสนเทศ(DLIT)ในการจัดการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
            ศึกษานครสวรรค์ เขต 3
    สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 3    ดาวน์โหลด : เอกสารประกอบ
      ชื่อ : นายเอกชัย ไชยประยา
      ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อไทยสามมัคคี
      เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี
      สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 3  ดาวน์โหลด : เอกสารประกอบ


        ชื่อ : นางณัฐชญาน์นันท์ วิชพัฒน์
        ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี (สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์)
        เรื่อง : รายงานประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
                ปีการศึกษา 2560
        สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 3   ดาวน์โหลด : เอกสารประกอบ