ข้อมูลสถานศึกษา

สถานศึกษาในสังกัด

 
ข้อมูลนักเรียน

- 10 มิถุนายน 2563

- 10 มิถุนายน 2562

- 10 มิถุนายน 2561

- 10 มิถุนายน 2560

- 10 มิถุนายน 2559

- 10 มิถุนายน 2558

- 10 มิถุนายน 2557

         
ข้อมูล O-Net

- ปีการศึกษา 2562

- ปีการศึกษา 2561

- ปีการศึกษา 2560

- ปีการศึกษา 2559

- ปีการศึกษา 2558

- ปีการศึกษา 2557

- ปีการศึกษา 2556

- ปีการศึกษา 2555

 
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้างสถานศึกษา

 
ข้อมูลการจัดสรรคอมพิวเตอร์

-