การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต


         

        นายกิตติพันธ์ กุนทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานเขต ร่วมยืนเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณ ถ่ายภาพทำสัญญาลักษณ์ ขับเคลื่อนโครงการ “เขตสุจริต” และร่วมโครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

                   
               
  
 ;
  
               
  
 ;
  
               
  
 ;
  
               
  
 ;
  
               
  
 ;
  

การประชุมชี้แจงการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT


               
  
 ;
  
               
  
 ;
  
               
  
 ;