สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : การจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัด สพฐ.   [10 เมษายน 2561]

เรื่อง : การจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่สงมาด้วย : คู่มือศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ. (ฉก.คศ.สพฐ.)

          ตามที่ นครสวรรค์ 3 ได้รับแจ้งจาก สพฐ. ว่าได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.) และศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.) สังกัด สพฐ.เพื่อช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุความรุนแรงอันนำไปสู่การฟ้องร้องต่างๆ จึงให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้

           ในหนังสือ สพฐ. ข้อ 1.ให้แต่งตั้งคณะทำงานประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์ (ฉก.คศ.) แล้วออกเป็นประกาศแจ้งให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบโดยทั่วกัน ให้โหลดคู่มือตามสิ่งที่ส่งมาด้วย แล้วให้จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ พร้อมมาตรการป้องกันภัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 รับทราบ ภายในวันที่ 27 มี.ค. 2561 ให้จงได้

            ในหนังสือ สพฐ. ข้อ 3.ให้จัดประชุมทบทวนมาตรการป้องกันภัยฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบที่สำคัญหรือปรับเปลี่ยนมาตรการป้องกันภัยที่มีผลกระทบต่อมาตรการป้องกันภัยฉบับเดิม ให้จัดส่งฉบับที่ได้แก้ไขให้ สพฐ. จัดเก็บแทนฉบับเดิมต่อไป

             จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการโดยเร่งด่วน

             รายละเอียดตามเอกสารแนบ

โหลดที่นี่ : คู่มือ-ฉก.คศ.- ล่าสุด 21.3.61  /  หนังสือแจ้งโรงเรียนอ่าน 326 ครั้ง

เบอร์ติดต่อ 0-5625-9608
เบอร์ภายใน
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ต่อ 17
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ต่อ 20
กลุ่มอำนวยการ ต่อ 21
หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23