สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : การจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัด สพฐ.   [10 เมษายน 2561]

เรื่อง : การจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่สงมาด้วย : คู่มือศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ. (ฉก.คศ.สพฐ.)

          ตามที่ นครสวรรค์ 3 ได้รับแจ้งจาก สพฐ. ว่าได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.) และศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.) สังกัด สพฐ.เพื่อช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุความรุนแรงอันนำไปสู่การฟ้องร้องต่างๆ จึงให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้

           ในหนังสือ สพฐ. ข้อ 1.ให้แต่งตั้งคณะทำงานประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์ (ฉก.คศ.) แล้วออกเป็นประกาศแจ้งให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบโดยทั่วกัน ให้โหลดคู่มือตามสิ่งที่ส่งมาด้วย แล้วให้จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ พร้อมมาตรการป้องกันภัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 รับทราบ ภายในวันที่ 27 มี.ค. 2561 ให้จงได้

            ในหนังสือ สพฐ. ข้อ 3.ให้จัดประชุมทบทวนมาตรการป้องกันภัยฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบที่สำคัญหรือปรับเปลี่ยนมาตรการป้องกันภัยที่มีผลกระทบต่อมาตรการป้องกันภัยฉบับเดิม ให้จัดส่งฉบับที่ได้แก้ไขให้ สพฐ. จัดเก็บแทนฉบับเดิมต่อไป

             จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการโดยเร่งด่วน

             รายละเอียดตามเอกสารแนบ

โหลดที่นี่ : คู่มือ-ฉก.คศ.- ล่าสุด 21.3.61  /  หนังสือแจ้งโรงเรียนอ่าน 391 ครั้ง

หมายเลขโทรศัพท์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3
-----------------------------------------------------
โทรศัพท์ 056-259608   โทรสาร 056-259282
-----------------------------------------------------
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน

(1.) กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 หรือ 21
(2.) กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
(3.) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
(4.) หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23
(5.) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
(6.) กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
(7.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
(8.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
      เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือสาร
      (ICT)
ต่อ 20
(9.) กลุ่มพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
      และศูนย์วิทยบริการเบิกจ่ายสวัสดิการ
      ต่อ 12
(10.) กลุ่มกฏหมายและคดี ต่อ 17