1. คู่มือการให้บริการกลุ่มอำนวยการ

        2. คู่มือการให้บริการกลุ่มนโยบายและแผน

        3. คู่มือการให้บริการกลุ่มบริหารงานบุคคล

        4. คู่มือการให้บริการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา