- กลุ่มอำนวยการ

        - กลุ่มบริหารงานบุคคล

        - กลุ่มนโยบายและแผน

        - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

        - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

        - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

        - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

        - หน่วยตรวจสอบภายใน