1. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

                - คู่มือการปฏิบัติงานของนางสาวดวงรัชต์ พงษ์ประเสริฐ

                - คู่มือการปฏิบัติงานของนางศิริญญา บัวรอด

        2. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

                - คู่มือการปฏิบัติงานนางกมลทิพย์ ศรีรักษาแก้ว

                - คู่มือการปฏิบัติงานของนายนันทเดช ตรีศรี

                - คู่มือการปฏิบัติงานของนางนิตญา ลุนสมบัติ

                - คู่มือการปฏิบัติงานของนายวิทวัส ทิพย์เดโช

                - คู่มือการปฏิบัติงานของนายจักรี สิงห์บำรุง

                - คู่มือการปฏิบัติงานของนางอนงค์ มีทอง

        3. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

                - คู่มือการปฏิบัติงานของ นางแสงอรุณ วันนา

                - คู่มือการปฏิบัติงานของนางแพรวพรรณ จันทร์แป้น

                - คู่มือการปฏิบัติงานของนางหทัย อุดมการเกษตร

        4. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

                - คู่มือการปฏิบัติงานของนางนันท์ธิยา จรูญจิตรวีร์

                - คู่มือการปฏิบัติงานของนางน้ำผึ้ง พรเจริญสมบัติ

                - คู่มือการปฏิบัติงานของนายพงศ์ศักดิ์ ยิ่งหาญ

                - คู่มือการปฏิบัติงานนางสาววรรณภา สุดตา

        5. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

                - คู่มือการปฏิบัติงานนางธัญญาภรณ์ นุชเฉย

                - คู่มือการปฏิบัติงานของนางวิราวรรณ เพ็ชรรัตน์

                - คู่มือการปฏิบัติงานของนางพรรุ่ง เฟื่องจันทร์

        6. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

                - คู่มือการปฏิบัติงานของนางสาวอัมพร อินทรอาษา

                - คู่มือการปฏิบัติงานของนางนัยนา มั่นพุฒิสรรค์

                - คู่มือการปฏิบัติงานของนางลัดดา บุญนาค

                - คู่มือการปฏิบัติงานของนางสาวบุญนาค ฮวบสวรรค์

                - คู่มือการปฏิบัติงานของนางสาวรัตนชนก รัตนภูมิ

                - คู่มือการปฏิบัติงานของนางสาววนิดา แสงเมือง

                - คู่มือการปฏิบัติงานของนางสาวสุนันทรีรัตน์ ตาลบ้านข่อย

                - คู่มือการปฏิบัติงานของนายเกรียงศักดิ์ เรืองศรี

        7. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                - คู่มือการปฏิบัติงานของนายเกรียงศักดิ์ เรืองศรี

        8. คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน

                - คู่มือการปฏิบัติงานของนางกมลทิพย์ ศรีรักษาแก้ว

        9. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี

                - คู่มือการปฏิบัติงานของนางอาจารีย์ สุขจริต

        10. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

                - คู่มือการปฏิบัติงานของนางวรรษิดา อ่อนสี