- พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

        - พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านราชการ

        - พระราชบัญญติการอำนวยการสะดวกการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

        - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

        - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

        - พระราชบัญญัติความรักรับผิดทางละเมิดของหน้าที่

        - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

        - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

        - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ

        - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา

        - กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

        - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษาและเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ

        - พรบ. การศึกษาภาคบังคับ

        - พรบ. การศึกษาแห่งชาติ

        - พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

        - พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

        - พรบ. คุ้มครองเด็ก

        - ระเบียบ ก.ค.ศ ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

        - ระเบียบ ก.ค.ศ ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

        - ระเบียบ ก.ค.ศ ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

        - ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

        - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

        - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา

        - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน