- กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

        - ตรวจเงินแผ่นดิน

        - ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา

        - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ (ฉ.2) พ.ศ.2561

        - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

        - พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545

        - พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545

        - พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

        - พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

        - พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553

        - พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

        - พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553

        - พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553

        - พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

        - พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

        - พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านราชการ

        - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

        - ระเบียบ ก.ค.ศ ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

        - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550

        - ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557

        - ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พศ2551-2554

        - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560

        - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560