วิสัยทัศน์

       - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
          เป็นหน่วยงานที่ได้มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

       
         
พันธกิจ

 1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างภาวะผู้นำ เพื่อนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย
 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาบริหารจัดการให้มีคุณภาพที่เน้นการมีส่วนร่วม
  เพื่อเสริมสร้าง
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
 4. ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
 5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและ มีคุณภาพ

       
         
ค่านิยม

       “บริการดี มีน้ำใจ”

       
เป้าประสงค์หลัก (GOALS)

 1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเต็มตาม ศักยภาพ และมีคุณภาพ
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
 3. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้น ผลสัมฤทธิ์
 4. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล

       
         
กลยุทธ์ (STRATEGY)
 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับอย่างมีคุณภาพ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 2. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
 3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

       
         
เป้าหมาย (GOAL)

 1. อ่านออก เขียนได้
 2. คิดเลขเป็น
 3. ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร
 4. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (NT/O-NET)
 5. เป็นคนดี
 6. หนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลงานเด่นี
 7. หนึ่งโรงเรียน หนึ่งการศึกษาสู่อาชีพี
 8. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของกลุ่มโรงเรียนี

       
         
นโยบาย (POLICY)

 1. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
 2. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 4. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
  และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
 5. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา