มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


ภาพรวมมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562


ข้อสังเกตจากการติดตามและประเมินผลฯ มาตรฐาน สพท.ประจำปี งปม.2561


การติดตามและประเมินผลตามมาตรฐาน สพท อ สินีนาถ


สรุปจบ มาตรฐาน โดย นายนิธิศ


การรายงานในระบบ e MES


ภาพรวมการติดตามและประเมินผลมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560


การติดตามและประเมินผลมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้วัด 1,2,3


การติดตามและประเมินผลมาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1,2,3,4 และ 5


การติดตามและประเมินผลมาตรฐานที่ 3