ศูนย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนตาคลี3(พรหมจริยคุณ)

        1. โรงเรียนวัดจันเสน

        2. โรงเรียนบ้านดงมัน

        3. โรงเรียนวัดหนองตะโก

        4. โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

        5. โรงเรียนวัดเขาวง

        6. โรงเรียนวัดเขาฝา

        7. โรงเรียนวัดบ่อนิมิต

        8. โรงเรียนบ้านโคกสว่าง

        9. โรงเรียนวัดช่องแค

      10. โรงเรียนวัดหนองหญ้ารังกา

      11. โรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์

      12. โรงเรียนบ้านกกกว้าว

      13. โรงเรียนบ้านเขาขวาง

      14. โรงเรียนวัดลาดทิพยรส

      15. โรงเรียนวัดหนองคูน้อย

      16. โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ

      17. โรงเรียนวัดทุ่งทะเลทราย

      18. โรงเรียนบ้านโคกกร่าง

      19. โรงเรียนบ้านห้วยหอม

      20. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ

      21. โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

      22. โรงเรียนบ้านหนองบัวตากลาน

      23. โรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)

      24. โรงเรียนวัดเขาดุม