ศูนย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนท่าตะโก2(ชัยพฤกษ์)

        1. โรงเรียนวัดดอนคา

        2. โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

        3. โรงเรียนบ้านวังแรง

        4. โรงเรียนบ้านตุ๊กแก

        5. โรงเรียนบ้านหนองกระโดน

        6. โรงเรียนบ้านทำนบ

        7. โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ)

        8. โรงเรียนวัดวังมหากร

        9. โรงเรียนบ้านปากง่าม

      10. โรงเรียนวัดช่องแกระ

      11. โรงเรียนวัดท่าสุ่ม

      12. โรงเรียนบ้านเขาดิน(ประชานุกูล)

      13. โรงเรียนบ้านลาด(ราษฎร์บำรุง)

      14. โรงเรียนบ้านหนองหลวง

      15. โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

      16. โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์)

      17. โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ)

      18. โรงเรียนบ้านเขาค้างคาว

      19. โรงเรียนบ้านหนองเนิน