ศูนย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนท่าตะโก1(มิตรครู)

        1. โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก

        2. โรงเรียนวัดท่าตะโก

        3. โรงเรียนบ้านเขาน้อย

        4. โรงเรียนบ้านพนมรอก

        5. โรงเรียนบ้านหนองไผ่

        6. โรงเรียนวังวิทยา

        7. โรงเรียนวัดคร่อเรียงราย

        8. โรงเรียนบ้านคลองบอน

        9. โรงเรียนวัดพนมเศษ

      10. โรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่าย

      11. โรงเรียนบ้านสระละมาน(รัฐประชาสามัคคี)

      12. โรงเรียนบ้านดงจันทำ

      13. โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ

      14. โรงเรียนวัดสายลำโพงกลาง

      15. โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้

      16. โรงเรียนบ้านหนองปล้องโพช

      17. โรงเรียนวัดหนองเบน

      18. โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง

      19. โรงเรียนบ้านชะลอมแหน

      20. โรงเรียนบ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา)