ศูนย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนไพศาลี2(รักษ์หลวงพ่อดำ)

        1. โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)

        2. โรงเรียนบ้านนาขอม

        3. โรงเรียนบ้านเนินบ่อทอง

        4. โรงเรียนบ้านเขาใหญ่

        5. โรงเรียนบ้านเขาธรรมบท

        6. โรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาด

        7. โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น

        8. โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี

        9. โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา

      10. โรงเรียนบ้านวังข่อย

      11. โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง

      12. โรงเรียนบ้านหนองสะแกยาว

      13. โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์

      14. โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี

      15. โรงเรียนบ้านเขาดิน

      16. โรงเรียนบ้านวังน้ำลัด(สหราษฎร์รังสฤษฏ์)

      17. โรงเรียนบ้านร่องหอย

      18. โรงเรียนบ้านตะกุดภิบาล

      19. โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง