ศูนย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนหนองบัว2(หนองบัว)

        1. โรงเรียนวัดหนองปลาไหล

        2. โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)

        3. โรงเรียนน้ำสาดกลาง

        4. โรงเรียนบ้านหนองจิก

        5. โรงเรียนวัดป่าเรไร

        6. โรงเรียนน้ำสาดเหนือ

        7. โรงเรียนห้วยวารีใต้

        8. โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

        9. โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส

      10. โรงเรียนบ้านท่าเรือ

      11. โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์

      12. โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ

      13. โรงเรียนวัดวังแรต

      14. โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ

      15. โรงเรียนบ้านห้วยถั่วใต้

      16. โรงเรียนบ้านเทพสถาพร

      17. โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล

      18. โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม

      19. โรงเรียนเกาะแก้วสามัคคี

      20. โรงเรียนสระงาม

      21. โรงเรียนบ้านวังโพรง