ศูนย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนหนองบัว1(บัวหลวง)

        1. โรงเรียนบ้านทุ่งทอง

        2. โรงเรียนบ้านไทรงาม

        3. โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

        4. โรงเรียนบ้านหนองกะเปา

        5. โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา

        6. โรงเรียนบ้านปากดง

        7. โรงเรียนบ้านหนองดู่

        8. โรงเรียนบ้านรังงาม

        9. โรงเรียนบ้านเขานางต่วม

      10. โรงเรียนอุดมพัฒนา

      11. โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

      12. โรงเรียนวัดเวฬุวัน

      13. โรงเรียนบ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ)

      14. โรงเรียนบ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง)

      15. โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร

      16. โรงเรียนบ้านทับลุ่มประชาพัฒนา

      17. โรงเรียนบ้านคลองลาน

      18. โรงเรียนบ้านหนองไผ่

      19. โรงเรียนบ้านคลองกำลัง

      20. โรงเรียนวันครู(2504)