รายนามผู้บริจาคเงินตามโครงการมอบจักรยานให้นักเรียน"สองล้อเพื่อน้องปั่นไปโรงเรียน"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
@
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง จำนวนเงิน หมายเหตุ
1 จัดซื้อจากกองทุนหนาวนี้ครูช่วยและกองทุนสร้างบ้านนักเรียน 500 คัน 625000
2 นายวิระ แข็งกสิการ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 10000
3 นายวินิจ กลิ่นเฟื่อง รองผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 1000
4 นายประสิทธิ์ คงเถื่อน รองผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 1000
5 นายสิทธิศักดิ์ แพร่หลาย รองผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 2000
6 นายกิตติพันธ์ กุนทอง รองผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 1000
7 นางธัญญาภรณ์ นุชเฉย ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 3000
8 นางวันเพ็ญ-ผอ.วิเชียร ศิริคง ศึกษานิเทศก์-ผอ.อนุบาลตากฟ้า 1000
9 นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง ศึกษานิเทศก์ 1000
10 นางสาวปราณี ฝ่ายคำมี นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ 1000
11 นางสาวจินดา พรรณสมบัติ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 1000
12 นายไพศาล ปรียาจิตร ครู โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า 2000
13 นางดาลัด เอกสุภาพันธ์ ข้าราชการบำนาญ 1000
14 นางจินดา จันทร์ดี ข้าราชการบำนาญ 2000
15 นายสุชิน สีสวย ข้าราชการบำนาญ 2000
16 นายประจวบ เรียงสา ข้าราชการบำนาญ 1000
17 นายบุญจัน อินสุธา ข้าราชการบำนาญ 1000
18 น้ำอ้อย ชูชั่ง ครู สพป.ชัยนาท 1000
19 นายสังเวียน หมวกผัน ข้าราชการบำนาญ 1000
20 ครูรังสิมา ชะฎา ครู โรงเรียนบ้านตุ๊กแก 1000
21 ครูประชุม-ครูนิดา วนิชไพบูลย์ ครูโรงเรียนอนุบาลไพศาลี/อนุบาลท่าตะโก 2000
22 ผอ.วันชัย ผู้กำจัด - ครูกาญจนาณัฐ ผอ.โรงเรียนวัดหนองเสือ/อนุบาลท่าตะโก 1000
23 นายณัฐวุฒิ ยอดหมวก ครูโรงเรียนบ้านตุ๊กแก 1000
24 นายนิวัตร พุ่มมาลัย ครูโรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 4000
25 นายลำเพย ช่างปั้น ผอ.โรงเรียนบ้านดงมัน 1000
26 นายสุรินทร์ บัวคลี่ ผอ.โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 1000
27 ครูพรสวรรค์ พงษ์ดี ครู โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า 1000
28 ครูนิตยา จรุงธนะกิจ ครูโรงเรียนวัดจันเสน 2000
29 นางวรากร งามโฉม ครู โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ 1000
30 นายทวีศักดิ์-นางจิตจรุง ฉัตรเกตุ ผอ.โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย 2000
31 นางสิริพันธ์ ลี้ตระกูล ครู โรงเรียนวัดสายลำโพงกลาง 1000
32 ครูภัทรภร มานวกุล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ 1000
33 ครูจุฑามาศ กล่ำคุ้ม ครู โรงเรียนวัดลาดทิพรส 1000
34 ครูยุพา ศิริรักษ์ ครู โรงเรียนบ้าน้ทวฤทธิ์พันลึก 1000
35 ครูธีรชัย-ครูนิตยา เกษวิริยะการ ครูโรงเรียนวัดหนองตะโก/วัดจันเสน 1000
36 ครูกำแพง แก้วมูล ครู โรงเรียนบ้านทำนบ 1000
37 นายสันติ-นางมะลิวัลย์ อินทร์สุภา ผอ.โรงเรียนบ้านเขานางต่วม 2000
38 นายสนอง ยอดเศรณี ข้าราชการบำนาญ 1000
39 ศน.เตือนใจ - ศน.อัมพร ศึกษานิเทศก์ 1000
40 นางสาวนวพร มุสิกะชาติ ครู โรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่าย 2000
41 ครูณัฐกิตติ์ ทิพย์พานันท์ ครู โรงเรียนวัดสว่างวงษ์ 1000
42 คุณวรวุฒิ ล้อพูลศรี 5000
43 คณะครูบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 3000
44 ครอบครัวภู่ระย้า 5000
45 นายสิทธิพงษ์ สั่งศร ผอ.โรงเรียนตะคร้อฯ 1000
46 ครูดวงแก้ว เพชร์ทูล ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 2000
47 ครูนวลจันทร์ บัวทิม ครู โรงเรียนบ้านแคทรายฯ 2000
48 คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นว.3 1000
49 ศน.ธนบดีพิพัฒน์ ดำนิล ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.3 1000
50 นางสาวกะสีลา ฤทธิ์บำรุง ครู โรงเรียนบ้านเขาล้อฯ 2000
51 นายสถาพร มาเจริญ ผอ.โรงเรียนบ้านดงมะกุ 2000
52 นางสลิล ช่างปั้น โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 1000
53 นางพรรณี อินทร์ประสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง 1000
54 นายธงชัย อินทร์ประสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง 1000
55 นายสถิต ทองดี ผอ.โรงเรียนบ้านเขาปูน 1000
56 นางรัชนี ทองดี ครู โรงเรียนวัดตาคลีฯ 1000
57 นางปุณณภา สิทธิภัทรเดชา ครู โรงเรียนอนุบาลไพศาลี 3000
58 นายชาญชิต-นางมาลัย ทัพหมี รองผอ สพป.นว.3-ครูโรงเรียนวัดดอนคา 2000
59 นางยุพิน ราชวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองตาราม 1000
60 นายสิทธิชัย ภู่ภักดี พนักงานราชการโรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ 1000
61 เด็กหญิงราไวย์ ยังรอด 1000
62 นายอริญชัย เทียนเทศ ครู โรงเรียนวัดวาปี 2000
63 ครูเกียรติยศ รุ่น 4 10000
64 ครู้เกรียติยศ รุ่น 4 อำเภอไพศาลี 3000
65 ครูเกียรติยศ รุ่น 4 อำเภอหนองบัว 1000
66 จ.ส.อ.ณรงค์ ผดุงจิตต์ 1000
67 นายมงคล กิตติรัตนวศิน ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 1000
68 นางออนวรา จิตต์จำนงค์ ครู โรงเรียนบ้านวังคาง 1000
69 นางมนต์ทิพย์ ปานดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์ 1000
70 นางธิภาพันธุ์ กลิ่นด้วง ครู โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี 1000
71 นายสมชาย-นางน้ำค้าง กันโรคา ครู โรงเรียนบ้านหนองกะเปา 1000
72 นางสมฤดี บุญอาสา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 1000
73 คุณวนิดา วิไลวรรณ ร้านผ้าม่านผดุงศิลป์ จ.ภูเก็ต 2000
74 นายนุกูล แสงศิริ 1000
75 นายชัยพร ชัยสุกัญญาสันต์ นายก อบต.ธารทหาร 1000
76 ครอบครัวจันทร์แก้วแร่ 6000
77 สจ.วรศักดิ์ นิ่มดิษฐ์ 1000
78 นายประมวล ประทุมชาติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 1000
79 นายสุชาติ-นางดาริน พูลทอง ครู โรงเรียนบ้านตุ๊กแก 2000
80 นายราเมศว์ ดำนงค์ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 1000
81 นายทรงวุฒิ พุทธรักษา ครู โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย 3000
82 นายบำรุง -นางสมหมาย กรุตเพชร ผอ.โรงเรียนอนุบาล/ครูร.ร.วัดป่าเรไร 1000
83 นายวัด พิมสอน ผอ.โรงเรียนวัดหนองเต็งรัง 2000
84 นายสุธิ-วิลาวัณย์ ประดิษกุล ครูโรงเรียนวัดหนองจิกรี 2000
85 นางสาวปัทมา จันทวิมล ธนาคาร 1000
86 นายวิชาญ เอี่ยมคง ครู โรงเรียนบ้านทำนบ 3000
87 นางสาวสุภาพร อนุตรพงศ์ ข้าราชการบำนาญ 1000
88 อ.สำโรย เฉลิมวัน ครู สพป.นว.2 2000
89 คุณสรศักดิ์-อ.ชื่นจิตร อินทร์ประสิทธิ์ 1000
90 อ.พิมพรรณ วงศ์ศรีแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 1000
91 คุณเบญจวรรณ สีแสง 3000
92 นายพสกร ทวีทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 1000
93 นางสาวรัตนชนก รัตนภูมิ ศึกษานิเทศก์ 1000
94 นางนันท์ธิยา จรูญจิตรวีร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1000
95 คุณณรงค์ อาจารยุตต์ อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย 1200
96 นางจุฑารัตน์ จันทร์ภู่ ครู โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก 2000
97 นายธวัชชัย จินดาศรี และครอบครัว ผอ.โรงเรียนบ้านนาขอม 2000
98 นายณัฐพงษ์-นางอ้อมทิพย์-ด.ช.ธนัตถ์ อุตตโม จังหวัดเพชรบูรณ์ 1000
99 นางยุพิน สัมฤทธิ์โพธิ์ทอง ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 2000
100 นางกนกพร สกุลรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1000
101 คุณเขมจิรา ฟ้องเสียง นักทรัพยากรบุคคล สพร. สพฐ. 2000
102 นางสาวเครือวัลย์ ฤทธิ์บำรุง ครู โรงเรียนบ้านเขาล้อฯ 1000
103 น.ส.ศนิษา ฤทธิ์บำรุง ครู โรงเรียนบ้านตุ๊กแก 1000
104 นางสาวกมลชนก ชูมา ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านหนองเนิน 1000
105 นางสาวชฎาพร พูลทอง ครู โรงเรียนวังวิทยา 2000
106 นายณรงค์ พงษ์ประดิษฐ์ และครอบครัว ตนู โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ 2000
107 นางลำพอง ฟักเงิน ครู โรงเรียนวัดหนองโพฯ 1000
108 นางเกษศิรินทร์ พากิโต ครู โรงเรียนวัดดอนคา 2000
109 นางนิพร การะบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านวังลุง จ.เชียงใหม่ 1000
110 คุณดลฤดี อินทรน์ฉ่ำ 1000
111 อ.สุวภาพร เชาว์อารีย์ ครู โรงเรียนอนุบาลไพศาลี 1000
112 ผอ.ณัฐพงศ์ ฤทธิ์บำรุง ผอ.โรงเรียนวัดบ้านใหม่วารีเย็น 2000
113 นายชัยยศ โพธิ์ศรี และครอบครัว ครู โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ ช่วยราชการ ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.3 1000
114 นายวีรวัฒน์ มานนท์ ผอ.โรงเรียนบ้านพุนกยูง 1000
115 นางสุวรรณี จันทร์ไพจิตร ครู โรงเรียนอนุบาลไพศาลี 1000
116 น.ส.สุจิตรา หอมชาติ ครู โรงเรียนอนุบาลไพศาลี 1000
117 อ.วินัย แสงโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองบอน 1000
118 นายศุภนัฐ เขียวมณี ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 2000
119 ครอบครัวสุวรรณบาง 5000
120 อ.ไพบูลย์-อ.อรอุมา แย้มสัจจา ครู โรงเรียนบ้านเขาดิน 1000
121 นายทวีศักดิ์ พัวงามประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป.พิจิตร เขต 2 1000
122 น.ส.ภาวินี ภูมิเอี่ยม ครู โรงเรียนบ้านเขาดิน 1000
123 นายวีระวัช ทองบู่ ผอ.โรงเรียนสระงาม 1000
124 อ.นงเยาว์ ชูช่วย ครู โรงเรียนอนุบาลหนองบัว 2000
125 นายชูศักดิ์ - นางเพ็ญศรี น้อยทา ผอ.โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 2000
126 นายอรุณ-นางน้ำทิพย์ อินทร์แดน ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 2000
127 นายประเทือง เหมือนเตย ข้าราชการบำนาญ 2000
128 นายวินัย ศรีสิงห์ ผอ.โรงเรียนบ้านลาด 2000
129 นายจำนงค์-อ.จันทร์จิรา จันทร์ครุธ ครู โรงเรียนบ้านวังใหญ่ฯ 2000
130 นายวันชัย ยี่รักษ์ ผอ.โรงเรียนธารทหารฯ 1000
131 อ.วิลัยวรรณ พยัตธรรม 1000
132 ผอ.รัตนา จำนงค์ทรง ผอ.โรงเรียนวัดพนมเศษ 1000
133 ด.ญ.พิมพ์ชนก สาสุ่ม และครอบครัว (น้องอิ๋ว ม.รามคำแหง เพชรบูรณ์) 1000
134 อ.ชุติมา - อ.สมควร สุขประทีป 2000
135 นายสมพงษ์ มั่นเกษวิทย์ 1000
136 นางกาญจนา มั่นเกษวิทย์ 1000
137 นายมานพ-อ.สุรภา วงษ์สะอาด ข้าราชการบำนาญ-ครูโรงเรียนอนุบาลไพศาลี 2000
138 นางรัศมี ทับทอง 1000
139 อ.จารุวรรณ หยดย้อย ครู โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ 2000
140 อ.นพพล-อ.สุพิชญา เพ็ญวิจิตร ครู โรงเรียนบ้านหนองหลวง 2000
141 นายสนอง-นางเรไร คำคม ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านหังพลวง 1000
142 อ.ลัดดาวรรณ ทรัพย์ขำ ครู โรงเรียนวัดท่าสุ่ม 1000
143 อ.บำรุง จิรติภัส ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง 1000
144 นางลออ แขกเณร ข้าราชการบำนาญ โรงเรียนเขาทอง สพป.นว.1 1000
145 นางสุพรรษา รัตนจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านวังเกษตร สพป.อุทัยธานี เขต 1 2000
146 นายพิเชษฐ์ โพธิ ครู โรงเรียนบ้านปางสุด สพป.นครสวรรค์ เขต 2 1000
147 อ.อนันต์ ดวงพัตรา 1000
148 นายชาญวิทย์-นางขนิษฐา บุญดิเรก ผอ.โรงเรียนบ้านหนองลาด 2000
149 คุณเสมอเตือน สมจุมภะ 1000
150 นายสมาน บุญยิ่ง ผอ.โรงเรียนวัดหนองจิกรี 1000
151 ร้านรุ่งนิรันดร์ ชุดเช่า 1000
152 อ.ประจิน-อ.สุนันท์ ตัณฑพาทย์ ครู โรงเรียนบ้านโพนทอง 1000
153 อ.กาลกวิน เนาวรัตน์นพมาศ พร้อมครอบครัว 1000
154 คุณกัลยากร เลิศวิริยะปิติ 2000
155 คุณพรสวรรค์-คุณวรัญญา วิจักษณ์จินดา 2000
156 คุณเสาวนีย์ สมจุมภะ 1000
157 นางพวงผกา มั่นประสงค์ ผอ.โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี 1000
158 อ.พัชรา วงศ์สิโรจน์กุล ครู โรงเรียนบ้านกกกว้าว 1000
159 นายพูลสวัสดิ์-อ.นัทธนี-อ.นริศรา มุงคุณ ผอ.โรงเรียนบ้านโคกกร่าง 2000
160 ครอบครัวเอี่ยมรักษา 2000
161 อ.เสถียร ไกรณรงค์ 1000
162 Mr.Winfried - อ.จริญญา 1000
163 คุณแม่ทองหล่อ -อ.สุรีย์ หาญใจไทย 2000
164 คุณปิยฉัตร ผลศรัทธา 1000
165 นายสุเทพ สุขทอง ผอ.โรงเรียนบ้านโพนทอง 1000
166 นายอนุวัฒน์ อินทะชัย ผอ.โรงเรียนบ้านวังคาง 3000
167 อ.ชญานิศ บุญสรณะ 1000
168 อ.วีณา เหมรัษดานนท์ 1000
169 อ.กานดา พงศ์จิตธรรม ครู โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 3000
170 อ.ชนมน ยิ้มฉาย-คุณธันวา อาเซียน 1000
171 นางอารุณ คำควร ครู โรงเรียนบ้านวังคาง 2000
172 อ.อุบลรัตน์ หอมจันทร์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 1000
173 อ.วัชรี-ดช.บรวัชร์-ด.ช.วรัชยา แจ้งจิตร์ 2000
174 คุณต่อพงษ์-อ.อมรรัตน์ สาระหงษ์ 2000
175 อ.จิตรา ปรางค์วิเศษ ผู้ใหญ่วิชัย คุณทิวาพร คุณประคอง 1000
176 ท่านมหาเสริมศักดิ์ ราวัณโณ เจ้าอาวาสวัดเขาใบไม้ 2000
177 อ.สายสมร วงศ์ชื่น 1000
178 นางปราณี-นายนที-นายณัฐวุฒิ ชูติพงศ์ชัยวัฒน์ 2000
179 อ.ซ้อน-อ.สุณีรัตน์ ซุนใช้ 2000
180 อ.นุกูล-อ.ฉลองรัตน์ เผือกพยงค์ 2000
181 นายไพฑูรย์-นางปราณีต เผือกพยงค์ ผอ.โรงเรียนวัดสว่างวงษ์ 1000
182 อ.ประครอง ขุนอภัย 1000
183 อ.ชูเชษฐ์ เงินบำรุง โรงเรียนมหาโพธิเหนือ 1500
184 อ.ประยูร ภู่ทอง ครู โรงเรียนวัดหนองหม้อ 1000
185 อ.สำเนา ไพศาล 1000
186 นายพิสุทธิ์-ผอ.ณัฐนิดา ห่อทอง สพป.นครสวรรค์ เขต 1 สพม.เขต 42 1000
187 อ.สายฝน พรหมมี ครู โรงเรียนวัดสว่างวงษ์ 1000
188 นายสังเวียน-นางสุรัญชนา โพธิ์หวี ผอ.โรงเรียนบ้านชอนเดื่อ-ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ 2000
189 อ.อภิสิทธิ์ ขุนอภัย ครู โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1000
190 นายคุณากร ขุนอภัย 1000
191 อ.ธิดาหยก สุขทอง 1000
192 นางประภาพร มั่นพรม ผอ.โรงเรียนวัดหนองหม้อ 1000
193 อ.กนกวรรณ พูลพุฒ 1000
194 นายเฉลิม ฮวบสวรรค์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองขาม 3000
195 นายไพบูรณ์ แดงนุ้ย ผอ.โรงเรียนบ้านหนองสีซอ 1000
196 นายบุญส่ง-นางอัมพร ยอดวิเศษ ผอ.โรงเรียนอนุบาลไพศาลี 2000
197 ผอ.ภัทรพร หงษ์สิน ผอ.โรงเรียนบ้านวังน้ำลัด 2000
198 นางวรรณา ทองแบน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 3000
199 อ.วัชรา โพธิสมบัติ 200
200 อ.วาสินี สร้อยประสาท 1000
201 อ.คำนึง นิ่มยี่สุ่น 1000
202 อ.จำเรียง ลอยมา 1000
203 นายณรงค์ชัย บุญมี ผอ.โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย 1000
204 นายปรมุข ตั้งวงษ์เลิศ ผอ.โรงเรียนบ้านวังทองประชานุกูล 1000
205 นายชวลิต ยี่สาคร ผอ.โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์ 1000
206 ว่าที่ร้อยตรีบุญเสริม จั่นผ่อง ผอ.โรงเรียนบ้านทำนบ 2000
207 นายบุญสืบ ยังเจริญ ผอ.โรงเรียนบ้านปากง่าม 2000
208 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการ สพฐ. 3000
209 อ.สุภาพร กิจโอสถ ข้าราชการบำนาญ 2000
210 ดร.รัตนา ศรีเหรัญ อดีตเลขา กคศ. และ อดีตรองเลขา สพฐ. 5000
211 ท่านปราโมทย์ ส่งศรี ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 2000
212 ท่านธนชล มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 2000
213 โรงเรียนพิพัฒน์ศึกษา 2000
214 โรงเรียนรังสรรค์วิทยา 1000
215 โรงเรียนสามมิตร 1000
216 โรงเรียนเสรีวิทยา 1000
217 โรงเรียนกิจจานุศาสตร์ 2000
218 โรงเรียนนิมิตศึกษา 1000
219 โรงเรียนศรีอุทิศ 2000
220 โรงเรียนวัดโคกเดื่อวิทยา 2000
221 โรงเรียนจิตศรัทธาวิทยานุสรณ์ 2000
222 โรงเรียนเพ็ชรจินดา 2000
223 โรงเรียนปรียาโชติ 3000
224 โรงเรียนประดับวิทย์ 2000
225 โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ 1000
226 โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 2000
227 โรงเรียนอุตสาหะวิทยา 3000
228 โรงเรียนจันทร์ฉายวิทยา 2000
229 โรงเรียนอำนวยวิทย์ 1000
230 โรงเรียนจันทนานุสรณ์ 2000
231 โรงเรียนวรนารถพิทยา 2000
232 โรงเรียนจงศันเซียะเซี่ยว 2000
233 โรงเรียนเทคนิคธุรกิจปากน้ำโพ 3000
234 โรงเรียนเทคโนโลยีตาคลี 2000
235 คุณสมฤดี,คุณกมลทิพย์,คุณน้ำผึ้ง,คุณณิชารัตน์,คุณแพรวพรรณ,คุณวรรณา บุคลากรใน สพป.นครสวรรค์ เขต 3 21000
236 อ.ศิริวรรณ ประทุมชาติ ข้าราชการบำนาญ 1000
237 อ.ดาวรุ่ง วงษ์สอาด 1000
238 อ.บุญธิดา อุระแสง 1000
239 อ.ณรงค์กร ชื่นกลิ่น 2000
240 นายสมยศ วรอินทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านล้ำเจริญ 1000
241 อ.อำนวย-อ.ปริศนา แก้วไพฑูรย์ 1000
242 อ.ศิริรัตน์ อ่ำผ่อง ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 1000
243 อ.ณิชกานต์ อ่ำผ่อง ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 1000
244 นายณรงค์ นาคชัยยะ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 1000
245 คุณรุ่งระวี วจีสัจจะ 2000
246 ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ 1000
247 คุณดวงใจ อรรถอาภา เจ้าของร้านอีฟเว่น เฮ้าท์ รีสอร์ท 1000
248 ผอ.อินทพงษ์-ผอ.อัญชลี จินดาทิพย์ ผอ.โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์-ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหลวง 2000
249 ผอ.ชูชาติ - ผอ.ธีรภัทร โพธิ์เพ็ชร์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก-ผอ.โรงเรียนบ้านเขาล้อ 5000
250 อ.มีเจต หงษ์พรหม ครู โรงเรียนวัดสายลำดพงใต้ 1000
251 อ.จันทนา บุญเกิด ครู โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ 1000
252 ผอ.บรรเลง-ผอ.ปราณี แก้วแจ่ม ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง-ผอ.โรงเรียนเขาสามยอด 3000
253 ผอ.อำนาจ สงตาล 2000
254 ผอ.โรงเรียนพยุหะคีรีไไม่ประสงค์ออกนาม 2000
255 ผอ.สมคิด โมราราย ผอ.โรงเรียนบ้านซับผักกาด 1000
256 ผอ.สุชิน สังข์เดช ผอ.โรงเรียนวังวิทยา 1000
257 ผอ.นิวัตร วิไลวรรณ ผอ.โรงเรียนบ้านตุ๊กแก 2000
258 อ.พิสันต์ พุ่มสนธิ์ ครู โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 1000
259 อ.พิมพิชญา บุญช่วย ครู โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 1000
260 อ.ประเทือง มินเสน ครู โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 1000
261 ผอ.ขจีรัตน์ ขุมโมทย์ ผอ.โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 1000
262 ผอ.สมเกียรติ พุทธสอน ผอ.โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี 1000
263 ผอ.ประสิทธิ์ รัตนบัวพา ผอ.โรงเรียนน้ำสาดเหนือ 1000
264 อ.ดวงใจ พุ่มเจริญ 1000
265 คุณแตงไทย วงศ์ถาวร 1000
266 สท.บุญทวี วงศ์ถาวร 1000
267 อ.นันทพร ทับทิมศรี 2000
268 อ.บุญยรัตน์ สวนสอน 1000
269 คุณเบ็นนี่ -คุณศิระ ประภา ไวน์ นิ่งส์ 2000
270 Mr.toon และคุณอรุณวรรณ Hoefnagels 2000
271 คุณอรวรรณ -Mr.Jimmy และ คุณNatasha 2000
272 อ.ไพเราะ จั่นนก ฟัน เดอร์ วู๊ด 5000
273 ผอ.หาญ ดีแสน ผอ.โรงเรียนบ้านคลองบอน 2000
274 ผอ.สามารถ อัฒพุธ 1000
275 อ.เพ็ญจันทร์-ร.ต.วิรุฬห์ ไตรวิเชียร ครู โรงเรียนบ้านหนองพังพวย 1000
276 อ.ฉวีวรรณ-ร.ต.จำนงค์ ศรีวัฒนะ ครู โรงเรียนบ้านหนองพังพวย 1000
277 อ.สุพิณ-ร.ท.ไพฑูรย์ หริพ่าย ครู โรงเรียนบ้านหนองพังพวย 1000
278 ผอ.สามารถ แสงสนธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองพังพวย 1000
279 อ.ศิริขวัญ กาทำมา ครู โรงเรียนวัดดอนคา 1000
280 อ.ศุภชัย-อ.นริศรา แช่มบำรุง ครู โรงเรียนวัดดอนคา 2000
281 ผอ.สมตระกูล แช่มช้อย 1000
282 ผอ.โรงเรียนท่าตะโกไม่ประสงค์ออกนาม 2000
283 ผอ.วิทยา ทองโสม ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเต่า 2000
284 ผอ.สมัคร คูณหอม ข้าราชการบำนาญ 2000
285 ผอ.พิศาล -อ.ชะอุ้ม อินทร์น้อย ผอ.โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ-ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง 1000
286 อ.อภิชาติ คุปตะวาทิน ครู โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ 1000
287 อ.ชมนาด เหมือนพรรณ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้ 1000
288 อ.อภิศรณ์ แช่มชู ครู โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้ 1000
289 ผอ.จำเนียร-ศน.เตือนใจ โลหะเวช ผอ.โรงเรียนบ้านคลองลาน-ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.3 2000
290 คุณวสุกัลยา อินทรเกษตร 1000
291 คุณประสิทธิ์ ชัยกาล 1000
292 คุณณิชาภัทร สุโส นักจัดการงานทั่วไป สพป.ชลบุรี เขต 2 4000
293 อ.สมจิตร แสงเพ็ชร์ ครู โรงเรียนบ้านคลองบอน 2000
294 นางกนกวรรณ โตแย้ม ครู โรงเรียนบ้านตะคร้อ 1000
295 ผอ.อนุพนธ์ -อ.จารุวรรณ พันงาม ผอ.โรงเรียนบ้านเขาค้างคาว 2000
296 ผอ.ธีรพงษ์ เพชรสัมฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ 1000
297 อ.พัฒนาพร เริ่มหาสุข ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 3000
298 น.ส.นพวรรณ บรรเลงกองและครอบครัว 1000
299 อ.บรรจบ-อ.นงนุช อินทร์ฉ่ำ 2000
300 อ.บานเย็น สิงห์วี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 1000
301 อ.อมรรัตน์ จันใด ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 1000
302 อ.สวิง-อ.ทิพย์วรรณ รอดแสวง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 1000
303 อ.สมบูรณ์ แสงซื่อ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 1000
304 อ.วันเพ็ญ สุขสม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 1000
305 อ.สุวารีย์ กุศลวัฒนะ ครู โรงเรียนวัดสายลำโพงกลาง 2000
306 อ.วลัยพร ดีเจริญ ครู โรงเรียนบ้านหนองลาด 1000
307 อ.สมศรี ธาราวิกรัยรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองลาด 1000
308 อ.ธันยาภัทร นาคะ ครู โรงเรียนบ้านหนองลาด 1000
309 อ.จริยา ยังวิลัย ครู โรงเรียนบ้านหนองลาด 1000
310 ผอ.นิเวศน์-อ.สิรินุช โตศรี ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้ 2000
311 ภญ.นิศานุช โตศรี 1000
312 คุณธนาวี โตศรี 1000
313 คุณพรรณประภา โตศรี 1000
314 คุณสุภาวดี อ่ำวิถี พนักงานราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 1000
315 ผอ.ประดิษฐ์ พุ่มลำเจียก ผอ.โรงเรียนกกกว้าว 1000
316 ผอ.ปิยรัตน์-คุณดนุรัตน์ ศรีบรรเทา ผอ.โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร 1000
317 อ.พิเชษฐ์-ผอ.ภาวินี เขาแก้ว 1000
318 นางวนิดา ญาดาวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 1000
319 อ.บัวนาค เวียงทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1000
320 อ.เสาวณีย์ แสงโพธิ์ ครู โรงเรียนวัดคร่อเรียงราย 1000
321 อ.ปราณี คุ้มพร้อม ครู โรงเรียนบ้านคลองบอน 1000
322 อ.นภาพร ทับทิมศรี ครู โรงเรียนบ้านคลองบอน 1000
323 อ.ธรรมา เผือกจีน ครู โรงเรียนบ้านคลองบอน 1000
324 อ.บุญเรือน แป้นอินทร์ งานฌาปนกิจศพบิดา จ.พิษณุโลก 2000
325 อ.สุนันทา ปัถมัง ครู โรงเรียนบ้านนาขอม 1000
326 คุณภาวิณี ชิลลิ่ง จากประเทศเยอรมันนี 1000
327 อ.ปราณี ปุเรชะตัง ครู โรงเรียนสระละมาน 1000
328 อ.พิมพ์ทิพย์ บัวสนิท ครู โรงเรียนอนุบาลหนองบัวฯ 1000
329 อ.ประทวน คำสะอาด ครู โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 1000
330 ผอ.กชพร แถมพยัคฆ์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 1000
331 ผอ.เทพประทาน ศิโล ผอ.โรงเรียนวันครู 2504 1000
332 อ.สาริกา คล้ายแก้ว ครู โรงเรียนวันครู 2504 1000
333 น.ส.ปิยนุช แข็งกสิการ น.ส.มนชยา สุขชื่น น.ส.เบญจวรรณ สัมพันธ์ไพศาล น.ส.ช่อผกา พูลทอง น.ส.สุพิชชา บำรุงเมือง น.ส.วาริษา ปุเรชะตัง น.ส.บุษราคัม หุตะมานน.ส.ศิริพร จันทร์เพียร น.ส.สุมาลี แสงแก้ว น.ส.พักตร์วิภา กลางสอน น.ส.ชวัลลักษณ์ อินทร์วิเศษ น.ส.พิมพ์ชนก นาคจำรูญ น.ส.ปิยนุช ยอดวิชา ครู โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 2000
334 ผอ.กิจจา เอี่ยมระหงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง 1000
335 ผอ.จำเนียร โลหะเวช-ศน.เตือนใจ โลหะเวช ผอ.โรงเรียนบ้านคลองลาน-ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.3 2000
336 คณะครู โรงเรียนอุดมพัฒนา 1000
337 ศน.ยุวดี ฉายแสง ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.3 2000
338 น.ส.ปัทมา ปลังเปลือง เจ้าหน้าที่การเงิน สพม.4 1000
339 ผอ.ภาสกร-อ.วนิดา ผลเกิด ผอ. โรงเรียนอนุบาลตาคลี 2000
340 อ.นพคุณ อิ่มใจ ครู โรงเรียนอนุบาลตาคลี 2000
341 อ.กรรณิกา ภาคีธง ครู โรงเรียนอนุบาลตาคลี 1000
342 คุณวัฒนะ สุคันธกุล เจ้าของร้านวัฒนะดิจิตอล 2000
343 อ.อุทิศ-อ.ขวัญเรือน กลางมณี ครู โรงเรียนบ้านโคกมะขวิด 1000
344 อ.จุฑามาศ จั่นนก 1000
345 ร.อ.อนุวัฒน์-อ.ศิริภัทร เขียวละลิ้ม 1000
346 Mr.Mark และชวนฝัน เฟรหมิ่งส์ 2280
347 คุณอุไร มากขุนทด และครอบครัว 1000
348 Mr.Per scholdstrom 2000
349 ร.ต.ชอบ-คุณวีระวรรณ ภู่หนู 1000
350 ด.ญ.โศภิษฐกัลยา พูลสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี 1000
351 ผอ.บุญเทอด -อ.ยุพิน คงกะพัน 2000
352 ผอ.ประหัส ปุ้มกระโทก 1000
353 ด.ญ.ภูษณิศา ธนาชยานนท์ 1000
354 ผอ.เอกสิทธิ์ คำภิรานนท์ ผอ.โรงเรียนวัดท่าสุ่ม 1000
355 คณะสพป.เชียงใหม่ เขต 6 และรองวินิจ 3000
356 อ.ชัยณรงค์ เกลียวสีนาค ครู โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 1000
357 ผอจ.ภูมิ เกลียวศิริกุล ผอ.ธกส.นครสวรรค์ 1000
358 ผอ.สนิท สุทธิเศวต 1000
359 ผอ.อัสดง แฉ่งกอง ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยหอม 1000
360 ผอ.บุญปลูก วงษ์แก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1000
361 คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1000
362 คณะครูโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1000
363 อ.ณรงค์-อ.พัชรินทร์ โสจะยะพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 2000
364 นายธรรมรัตน์ เพ็ชรัตน์ ข้าราชการบำนาญ 1000
365 อ.ทนงศักดิ์-อ.ละเอียด หุตะมาน ครู โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 3000
366 คุณวัชรินทร์ ขันทับทิม 5000
367 อ.พิมพรรณ วงศ์ศรีแก้ว 3000
368 อ.สุทิน-อ.อำไพ วงษ์ช่อเส็ง 1000
369 คุณปรัชญา ภักดีศุภผล นักจัดการงานทั่วไป สำนักวิชาการฯ 1000
370 อ.นภาพร อ่ำรอด ครู โรงเรียนบ้านพุนกยูง 1000
371 นายเผ่า เอี่ยมสอาด ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.3 1000
372 นายสมคิด มั่งมี ผอ.โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ 1000
373 ผอ.วิไลพร เพ็ชร์พิฑูรย์รัตน์ ผอ.โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1000
374 ผอ.ชวน-อ.นวลพรรณ โพธิ์อ่อง ผอ.โรงเรียนบ้านโคกมะขวิด 1000
375 อ.สมพงษ์-อ.กัญญา นิยมลักษณ์ 1000
376 อ.ไพฑูรย์-อ.ทิพยมาส นิวาส 1000
377 ผอ.วิเชียร คำศรี 1000
378 คุณปิยมาศ วศินวรรธนะ 1000
379 คุณอัษฎาวุธ คงคำ 1000
380 คุณบุญถม อินทรถา-นางหนึ่งนุช มาตะรงค์พิทักษ์ 1000
381 ผอ.บุญเรือง ยอดฉิมมา ผอ.โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 1000
382 ผอ.กำไร สิงห์เถื่อน 1000
383 อ.สนอง ยอดฉิมมา 1000
384 คณะครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1000
385 อ.วารี ยอดฉิมมา 1000
386 อ.บริสุทธิ์ แสงดาว 1000
387 ผอ.สามารถ สีนา ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1000
388 ผอ.เสนีย์ วนิชไพบูลย์ ผอ.โรงเรียนบ้านวังบ่อฯ 1000
389 อ.นิจ ยอดทองดี ครู โรงเรียนบ้านโพนทอง 2000
390 ผอ.ชาญชัย พุทธจันทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ 1000
391 ผอ.ประดิษฐ์-อ.อรุณศรี ชินจิตร์ ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 5000
392 อ.สมคิด ศรีสะอาด ครู โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึกฯ 1000
393 อ.จิราภรณ์-อ.วิรัชญา สามารถ ครู โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึกฯ 1000
394 อ.จันทร์ตรา ประจักษ์แจ้ง ครู โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึกฯ 2000
395 ผอ.ธนิดา พรหมชัย ผอ. โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึกฯ 2000
396 Nisa Ribesen 1000
397 Monnat Kengsanamam 1000
398 Lo-or Sisa Rabben 1000
399 แม่สนุ่น สีน้ำเงิน 1000
400 คุณนวรัตน์ ใช้ธูปทอง 1000
401 คุณกนกกร ใช้ธูปทอง 1000
402 งานฌาปนกิจศพนายเดช เหี่ยวเกิด 1000
403 ผอ.สุรินทร์ ฟุ้งสุข ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 2000
404 คุณวรรษิดา อ่อนสี นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ 2000
405 อ.ปิยวรรณ สิงห์สีโว ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง 1000
406 ผอ.สมบัติ-อ.มัญชรี พัชราภิรักษ์ ผอ.โรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคี 1000
407 อ.บุญชอบ เจนธัญกรณ์ 1000
408 อ.ณรงค์ เพชรสัมฤทธิ์ 1000
409 อ.พิมพ์พรรณ ปานเขียว 1000
410 คุณศิริพร สายคุณากร 2000
411 อ.อำนวย-อ.บุญมา 2000
412 ผอ.จักรพงษ์ กัลณา ผอ.โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ 1000
413 อ.อาจ ติบวงษา ครู โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ 1000
414 อ.ซ้อม ซุนใช้ ครู โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ 1000
415 คุณสุมนา หรั่งทอง ร้านตาคลีวัสดุ 1000
416 รองศิริรัตน์ นิ่มมา 1000
417 คุณศิตานันท์ ทรงสุคนธ์ 3000
418 อ.สมบูรณ์ ดีเจริญ 1000
419 อ.ดรุณี ประพินพงศกร 1000
420 คุณประเทือง ฮวบสอน 1000
421 อ.ดวงแก้ว คงเพชรศักดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 5000
422 อ.จิราพร แก้วแดง 1000
423 ผอ.กานต์ กุนทอง 1000
424 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองสะแกยาว 2000
425 ผอ.ชะลอ บุญสมวล ผอ.โรงเรียนบ้านเขาธรรมท 2000
426 อ.สุลีรัตน์ จั่นจอน 1000
427 อ.ศักดิ์ชัย-อ.รัชนี จิตรอารี 2000
428 อ.ณัฐนรี-อ.สมชาย อุ่มอ้น 1000
429 อ.กชพรรณ สุทธิศิริ 1000
430 น.ณัฐภัสสร ลพเมฆ-นายนิทัศน์ สุขแจ่ม 1000
431 นายมนตรี แจ้งสาด ผจก.มูลนิธิประเสริฐ-ทัศนีย์ พุ่งกุมาร 20000
432 ท.พ.ณัฐวุฒิ พุ่มมาลัย คลีนิคทันตกรรม we smile 2000
433 อ.สุชาติ เย็นยอดวิชัย ครู โรงเรียนสหชาติฯ 1000
434 ผอ.นพพร รัตนเวชสิทธิ ผอ.โรงเรียนสหชาติฯ 1000
435 คุณจุฑามาส ปัญหา นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ สพป.นนทบุรี 1 2000
436 อ.องุ่น ไทยกลั่น ครู โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1000
437 น.ส.พุฒธิดา-ด.ช.พุทธิธรรม รัมมะฉัตร 1000
438 ผอ.ประสิทธิ์ ปานพรม ผอ.โรงเรียนวัดหนองโพฯ 1000
439 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองแอก 2000
440 ดร.สุวพัชร ฉ่ำพินิจ 2000
441 เพื่อนจบพยุหะวิทยาปี 19 และ 21 3000
442 คุณอุบล รักงาม 1000
443 คุณวันทนา เปล่งศรี 1000
444 อ.ดนุสรณ์ คอนดี โรงเรียนพระบางวิทยา 1000
445 คุณสุทธินี ด่านวุฒินันท์ 1000
446 อ.รัตนา ทัสนานุตริยะ 1000
447 อ.ฐากูร ทัสนานุตริยะ 1000
448 คุณปราณี เลาหบุญญานุกูล 1000
449 คุณนิรักษา-คุณอนุโลม ต่วนชะเอม 1000
450 อ.สมพร โพธิ์อ่อง ครู โรงเรียนบ้านเขาล้อฯ 1000
451 อ.บุษบา สงวนวนชาติ ครู โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1000
452 อ.บังอร บำรุงศรี ครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง 1000
453 อ.นัยนา มั่นพุฒิสรรค์ 1000
454 อ.พเยาว์ กลิ่นหอม 1000
455 อ.สุวิทย์-อ.คำนึง พันธ์พงษ์ ครู โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ 2000
456 คุณรักไทย แป้นจันทร์ 1000
457 คุณดุจเดือน แป้นจันทร์ 1000
458 คุณธีรศักดิ์ ศรีเสน 1000
459 คุณงามจิตร ศรีเสน 1000
460 ผอ.พืชยาภา แก้วเปรม 2000
461 ดร.เสริม จันทร์คำ 1000
462 คุณเฉลิมพร 1000
463 หน.สนอง ยอดเศรณี 1000
464 ผอ.ธวัช-อ.วัฒนา ทองแก้ว 1000
465 ผอ.สงัด- คุณเฉลียว เสือเนียม 1000
466 อ.ประนอม มัทธวรัตน์ 1000
467 อ.อนุกูล เจียมศิริ 1000
468 ผอ.จรรยา-คุณสมจิตร จินดาทิพย์ 1000
469 รองจักรพงษ์-อ.จิตรา ปรางค์วิเศษ 1000
470 ศน.ณรงค์ชัย-อ.บังอร สงวนหมู่ 1000
471 คุณบำรุง-คุณสุกัญญา รอดทอง 1000
472 อ.อรยา สนิทผล ครู โรงเรียนวัดพนมเศษ 1000
473 นายกเพลินพิศ ศรีภพ 2000
474 อ.ธีรชัย-อ.นิตยา เกษวิริยะการ 5000
รวมเงิน 1373180 บาท