Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพข่าว สพป.นครสวรรค์ เขต 3
 • การพัฒนาข้าราชการฯ

  นายวิระ  แข็งกสิการ  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาข้าราชการโครงการ
  เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้าราชการ
  ที่ดีและพลังแห่งแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 1 -2 เมษายน
  2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 • รับรางวัลข้าราชการดีเด่น

  นายวิระ  แข็งกสิการ  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  มอบโล่รางวัลข้าราชการดีเด่นให้แก่ข้าราชการ
  และลูกจ้างใน สพป.นครสวรรค์ เขต 3 เมื่อวันที่
  1 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมรวมใจเฉลิม
  พระเกียรติ ฯ สพป.นครสวรรค์ เขต 3

 • รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น

  นายวิระ  แข็งกสิการ  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  รับรางวัลข้าราลการพลเรืนดีเด่น ระดับ 9 ประจำปี
  2557 จากนายชัยโรจน์  มีแดง  ผู้ว่าราชการ
  จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557
  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์

 • มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุ

  นายวิระ  แข็งกสิการ  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  พร้อมคณะ ได้นำเงินที่ได้รับจากการบริจาคของ
  คณะครูในสังกัด จำนวน 106,576.50 บาท ไป
  มอบให้ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เพื่อนำไปช่วย
  เหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์
  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557

 • พิธีเปิดมหกรรมกีฬาวิชาการ

  วันที่ 26-27 มีนาคม 2557 สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  จัดงานมหกรรมกีฬาวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก
  นายอำนวย  ตั้งเจริญชัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัด
  นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 27
  มีนาคม 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาล
  ไพศาลี สพป.นครสวรรค์ เขต 3

 • กิจกรรม Big Cleaning Day

  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นำโดย ผอ.วิระ  แข็งกสิการ
  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3  จัดกิจกรรม Cleaning
  Day เพื่อเตรียมงานมหกรรมกีฬาและวิชาการ ซึ่ง
  จะมีขึ้นในวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2557 ณ บริเวณ
  สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลไพศาลีและ สพป.นว.3

 • ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม

  นายวิระ แข็งกสิการ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  เป็นประธานเปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับ
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 ระยะที่ 1 และ
  ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ณ ห้อง
  ประชุมรวมใจเฉลิมพระเกียรติ สพป.นครสวรรค์
  เขต 3

 • กีฬาครูรอบคัดเลือกอำเภอท่าตะโก

  อำเภอท่าตะโกเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาครู
  รอบคัดเลือก เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 ณ สนาม
  กีฬาโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ  อำเภอท่าตะโก
  ซึ่งจะไปแข่งขันเพื่อชิงชนะเลิศในวันที่ 27
  มีนาคม 2557 ณ สพป.นครสวรรค์ เขต 3

 • ค่ายจิตอาสาโรงเรียนบ้านทุ่งทอง

  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ไปออก
  ค่ายจิตอาสาที่โรงเรียนบ้านทุ่งทอง  อำเภอ
  หนองบัว  โดยจัดกิจกรรมและนันทนาการต่าง ๆ
  ให้นักเรียนได้ร่วมสนก ตลอดจนเลี้ยงอาหาร
  กลางวันและไอศกรีม เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557

 • มอบวุฒิบัตรและ ปพ.1 ให้ผู้สำเร็จการศึกษา

  นายวิระ  แข็งกสิการ  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและ ปพ.1 ให้แก่นักเรียน
  ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2556  โรงเรียนบ้าน
  ทุ่งทอง   เมื่อวันที่  21  มีนาคม 2557 ณ โรงเรียน
  บ้านทุ่งทอง  อำเภอหนองบัว สพป.นว.3

 • กีฬาครูอำเภอตากฟ้า

  อำเภอตากฟ้าเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาครู
  รอบคัดเลือก เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 ณ สนาม
  กีฬาโรงเรียนบ้านดำรงรักษ์  และในวันที่ 21
  มีนาคม 2557 อำเภอท่าตะโกจะเป็นเจ้าภาพใน
  การแข่งขันรอบคัดเลือก ณ สนามกีฬาโรงเรียน
  บ้านหัวถนนเหนือ อำเภอท่าตะโก

 • ค่ายจิตอาสาโรงเรียนบ้านเขาขวาง

  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  นำโดยท่านรอง สงวนศักดิ์  เศรษฐีธัญญาหาร รอง
  ผอ.สพป.นว.3 นางบุหลง  ศุภศิลป์  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
  พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทืศก์ ได้ไปออกค่ายจิตอาสา
  ที่โรงเรียนบ้านเขาขวาง  อำเภอตาคลี  เมื่อวันที่ 19
  มีนาคม 2557

 • การแข่งขันกีฬาครูรอบคัดเลือก

  วันที่ 17 มีนาคม 2557 อำเภอตาคลีเป็นเจ้าภาพ
  การแข่งขันกีฬาครูรอบคัดเลือก ประเภทกีฬาที่
  แข่งขันคือ  วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ และฟุตบอล
  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองจิกรี อำเภอตาคลี
  และในวันที่ 19 มีนาคม 2557 อำเภอตากฟ้าเป็น
  เจ้าภาพการแข่งขันรอบคัดเลือก ณ สนามกีฬา
  โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์ อำเภอตากฟ้า

 • สพป.พิษณุโลก เขต 1 ดูงานโรงเรียนพระราชทาน

  สพป.พิษณุโลก เขต 1 ได้นำคณะผู้บริหารโรงเรียน
  และบุคลากรทางการศึกษาศึกษาดูงานโรงเรียน
  พระราชทาน ที่โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก โดยท่าน
  ผอ.วิระ  แข็งกสิการ  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษเรื่อง ระบบ
  ดูแลช่วยเหลือนักเรียน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557
   

 • มอบรางวัลความเป็นเลิศทางวิชาการ ปี 2556

  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
  โล่รางวัล และเสื้อสามารถให้แก่ครูและนักเรียนที่ชนะ
  ในการแข่งขันมหกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ
  ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557
  ณ หอประชุมท่าตะโกรวมใจ อำเภอท่าตะโก จังหวัด
  นครสวรรค์

 • มอบบ้านหลังที่ 104

  นายวิระ  แข็งกสิการ  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน  คณะครู และผู้นำชุมชน
  ร่วมทำพิธีมอบบ้านหลังที่ 104 ให้แก่เด็กหญิง
  จันทิมา  ยอดฉุน ด.ญ.วลารี  สอนมัง เด็กชาย
  ดนัย  ยอดฉุน  นักเรียนโรงเรียนอุดมพัฒนา อำเภอ
  หนองบัว เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557

 • ค่ายจิตอาสา

  กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  นำโดย รองฯ ปรีชา  นาคจำรูญ พร้อมด้วยบุคลากร
  ในกลุ่ม ได้ไปออกค่าย  จิตอาสาที่โรงเรียนบ้าน
  ไทรงาม อำเภอหนองบัว เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557

 • ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

  นายวิระ  แข็งกสิการ  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  พร้อมคณะได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านรังงาม
  บ้านปากดง บ้านเขานางต่วม และบ้านโคกสะอาด
  อำเภอหนองบัว  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557

 • มอบบ้านหลังที่ 103

  นายวิระ  แข็งกสิการ  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  ผู้บริหารโรงเรียน  คณะครูและบุคลากรทางการ
  ศึกษา พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ร่วมมอบบ้านหลังที่
  103 ให้แก่เด็กหญิงชัญญานุช  ฮี้เกษม นักเรียน
  โรงเรียนวัดพนมเศษ อำเภอท่าตะโก เมื่อวันที่ 4
  มีนาคม 2557

 • ประชุมประธานอำเภอประธานศูนย์คุณภาพการศึกษา

  นายวิระ  แข็งกสิการ  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  เป็นประธานการประชุมประธานอำเภอ ประธาน
  ศูนย์คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่
  4 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมเวสาลีรังสรรค์
  สพป.นครสวรรค์ เขต 3

 • เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับมอบบ้านหลังที่ 44, 45

  นายวิระ  แข็งกสิการ  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  ได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนซึ่งได้รับมอบบ้านตาม
  โครงการสร้างบ้านให้นักเรียน หลังที่ 44 และ 45
  โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม
  2557

 • ค่ายจิตอาสาโรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี

  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัด
  การศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่ม
  ICT หน่วยตรวจสอบภายใน ออกค่ายจิตอาสา
  ที่โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี อำเภอไพศาลี
  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557

 • มอบบ้านหลังที่ 102

  นายวิระ  แข็งกสิการ  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  ผู้นำชุมชน ผู้บริหารโรงเรียน  คณะครูโรงเรียนบ้าน
  เทวฤทธิ์พันลึก ร่วมมอบบ้านหลังที่ 102 ให้แก่
  เด็กหญิงวรรณวิสา  ทองคำ นักเรียนโรงเรียนบ้าน
  เทวฤทธิ์พันลึก อำเภอตากฟ้า เมื่อวันที่ 27
  กุมภาพันธ์    2557

 • รับการตรวจโรงเรียนบ้านหนองพังพวย

  นายวัชรินทร์  จำปี  ผู้ตรวจราชการกระทรวง
  ศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 18 พร้อมคณะ
  ได้มาตรวจราชการที่โรงเรียนบ้านพนองพังพวย
  อำเภอตาคลี โดยมี นายวิระ  แข็งกสิการ ผอ.
  สพป.นว.3 รอง ผอ. สพป. บุคลากร และคณะครู
  โรงเรียนบ้านหนองพังพวย ให้การต้อนรับ เมื่อ
  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

 • รับมอบเงินสมทบกองทุนสร้างบ้าน

  นายวิระ  แข็งกสิการ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  รับมอบเงินที่มีผู้บริจาคเพื่อสมทบกองทุนสร้าง
  บ้านนักเรียน 2 ราย คือ
  1. นายสมพงษ์  นิยมรักษ์  รักษาการ ร.ร.วัดช่อง
  แกระ อ.ท่าตะโก จำนวน 3,000 บาท
  2. พระลูกชาย ครูชัยยันต์  เพ็งภู่ ครูโรงเรียน
  บ้านหนองกระเปา จำนวน 20,000 บาท

 • ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

  นายวิระ  แข็งกสิการ  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาใน
  สังกัด  ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์
  2557 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านเขาล้อ
  (เขาล้อประชาชูนทิศ)

 • รับมอบสมทบกองทุนสร้างบ้านนักเรียน

  นางสาวยุพิน  รอดประพันธ์ ข้าราชการครูโรงเรียน
  บ้านทับลุ่มประชาพัฒนา อำเภอหนองบัว บริจาค
  เงินเพื่อสมทบกองทุนสร้างบ้านนักเรียน จำนวน
  9,000 บาท  โดย ผอ.วิระ  แข็งกสิการ  ผอ.สพป.
  นครสวรรค์ เขต 3 เป็นผู้รับมอบ

 • ค่ายจิตอาสาโรงเรียนสระเกตุโมรี

  กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  จัดกิจกรรมออกค่ายจิตอาสาที่โรงเรียนสระเกตุโมรี
  อำเภอตากฟ้า เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2557

 • นำเสนอนวัตกรรม Obec Awards

  นายวิระ  แข็งกสิการ  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  นำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
  ในการประกวด obec awards รางวัลอันทรง
  คุณค่า  สพฐ. เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
  ณ โรงแรมบางกอกกอล์ฟ สปา รีสอร์ท จังหวัด
  ปทุมธานี

 • พระราชทานเพลิงศพคุณพ่อใจ ฟักเงิน

  นายวิระ  แข็งกสิการ  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อใจ ฟักเงิน
  บิดานางแก้วลดา  นิลกล่ำ ข้าราชการครูโรงเรียน
  วัดหนองโพ อำเภอตาคลี ในการนี้เจ้าภาพได้ร่วม
  บริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนสร้างบ้านนักเรียน
  จำนวน 5,000 บาท เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
  ณ เมรุวัดหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

 • ออกค่ายจิตอาสา

  กลุ่มอำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นำโดย
  นายวิระ  แข็งกสิการ  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  พร้อมด้วยรองอำนาจ  จรบุรี รอง ผอ.สพป.นว.3
  และเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการได้ออกค่ายจิตอาสา
  ที่โรงเรียนบ้านหนองตาราม อำเภอตาคลี โดยมี
  กิจกรรมต่าง ๆ ให้เด็ก ๆ ได้ร่วมตั้งแต่หน้าเสาธง
  จนถึงเวลารับประทานอาหารกลางวัน เมื่อวันที่
  13 กุมภาพันธ์ 2557

 • ประชุมชี้แจงการเลือกตั้ง ก.ค.ศ.

  นายอำนาจ  จรบุรี  รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับประธานอำเภอ
  ประธานศูนย์คุณภาพเกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้ง
  กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
  ศึกษาใน ก.ค.ศ. ซึ่งจะเลือกตั้งในวันที่ 27 กุมภาพันธ์
  2557 เวลา 09.00 - 15.00 น.

 • พระราชทานเพลิงศพคุณแม่สำเนียง อุดมศรี

  นายวิระ  แข็งกสิการ  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่
  สำเนียง  อุดมศรี  มารดาครูวัฒนา  อุดมศรี ครู
  โรงเรียนวัดหนองโพ อำเภอตาคลี ณ เมรุวัดหนองโพ
  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

 • รับมอบเงินสมทบกองทุนสร้างบ้านนักเรียน

  นายสงวนศักดิ์  เศรษฐีธัญญาหาร รอง ผอ.สพป.
  นครสวรรค์ เขต 3 และ นางธัญญาภรณ์  นุชเฉย
  ผูอำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  มอบเงินเพื่อสมทบกองทุนสร้างบ้านนักเรียน
  รายละ 5,000 บาท เมื่อคราวประชุม รอง ผอ.
  และ ผูอำนวยการกลุ่ม สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

 • ร่วมงานศพคุณพ่อบุญมี ปัญญาทิพย์

  นายวิระ  แข็งกสิการ  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อ
  บุญมี  ปัญญาทิพย์  บิดาครูวิรัช  ปัญญาทิพย์
  ข้าราชการครูโรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง อำเภอ
  ท่าตะโก  เมื่อวันที่ 10  กุมภาพันธ์  2557

 • ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนกลุ่มหนองบัว 1

  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 จัดประชุมก่อนเปิดภาคเรียน
  ครูในกลุ่มหนองบัว 1 (บัวหลวง) โดยท่าน ผอ.วิระ
  แข็งกสิการ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 เป็นประธาน
  การประชุมและบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2556
  ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว
  อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

 • รับมอบเงินสมทบกองทุนสร้างบ้านนักเรียน

  คุณครูระพีพรรณ  พงษ์ปลื้ม และ ผอ.นพพร
  รัตนเวชสิทธิ์ ผอ.โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ มอบ
  เงินจำนวน 9,000  บาท เพื่อสมทบกองทุน
  สร้างบ้านนักเรียน 86 หลังเพื่อในหลวง เนื่อง
  ในงานมงคลสมรสของทั้งสองท่านข่าว สพป.นครสวรรค์ เขต 3 [ เพิ่มข่าว ]
ภาพกิจกรรม สพป.นครสวรรค์ เขต 3
งานกีฬานักเรียน
ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนตากฟ้า
ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนตาคลี 1
ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนตาคลี 2
ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนตาคลี 3
ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนท่าตะโก 1
ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนท่าตะโก 2
ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนไพศาลี 1
ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนไพศาลี 2
ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนหนองบัว 1
ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนหนองบัว 2
ประมวลภาพ อบรมพัฒนา จนท.ธุรการ
ประมวลภาพมอบโล่ห์ และมอบเสื้อสามารถ มหกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ สพป.นว.3 ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 26 มีนาคม 2556 ณ หอประชุมท่าตะโกรวมใจ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
ปฏิทินกิจกรรม สพป.นครสวรรค์ เขต 3
ข่าว สพฐ.
เว็บไซต์รายงานข้อมูลทางการศึกษา
พ.ร.บ. / ระเบียบ / ประกาศ / อื่นๆ
แบบฟอร์ม / เอกสาร
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
โทรศัพท์ 0-5625-9608 , 0-5625-9037 , 0-5625-9282 โทรสาร 0-5625-9608
สพป.นว.3 © 2011     nsw3@obec.go.th