Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพข่าว สพป.นครสวรรค์ เขต 3
 • พบปะเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

  นายวิระ  แข็งกสิการ  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  พบปะและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่
  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนที่ได้รับการต่อสัญญา
  จ้างให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
  โรงเรียน เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม  2557 ณ ห้อง
  ประชุมรวมใจเฉลิมพระเกียรติฯ สพป.นว.3

 • แสดงความยินดีกับ ผอ.สงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร

  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นำโดย นายวิระ  แข็งกสิการ
  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
  โรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วม
  แสดงความยินดีกับ นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญหาร
  ในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการ
  สพม.41 จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร เมื่อวันที่ 10
  ตุลาคม 2557

 • ประธานงานฌาปนกิจศพ

  นายวิระ  แข็งกสิการ  ผอ.สพปนครสวรรค์ เขต 3
  เป็นประธานงานฌาปนกิจศพคุณแม่หรัด ปิ่นเขียน
  มารดานายศิระ  ปิ่นเขียน ข้าราชการครูโรงเรียน
  วัดหนองไผ่ไพศาลี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557
  ณ เมรุวัดหนองไผ่ไพศาลี อำเภอไพศาลี

 • ประชุม อกคศ.เขตพื้นที่ฯ

  นายวิระ  แข็งกสิการ  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต3
  เป็นประธานการประชุม อกคศ. เขตพื้นที่การศึกษา
  ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เพื่อพิจารณาการ
  ย้ายและเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูในสังกัด 
  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม  2557 ณ ห้องประชุมสหกรณ์
  ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์

 • ร่วมงานสวดอภิธรรมศพ นายสวัสดิ์ คำประกอบ

  นายวิระ  แข็งกสิการ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  พร้อมคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
  ร่วมเคารพศพและสวดพระอภิธรรมศพ นายสวัสดิ์
  คำประกอบ  อดีต ส.ส.นครสวรรค์ 12 สมัย เมื่อ
  วันที่  6  ตุลาคม 2557 ณ วัดจอมคีรีนาคพรต
  อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

 • งานแสดงมุทิตาจิต

  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 โดย นายวิระ  แข็งกสิการ
  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 จัดงานแสดงมุทิตาจิต
  ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 67 ท่าน เมื่อวันที่
  26 กันยายน 2557 ณ หอประชุมท่าตะโกรวมใจ
  อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

 • ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 4/2557

  นายวิระ  แข็งกสิการ  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
  ครั้งที่ 4/2557  วันที่ 26 กันยายน 2557 ณ ห้อง
  ประชุมโรงเรียนอนุบาลท่าตะโก

 • สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ดูงานปฐมวัย

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์
  เขต 2 ได้นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ซึ่งเป็นโรงเรียน
  ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับปฐมวัย เมื่อวันที่
  19 กันยายน 2557 โดยมีนายวิระ  แข็งกสิการ
  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ให้การต้อนรับ

 • ประชุมโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

  นายวิระ  แข็งกสิการ  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  เป็นประธานเปิดการประชุมโรงเรียนขนาดเล็ก
  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เมื่อวันที่
  19 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมรวมใจเฉลิม
  พระเกียรติฯ  สพป.นครสวรรค์ เขต 3

 • งานแสดงมุทิตาจิต อำเภอตาคลี

  นายวิระ  แข็งกสิการ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  ประธานงานแสดงมุทิตาจิตข้าราชการครูและ
  ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการสังกัดอำเภอ
  ตาคลี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ณ อาคาร
  อเนกประสงค์โรงเรียนวัดสว่างวงษ์ อำเภอตาคลี

 • งานมุทิตาจิต อำเภอตากฟ้า

  นายวิระ  แข็งกสิการ  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  เป็นประธานงานแสดงมุทิตาจิตข้าราชการครูและ
  ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการสังกัดอำเภอ
  ตากฟ้า เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ณ อาคาร
  อเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า อำเภอ
  ตากฟ้า

 • มอบบ้านหลังที่ 112

  นายวิระ  แข็งกสิการ  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  พร้อมด้วย นางเบ็ญจวรรณ  สีแสง ภรรยาของ
  ดร.สมเดช  สีแสง ซึ่งบริจาคเงิน 30,000 บาท
  เพื่อสร้างบ้านให้นักเรียน ร่วมพิธีมอบบ้านหลังที่
  112 ให้แก่ ด.ช.ประพันธ์ ด.ช.บรรจง และ ด.ญ.
  พีระยา จันทร์ดีดา นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้าน
  น้ำวิ่ง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557

 • ประชุมผู้บริหารโรงรียนและศึกษาดูงาน

  นายวิระ  แข็งกสิการ  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  นำคณะผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการ
  ศึกษา สังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 3 เดินทาง
  ไปศึกษาดูงานโรงเรียนปากช่อง และประชุม
  ผู้บริหารโรงเรียน ณ โรงแรมฟาวน์เท่น ทรี
  รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
  เมื่อวันที่ 12 - 13 กันยายน 2557

 • เปิดประตูสู่อาเซียฯ

  นายอำนาจ  จรบุรี  รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  เป็นประธานเปิดงาน "เปิดประตู สู่อาเซียน" ของศูนย์
  คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนไพศาลี 2 (รักษ์
  หลวงพ่อดำ)  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ อาคาร
  อเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลไพศาลี

 • ประชุมประธานศูนย์คุณภาพ/ประธานอำเภอ

  นายวิระ  แข็งกสิกสิการ  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  เป็นประธานการประชุม ประธานศูนย์คุณภาพการ
  ศึกษา/ประธานอำเภอ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการเลือก
  ตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งข้อราชการ
  ต่าง ๆ  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม
  เวสาลีรังสรรค์  สพป.นครสวรรค์ เขต 3

 • ประชุมสามัญครูกลุ่มฟ้าบูรพา

  นายประสิทธิ์ คงเถื่อน รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์
  เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญครูกลุ่ม
  ฟ้าบูรพา อำเภอตากฟ้า และได้รับเกียรติจากนาย
  วิระ แข็งกสิการ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 บรรยาย
  พิเศษ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ อาคาร
  อเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า

 • พิธีเปิดกีฬา-กรีฑา นักเรียน ปี 2557

  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 จัดโครงการแข่งขันกีฬา
  กรีฑานักเรียน ประจำปี 2557 โดยได้รับเกียรติ
  จากนายมานพ  ศรีผึ้ง  นายกองค์การบริหารส่วน
  จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิการแข่งขัน
  โดยมี นายวิระ  แข็งกสิการ  ผอ.สพป.นครสวรรค์
  เขต 3 พร้อมคณะให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 22
  สิงหาคม 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนท่าตะโก
  พิทยาคม

 • มอบบ้านหลังที่ 110

  นายวิระ  แข็งกสิการ  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  พร้อมด้วยบุคลากร ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและ
  ผู้นำชุมชน ร่วมพิธีมอบบ้านหลังที่ 110 ให้แก่
  เด็กชายวิชิตพล  ร่มโพธิ์ชี นักเรียนโรงเรียนชุมชน
  บ้านหัวพลวง อำเภอท่าตะโก เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม
  2557

 • มอบบ้านหลังที่ 109

  นายวิระ แข็งกสิการ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  พร้อมด้วยบุคลากร ผู้บริหารโรงเรียนคณะครู และ
  ผู้นำชุมชน ร่วมพิธีมอบบ้านหลังที่ 109 ให้แก่
  ด.ช.มนตรี - ด.ญ.รจนา  เหมือนนึก  นักเรียน
  ดรงเรียนบ้านล้ำเจริญ  อำเภอตากฟ้า  เมื่อวันที่ 4
  สิงหาคม  2557

 • มอบบ้านหลังที่ 108

  นายวิระ แข็งกสิการ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  พร้อมด้วยบุคลากร ผู้บริหารโรงเรียนคณะครู และ
  ผู้นำชุมชน ร่วมพิธีมอบบ้านหลังที่ 108 ให้แก่
  ด.ญ.สุภาภรณ์  บุญมี  นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
  ตากฟ้า อำเภอฟ้า เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม  2557

 • มอบบ้านหลังที่ 107

  นายวิระ แข็งกสิการ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  พร้อมด้วยบุคลากร ผู้บริหารโรงเรียนคณะครู และ
  ผู้นำชุมชน ร่วมพิธีมอบบ้านหลังที่ 107 ให้แก่
  ด.ช.สรภัศ  แดวขุนทด  นักเรียนโรงเรียนบ้านเขา
  ช้างฟุบ อำเภอไพศาลี  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557

 • มอบบ้านหลังที่ 106

  นายวิระ แข็งกสิการ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  พร้อมด้วยบุคลากร ผู้บริหารโรงเรียนคณะครู และ
  ผู้นำชุมชน ร่วมพิธีมอบบ้านหลังที่ 106 ให้แก่
  ด.ช.กรวิชญ์  โพธิ์อ่อง นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาล้อ
  อำเภอท่าตะโก  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม  2557

 • มอบบ้านหลังที่ 105

  นายวิระ  แข็งกสิการ  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  พร้อมด้วยบุคลากร ผู้บริหารโรงเรียนคณะครู และ
  ผู้นำชุมชน ร่วมพิธีมอบบ้านหลังที่ 105 ให้แก่
  ด.ญ.ชุติกานต์  ดีนัด นักเรียนโรงเรียนวัดเทพ
  สุทธาวาส อำเภอหนองบัว เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม
  2557

 • ประชุมประธานอำเภอ/ประธานศูนย์ฯ

  นายวิระ  แข็งกสิการ  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  เป็นประธานการประชุมประธานอำเภอ/ประธาน
  ศูนย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนในสังกัด
  ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่  30  กรกฎาคม 2557
  ณ ห้องประชุมเวสาลีรังสรรค์ สพป.นว.3

 • ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ของ สพป.

  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นำโดย นายวิระ  แข็งกสิการ
  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
  ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ีการศึกษา ตาม
  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2557
  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

 • มอบบ้านหลังที่ 104 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก

  นายวิระ  แข็งกสิการ  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  พร้อมด้วยบุคลากร , ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู
  และผู้นำชุมชน ร่วมมอบบ้านหลังที่ 104 ตาม
  โครงการสร้างบ้านนักเรียน 86 หลังเพื่อในหลวง
  ให้แก่ ด.ช.พิชชากร ด.ญ.นิยตา และ ด.ญ.ณัชชา
  พิมสวรรค์ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลท่าตะโก เมื่อ
  วันที่ 28 กรกฎาคม 2557

 • คณะทำงานปฏิรูปโครงการกระทรวงศึกษาธิการ

  นายวิระ  แข็งกสิการ  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  ได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษา
  ขั้นพืื้นฐาน  ร่วมเป็นคณะทำงานพัฒนากฎหมาย
  และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการ
  ปฏิรูปการศึกษาระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 - 25 
  กรกฎาคม  2557  ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ

 • ประชุมกลุ่มสามัญครูอำเภอไพศาลี

  นายอำนาจ  จรบุรี  รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญครูอำเภอไพศาลี
  ศูนย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนเวสาลีและศูนย์
  คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนรักษ์หลวงพ่อดำ
  ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมรวมใจ
  เฉลิมพระเกียรติฯ สพป.นครสวรรค์ เขต 3

 • เปิดค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)

  นายสงวนศักดิ์  เศรษฐีธัญญาหาร  รอง ผอ.สพป.
  นครสวรรค์ เขต 3 เป็นประธานเปิดค่ายภาษาอังกฤษ
  พัฒนาการเรียนรู้เพื่อเน้นการสื่อสารสำหรับนักเรียน
  ศูนย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนไพศาลี 2
  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น.
  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลไพศาลี

 • ถวายเทียนจำนำพรรษา

  นายวิระ  แข็งกสิการ  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  ร่วมแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อไปถวาย ณ วัดโคกเดือ
  และวัดไพศาลี  อำเภอไพศาลี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม
  2557 เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ปี 2557

 • การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์

  นายวินิจ  กลิ่นเฟื่อง  รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภายใต้
  การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน "การแข่งขัน
  พาทีสร้างสรรค์"  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และ
  มัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557
  ณ ห้องประชุมรวมใจเฉลิมพระเกียรติ สพป.นครสวรรค์
  เขต 3

 • พิธีรดน้ำศพ อาจารย์ลำจวน สระทองขาว

  นายวิระ  แข็งกสิการ  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  เป็นประธานพิธีรดน้ำศพ นางลำจวน สระทองขาว
  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก
  อำเภอตากฟ้า เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557
  ณ บ้านพักอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

 • เปิดค่ายคุณธรรมฯ กลุ่มตาคลี 2

  นายปรีชา  นาคจำรูญ รอง ผอ. สพป.นครสวรรค์
  เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมค่ายคุณธรรม
  นำปัญญา ต้านภัยยาเสพติด ศูนย์คุณภาพกลุ่ม
  โรงเรียนตาคลี 2 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557
  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดสว่างวงษ์
  อำเภอตาคลี

 • เปิดค่ายคุณธรรมนำปัญญา ต้านภัยยาเสพติด

  นายวิระ  แข็งกสิการ  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  เป็นประธานเปิดการอบรมค่ายคุณธํรรมนำปัญญา
  ต้านภัยยาเสพติด ศูนย์คุณภาพการศึกษากลุ่ม
  โรงเรียนหนองบัว 1 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557
  ณ วัดเขาลานวัว อำเภอหนองบัว

 • ค่ายคุณธรรมนำปัญญา กลุ่มไพศาลี 1 และ 2

  นายประสิทธิ์  คงถื่อน  รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์
  เขต 3 เป็นประธานเปิดค่ายคุณธรรม นำปัญญา
  ต้ายภัยยาเสพติด ประจำปี 2557 ศูนย์คุณภาพ
  การศึกษากลุ่มโรงเรียนไพศาลี 1 และ 2 เมื่อวันที่
  18 มิถุนายน 2557 ณ สถานปฏิบัติธรรมวัด
  หนองเสือ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

 • ประชุมสามัญครูศูนย์คุณภาพการศึกษากลุ่มมิตรครุ

  นายวิระ  แข็งกสิการ  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  เป็นประธานการประชุมสามัญครูศูนย์คุณภาพ
  การศึกษากลุ่มโรงเรียนท่าตะโก 1 (มิตรรู) และ
  การประชุมสัญจรของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
  นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ณ ห้อง
  ประชุมโรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อ.ท่าตะโก

 • ประชุมผู้บริหารโรงเรียน 2/2557

  นายวิระ  แข็งกสิการ  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาใน
  สังกัด ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่  12 มิถุนายน
  2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
  อำเภอท่าตะโก

 • รับมอบห้องน้ำโรงเรียนวัดช่องแค

  นายวิระ  แข็งกสิการ  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  ร่วมให้การต้อนรับ  ดร.อ่องจิต  เมธยะประภาส 
  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ซึ่งให้เกีรยรติเป็นประธานรับมอบห้องน้ำ พระครูนิวิฐ
  ปัญญากร เจ้าอาวาสวัดช่องแคมอบให้โรงเรียน
  วัดช่องแค  เมื่อวันที่ 12มิถุนายน  2557

 • ติดตามการร้างบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านวังคาง

  นายวิระ  แข็งกสิการ  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  พร้อมคณะได้ไปติดตามการสร้างบ้านนักเรียน
  โรงเรียนบ้านวังคาง ตามโครงการสร้างบ้าน
  นักเรียน 86 หลังเพื่อในหลวง  เมื่อวันที่ 10
  มิถุนายน  2557

 • ประธานมอบทุนการศึกษา

  นายวิระ  แข็งกสิการ  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  เป็นประธานมอบทุนการศึกษามูลนิธิรวมใจ-
  สงเคราะห์การประถมศึกษาอำเภอตาคลี ให้แก่
  นักเรียนทั้งประถมและขยายโอกาสในสังกัด
  อำเภอตาคลี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557
  เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมลานคลี โรงเรียน
  วัดสว่างวงษ์ อำเภอตาคลี

 • โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต

  นายวินิจ  กลิ่นเฟื่อง  รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  เป็นประธานเปิดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต เพื่อฝึก
  ทักษะการช่วยเหลือคนตกน้ำ ให้กับนักเรียนใน
  สังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 3 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน
  2557  ณ สระว่ายน้ำโรงรียนอนุบาลท่าตะโก 
  อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

 • โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก 2557

  วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ให้บริการตรวจสุขภาพ
  ข้าราชการครูในอำเภอไพศาลีและบุคลากรใน
  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ตามโครงการส่งเสริม
  สุขภาพเชิงรุก ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุม
  รวมใจเฉลิมพระเกียรติฯ สพป.นครสวรรค์ เขต 3

 • ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ

  นายวิระ  แข็งกสิการ  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  พร้อมด้วยบุคลากร สพป.นว.3 ร่วมเป็นเจ้าภาพ
  สวดพระอภิธรรมศพ จ.ส.อ.บุญยัง  เงินสด บิดา
  ผอ.ดรุณี  โฉมสุวรรณ ผอ.โรงเรียนบ้านโคกกระดี่
  เมื่อวันที่ 28 พ.ค.57 ณ วัดสว่างวงษ์ และขอเชิญ
  ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 31 พ.ค.57
  ณ เมรุวัดสว่างวงษ์ อำเภอตาคลี

 • โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก 2557

  วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
  เชิงรุก 2557  ให้บริการตรวจสุขภาพข้าราชการครู
  ในเขตอำเภอท่าตะโก  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาล
  ท่าตะโก อำเภอท่าตะโก ตรวจในช่วงเช้าและรอฟัง
  ผลช่วงบ่าย

 • ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง

  นายวิระ  แข็งกสิการ  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  ได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง อำเภอ
  ไพศาลี มีข้าราชการครูที่ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบ
  ทุนซื่้อเสื่อกันหนาว คือ ครูอรนุช  ตะนัง จำนวน
  10,000 บาท  ครูจำลอง  ทองห้อม จำนวนเงิน
  500 บาท เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557

 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์
  เขต 3 ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 8 จัดโครงการส่งเสริม
  สุขภาพเชิงรุก ประจำปี 2557 โดยให้บริการ
  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในอำเภอตาคลี
  และอำเภอตากฟ้า  วันที่ 26 -27 พฤษภาคม 2557
  ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดสว่างวงษ์ อำเภอ
  ตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์

 • มอบเงินช่วยเหลือบ้านนักเรียนประสบอัคคีภัย

  นายวิระ  แข็งกสิการ  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นว.3 ผู้บริหารโรงเรียน
  ได้มอบเงิน จำนวน 30,000  บาท พร้อมด้วย
  สิ่งของ เครื่องใช้เพื่อช่วยเหลือ ด.ช.วิชิตพล
  ร่มโพธิ์ชี นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง
  ซึ่งประสบอัคคีภัย บ้านเสียหายหมดทั้งหลัง
  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557

 • ครูเกียรติยศ รุ่น 3

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์
  เขต 3 จัดโครงการอบรมพัฒนา "ครูเกียรติยศ" รุ่น 3
  ระหว่างวันที่ 10 - 13  พฤษภาคม 2557 ณ หประชุม
  โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก  อำเภอท่าตะโก จังหวัด
  นครสวรรค์

 • มอบบ้านหลังที่ 104

  นายวิระ  แข็งกสิการ  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน  คณะครู และผู้นำชุมชน
  ร่วมทำพิธีมอบบ้านหลังที่ 104 ให้แก่เด็กหญิง
  จันทิมา  ยอดฉุน ด.ญ.วลารี  สอนมัง เด็กชาย
  ดนัย  ยอดฉุน  นักเรียนโรงเรียนอุดมพัฒนา อำเภอ
  หนองบัว เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557

 • ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนกลุ่มหนองบัว 1

  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 จัดประชุมก่อนเปิดภาคเรียน
  ครูในกลุ่มหนองบัว 1 (บัวหลวง) โดยท่าน ผอ.วิระ
  แข็งกสิการ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 เป็นประธาน
  การประชุมและบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2556
  ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว
  อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

 • รับมอบเงินสมทบกองทุนสร้างบ้านนักเรียน

  คุณครูระพีพรรณ  พงษ์ปลื้ม และ ผอ.นพพร
  รัตนเวชสิทธิ์ ผอ.โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ มอบ
  เงินจำนวน 9,000  บาท เพื่อสมทบกองทุน
  สร้างบ้านนักเรียน 86 หลังเพื่อในหลวง เนื่อง
  ในงานมงคลสมรสของทั้งสองท่านข่าว สพป.นครสวรรค์ เขต 3 [ เพิ่มข่าว ]
ภาพกิจกรรม สพป.นครสวรรค์ เขต 3
งานกีฬานักเรียน
ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนตากฟ้า
ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนตาคลี 1
ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนตาคลี 2
ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนตาคลี 3
ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนท่าตะโก 1
ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนท่าตะโก 2
ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนไพศาลี 1
ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนไพศาลี 2
ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนหนองบัว 1
ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนหนองบัว 2
ประมวลภาพ อบรมพัฒนา จนท.ธุรการ
ประมวลภาพมอบโล่ห์ และมอบเสื้อสามารถ มหกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ สพป.นว.3 ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 26 มีนาคม 2556 ณ หอประชุมท่าตะโกรวมใจ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
ปฏิทินกิจกรรม สพป.นครสวรรค์ เขต 3
ข่าว สพฐ.
เว็บไซต์รายงานข้อมูลทางการศึกษา
พ.ร.บ. / ระเบียบ / ประกาศ / อื่นๆ
แบบฟอร์ม / เอกสาร
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
โทรศัพท์ 0-5625-9608 , 0-5625-9037 , 0-5625-9282 โทรสาร 0-5625-9608
สพป.นว.3 © 2011     nsw3@obec.go.th