โค้ดข่าว สพป.นครสวรรค์ เขต 3
<script type="text/javascript" src="http://www.nsw3.go.th/news/news.js"></script>

ด่วนที่สุด การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสำหรับใบอนุญาตที่จะหมดอายุในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ให้ดำเนินการต่ออายุได้ทันที ที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 โทร. 056-259442 **หมายเหตุ.. เนื่องจากจะมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพถึงกำหนดหมดอายุจำนวนกว่าห้าแสนรายจึงรีบให้ดำเนินการโดยด่วน.. มิฉะนั้นจะเกิดการล่าช้า ไม่สามารถต่ออายุได้ทันกำหนดในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 25

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
21 พฤศจิกายน 2557 สลิปเงินเดือน  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557     (เอกสารแนบ)

     ท่านสามารถตรวจสอบเงินเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ได้ที่บัญชีธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557  เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม  นางธัญญาภรณ์  นุชเฉย  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางสาวศตพร  รัตนะ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน  เบอร์โทร.083-0684189 และ056-259608 ต่อ 18
21 พฤศจิกายน 2557 แจ้งโรงเรียน ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูลต้อง Upload  รูปของนักเรียนที่เข้าแข่งขันทุกคน  หากไม่รูปอาจมีปัญหาในการแข่งขันในวันจริง  สำหรับกิจกรรมที่แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้รอหลังวันทีี่  30  พฤศจิกายน  57
20 พฤศจิกายน 2557 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์  โรงเรียนที่มีความประสงค์ที่ขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่  64  ให้เข้าไปดูในเว็บไซต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ดูที่ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนข้อมูลชื่อ-สกุล   และขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงข้อมูล  ก่อนเข้าระบบเปลี่ยนแปลงข้อมูล
19 พฤศจิกายน 2557 ด่วนที่สุด ขอให้โรงเรียนที่มีนักเรียนพิการเรียนรวม ได้เพิ่มเติมปรับปรุงแก้ไขข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม พี่เลี้ยงเด็กพิการ ให้ถูกต้องครบถ้วนโดยใช้ข้อมูล 10 มิ.ย. 57 (ภาคเรียนที่ 2/57) ซึ่งระบบจะเปิดถึงวันที่ 21 พ.ย. 57 
18 พฤศจิกายน 2557 ด่วนที่สุด  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด  เร่งดำเนินการสำรวจและตรวจสอบข้อมูลนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง  พร้อมแจกแจงสาเหตุของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  ภายในวันที่ ๒๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๗   รายละเอียดดังแนบ  (เอกสาร)
17 พฤศจิกายน 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งที่  64  จังหวัดแพร่  ภาคจะเปิดระบบ  ดังนี้

1.โรงเรียนตรวจสอบ  แก้ไข  เปลี่ยนตัว  นักเรียน  ครู  วันที่  18-25  พฤศจิกายน  2557

2.ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  30  พฤศจิกายน  2557

3. พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน  ระดับภาค  วันที่  3-12  ธันวาคม  2557

4. แข่งขันในระดับภาค  วันที่  17-19  ธันวาคม  2557   ณ จังหวัดแพร่
17 พฤศจิกายน 2557
แจ้งกำหนดรับมอบแว่นตา ตามโครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทย ในวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2557  (กำหนดการ)
13 พฤศจิกายน 2557
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2557 (เอกสารแนบ)
13 พฤศจิกายน 2557
ด่วนที่สุด  แจ้งกำหนดสอบ สสวท. ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557
ใช้สถานที่สอบโรงเรียนอนุบาลท่าตะโก รายละเอียดได้แจ้งไปทาง
i-office แล้ว
12 พฤศจิกายน 2557
ด่วนที่สุด

ระบบศิลปหัตถกรรมนักเรียนตอนนี้เปิดใช้งานได้แล้ว 
12 พฤศจิกายน 2557
แจ้งประชาสัมพันธ์  โรงเรียนที่เข้าระบบเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ในวันแข่งขันให้นำสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนตัวมาพร้อมในวันแข่งขัน  เพราะมีบ้างโรงเรียนที่ไม่ได้แนบหลักฐานเข้าระบบ  ดังนั้นให้โรงเรียนเตรียมหลักฐานมาพร้อม

12 พฤศจิกายน 2557
 **********ด่วนที่สุด   รายการแข่งขันคอมพิวเตอร์  เปลี่ยนแปลงเวลาการแข่งขันดังนี้******************

1. การแข่งขันโปรแกรมนำเสนอ  ป.4-6 เปลี่ยนเป็นห้องคอมพิวเตอร์ 1 วันที่ 13 พ.ย. 57  เวลา 09.00 - 12.00 น.

2. การแข่งขัน web cms เปลี่ยนเป็นห้องคอมพิวเตอร์ 2 วันที่ 13 พ.ย. 57  เวลา 09.00 - 12.00 น.

3. การแข่งขัน web editor เปลี่ยนเป็นห้องคอมพิวเตอร์ 2 วันที่ 13 พ.ย. 57  เวลา 09.00 - 12.00 น.

4. การแข่งขัน e-book ระดับมัธยม เปลี่ยนเป็นห้องคอมพิวเตอร์ 1 วันที่ 13 พ.ย. 57 เวลา 13.00 - 16.00 น.

11 พฤศจิกายน 2557
(เพิ่มเติม)   รายชื่อผู้ที่ได้รับเงินตกเบิกวิทยฐานะ  เอกสารแนบ

 ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ติดต่อ นางธัญญาภรณ์  นุชเฉย  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางสาวศตพร  รัตนะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  083-0684189
10 พฤศจิกายน 2557
ด่วนมากที่สุด  เกณฑ์การเปลี่ยนตัวนักเรียนในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่  64  ดังนี้


1. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือ  1  คน  ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน


2. ทีม 2-3  คน  เปลี่ยนตัวได้  1  คน


3. ทีม 4-6  คน  เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน  2  คน


4.  ทีม 7-10  คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน  3  คน


5. ทีม  11-20  คน  เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน  4  คน


6.  ทีม  20  คน  ขึ้นไป  เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน  5  คน


การเปลี่ยนตัว  จะเปิดระบบให้โรงเรียนที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันในวันที่            11 พฤศจิกายน  2557  ตั้งแต่เวลา  08.00 น.  ถึงเวลา  18.00 น.  วันเดียวเท่านั้น
10 พฤศจิกายน 2557
ด่วนที่สุด  ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557  คณะกรรมการ
ประเมินรางวัลคุรุสภา จะมาประเมิน สพป.นครสวรรค์ เขต 3
จึงขอให้โรงเรียนที่ได้สร้างบ้านให้นักเรียน แจ้งให้นักเรียนที่
ได้รับมอบบ้านพร้อมทั้งครู 1 คน มาประจำที่จุดแสดงนิทรรศการ
สร้างบ้าน โดยให้มารายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.30 น. ณ สพป.
นครสวรรค์ เขต 3
7 พฤศจิกายน 2557
ประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกได้  ในการคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รวบรวมบันทึกข้อมูลประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เอกสารแนบ)
7 พฤศจิกายน 2557
สพป.นว.3 ขอยกเลิกข้อการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนพิการ ส่วนหัวข้อการแข่งขัน คณะกรรมการจะแจ้งในวันแข่งขัน
5 พฤศจิกายน 2557
ประกาศรายชื่อการสอบคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รวบรวมบันทึกข้อมูลประจำสำนักงานเขต สพป.นครสวรรค์ เขต 3  (เอกสารแนบ)
5 พฤศจิกายน 2557
ด่วน .. หัวข้อในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา (สพป.นว.3)  มี 3 กิจกรรม คือ
1.  กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน
2.  กิจกรรมวาดภาพ
3.  กิจกรรมสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ
กำหนดให้ 3 เรื่อง จับฉลาก 1 เรื่อง ดังนี้
1.  ครอบครัวของฉัน
2.  สัตว์สวย  ป่างาม
3. เศรษฐกิจพอเพียง
31 ตุลาคม 2557
ด่วนที่สุด เอกสารลงเวลาปฏิบัติราชการของกรรมการตัดสินการแข่งขัน  กิจกรรมการแข่งขันประดิฐของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  ม.1-3  วันที่  31 ตุลาคม  2557 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ  อยู่กับคุณครูท่านใดกรุณาส่งคืน  ศน.วนิดา  แสงเมือง  ขอขอบคุณมากค่ะ
30 ตุลาคม 2557
เงินตกเบิกวิทยฐานะ คำสั่งลงนาม ตั้งแต่วันที่ 1 ตค.55 - 30 กย 56     (เอกสารแนบ)

        ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีรายชื่อตามเอกสารที่แนบ  สามารถตรวจสอบเงินตกเบิกได้ที่บัญชีธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียด  นางธัญญภรณ์  นุชเฉย   ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางสาวศตพร  รัตนะ  เจ้าพนักงานการเงินและสินทรัพย์ 083-0684189 
30 ตุลาคม 2557
ด่วนที่สุด ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานจุดเน้นสถานศึกษา รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดำเนินการกรอกข้อมูลโดยด่วน ภายใน 31 ตุลาคม 2557 เนื่องจาก สพฐ. จะปิดระบบ [เอกสารแนบ]
30 ตุลาคม 2557
ด่วนมาก  ขอเชิญโรงเรียนร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานดีเด่น  วันที่  11  พฤศจิกายน  2557  ดังนี้  โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก  โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม  โรงเรียนอนุบาลหนองบัว  โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส  โรงเรียนบ้านตะคร้อ  โรงเรียนบ้านคลองลาน  โรงเรียนวัดดอนคา  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์  โรงเรียชุมชนบ้านน้ำวิ่ง  โรงเรียนบ้านหนองไผ่  และโรงเรียนธารทหาร  (เอกสารแนบ)
30 ตุลาคม 2557
ด่วนที่สุด  ขอเชิญรองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 3
ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานอำเภอ ประธานศูนย์คุณภาพการศึกษา
ทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันที่  3  พฤศจิกายน  2557  เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมเวสาลีฯ  สพป.นครสวรรค์ เขต 3
30 ตุลาคม 2557
การใช้งานระบบ I-Office สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 [เอกสารแนบ]
30 ตุลาคม 2557
ด่วนที่สุด ขอเชิญคณะกรรมการตัดสินงานศิปละหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  64  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ประชุมพร้อมกันในวันที่  31  ตุลาคม  2557  เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต  3  (เอกสารแนบ)
30 ตุลาคม 2557
แจ้งผู้บริหารที่ยื่นคำร้องขอย้ายไป สพม.42  ไปแสดงวิสัยทัศน์ฯ (เอกสารแนบ)
30 ตุลาคม 2557
ขอข้อมูลค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษาเพิ่มเติม [เอกสารแนบ]
29 ตุลาคม 2557
ขอเชิญคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน พร้อมกับคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปี 2557 ตามคำสั่ง
ที่แนบ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 31 ตุลาคม  2557  เวลา 13.00 น.  ณ ห้อง
ประชุมรวมใจเฉลิมพระเกียรติ ฯสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 3(คำสั่งฯ)
29 ตุลาคม 2557
ด่วนมาก  โรงเรียนขนาดเล็ก  เตรียมรับการนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  วันที่  30 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2557  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อม  (เอกสารแนบ)
29 ตุลาคม 2557
ด่วนที่สุด  ขอความกรุณาโรงเรียนที่สร้างบ้านให้นักเรียน และได้รับ
ป้ายมอบบ้านในวันพิธีมอบบ้าน ขอให้นำป้ายดังกล่าวมาไว้ที่ศูนย์
ประสานงานของแต่ละอำเภอ ภายในวันที่  31  ตุลาคม 2557 เพื่อ
ทางเขตจะนำรถไปรับป้ายเพื่อนำมาจัดนิทรรศการ และขอความ
กรุณาโรงเรียนมาจัดนิทรรศการที่สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ในเนื้อที่
1 ตรม./บ้าน 1 หลัง โดยบอกว่าทำไมถึงมอบบ้านให้นักเรียนคนนี้
และเมื่อได้บ้านแล้วนักเรียนมีความสุขหรือมีความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างไร
พร้อมทั้งภาพบ้านหลังเก่า บ้านที่กำลังก่อสร้างและบ้านที่สร้างเสร็จแล้ว
ภาพพิธีมอบบ้าน  ให้เสร็จภายในวันที่  9  พฤศจิกายน 2557 และให้
นักเรียนที่ได้รับมอบบ้านมาร่วมงานในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา
07.30 น. ผู้บริหารโรงเรียนสวมเสื้อทุนการศึกษาและเสื้อคลุมสร้างบ้าน
สีขาว../กลุ่มอำนวยการ
28 ตุลาคม 2557
แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อดังนี้ต่อไปนี้ มารับเสื้อกองทุนส่งเสริมการศึกษา ที่ศูนย์บริการครบวงจรอำเภอนั้น ๆ พร้อมชำระเงิน สอบถามเวลาการไปรับเสือที่ศูนย์ฯ 089-5666226 ผอ.สุภาณี

รายชื่อโรงเรียน 
28 ตุลาคม 2557
ด่วน แจ้งคณะกรรมตัดสินผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ร่วมประชุมพร้อมกันในวันที่  31  ตุลาคม  2557  เวลา  13.00 น.  ณ  ห้องประชุมรวมใจเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต  3  (เอกสารแนบ)
28 ตุลาคม 2557
คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  64  ปีการศึกษา  2557  ขอเชิญคณะกรรมการที่มีรายชือตามร่างคำสั่ง  ประชุมพร้อมกันในวันที่ 31  ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต  3  (ร่างคำสั่ง)

28 ตุลาคม 2557
โรงเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์คุณภาพการศึกษาในการเข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ให้ส่งเอกสารรายงานโครงงาน จำนวน 6 เล่ม  พร้อม CD จำนวน1 แผ่น  ส่ง ศน.เตือนใจ  โลหะเวช  โทร  081-9718639  กลุ่มนิเทศฯ  ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2557 
28 ตุลาคม 2557
คำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยเป็น คศ.1 (เพิ่มเติม) (เอกสารแนบ)
27 ตุลาคม 2557
ด่วนมาก !  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดที่มีส่วนร่วม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการงานอาชีพ)  โปรดทราบ  กรุณาตรวจสอบรายชื่อกรรมการ (เอกสาร 1)   โรงเรียนตัวแทนศูนย์คุณภาพการศึกษา  กรุณาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ (เอกสาร 2)  และจัดส่งเอกสารก่อนการแข่งขัน(เอกสาร 3)  ตามรายละเอียดดังแนบ  (ศน.วนิดา  แสงเมือง ผู้ประสานงาน โทร.091-839-1123) [เอกสารแนบ]
27 ตุลาคม 2557
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2558 [เอกสารแนบ]
27 ตุลาคม 2557
ตารางความสอดคล้องของรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง  (คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ค่านิยมหลัก  12  ประการ  และจุดเน้น) (เอกสารแนบ)
27 ตุลาคม 2557
โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3  (เอกสารแนบ)
27 ตุลาคม 2557
โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6   (เอกสารแนบ)
 
27 ตุลาคม 2557
ประชาสัมพันธ์ : ด้วย สพฐ. จะดำเนินการแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง "การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558" ในวันอังคาร ที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 14.05 - 14.50 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี จึงขอให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องรับชมการแพร่ภาพออกอากาศสด ในวันและเวลาดังกล่าว
22 ตุลาคม 2557
กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี และ สพป . นครสวรรค์ เขต 3  จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
22 ตุลาคม 2557
สลิปเงินเดือน ตุลาคม 2557   ( เอกสารแนบ )

   ท่านสามารถตรวจสอบยอดเงินประจำเดือน ตุลาคม 2557  ได้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม  นางธัญญาภรณ์  นุชเฉย ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางสาวศตพร  รัตนะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
22 ตุลาคม 2557
ประกาศรับสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่รวบรวมบันทึกข้อมูลประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.นครสวรรค์  เขต 3  (เอกสารแนบ)
21 ตุลาคม 2557
เงินค่าพาหนะเดินทางไปราชการ โครงการ "รร.ขนาดเล็ก" จังหวัดพิษณุโลก

      สามารถตรวจสอบยอดเงินจำนวน 900 บาท ได้ที่บัญชีธนาคารของท่าน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

      ติดต่อสอบถาม  นางณิชารัตน์  หงษ์ยิ้ม  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ 083-0684189
20 ตุลาคม 2557
คำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายครูผู้สอน  (เอกสารแนบ)
20 ตุลาคม 2557
คำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เอกสารแนบ)
17 ตุลาคม 2557
ตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.นครสวรรค์ เขต 3
- การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ 10 - 12 พ.ย. 57 ณ สพป.นว3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี โรงเรียนไพศาลีและโรงเรียนบ้านห้วยนำ้ลาด   ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ติดตามหน้าเว็ปไซค์คะ
- ประชุุมผู้บริหารอำเภอไพศาลีวันที่ 29 ตุลาคม 2557 09.00 น. โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
- ประชุมกรรมการทุกคณะวันที่ 31 ตุลาคม 2557 [เอกสารแนบ]17 ตุลาคม 2557
งานถวายบังคมพระบรมรูปพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2557

เอกสารแนบ
16 ตุลาคม 2557
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกมะขวิด เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูอัตราจ้าง [รายละเอียด]
15 ตุลาคม 2557
ด่วน ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบไปจัดทำประมาณการงบประมาณค่าซ่อมแซม งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมรวมใจเฉลิมพระเกียรติ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 โดยให้นำโน้ตบุคและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกลุ่มนโยบายและแผน (เอกสารแนบ)
14 ตุลาคม 2557
เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ  2558  (เอกสารแนบ)
14 ตุลาคม 2557
การประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนดีเด่น  ประจำปี 2557  (เอกสารแนบ)
14 ตุลาคม 2557
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสราภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558  (เอกสารแนบ)
14 ตุลาคม 2557
ขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3  ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป บริเวณ เรื่อนกาแฟใจดีนะนาย สพป.นครสวรรค์ เขต 3 อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
14 ตุลาคม 2557
ด่วนที่สุด ขอให้โรงเรียนขนาดเล็กที่ยังไม่ได้รายงานการจัดซื้ออุปกรณ์โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เข้าไปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างได้ที่เว็บไซด์ http://210.246.188.154/dltv โดยใช้ Username และ Password ของโรงเรียน เป็นรหัส SMIS รายงานทุกครั้งที่มีความคีบหน้าของการดำเนินการ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
13 ตุลาคม 2557
ด่วนที่สุด เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง (ผู้บริหารและครูสังคม) ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกและหน้าที่พลเมือง (ครูวิชาการ) วันที่ 25 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมรวมใจเฉลิมพระเกียรติ ฯ สพป.นว.3 เอกสารแนบ
13 ตุลาคม 2557
ขอให้โรงเรียนดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบ 2 (10 พ.ย. 2557) ที่เว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec57 ภายในวันที่ 10 พ.ย. 2557 (สพฐ. ตัดยอดวันที่ 10 พ.ย. 2557) [เอกสารแนบ]
13 ตุลาคม 2557
ยอดกฐินพระราชทาน วันที่ 13 ตุลาคม 2557

เอกสารแนบ
13 ตุลาคม 2557
ด่วนที่สุด ขอให้โรงเรียนที่มีความประสงค์ จะของบซ่อมแซม ปรับปรุง ขอให้ส่งแบบ ปร.4, ปร.6 พร้อมไฟล์ ที่กลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ก่อนเวลา 16.30 น. และให้ส่งด้วยตัวเองเท่านั้น 
9 ตุลาคม 2557
สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูฯ ครั้งที่  2  ประจำปี  2557  ตำแหน่งครูผู้สอน  (เอกสารแนบ)
9 ตุลาคม 2557
บัญชีรายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการพิจารณาย้ายฯครั้งที่ 1/2557 (เอกสารแนบ)
7 ตุลาคม 2557
เรียน  ผู้ประสงค์เดินทางไปส่ง ผอ.สงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร
ผอ.สพป.41 ทราบ
**** กำหนดเดินทางในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 พิธีการเริ่มตั้งแต่เวลา
10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
จังหวัดกำแพงเพชร ****
7 ตุลาคม 2557
เรียน  ผู้มาร่วมงานเลี้ยงส่ง ผอ.สงวนศักดิ์  เศรษฐีธัญญาหาร
ผอ.สพม.41  ในวันที่ 8 ตุลาคม 2557  เวลา 18.00 น.  ณ ห้องประชุม
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก  ทราบโดยทั่วกัน 

                ท่าน ผอ.สงวนศักดิ์  เศรษฐีธัญญาหาร  ได้แจ้งให้ทราบว่า
จะมีของที่ระลึกมอบให้ผู้ที่มาร่วมงานทุกท่าน ในกรณีผู้ประสงค์จะมอบ
ของที่ระลึกกรุณาลงทะเบียนบริเวณหน้างานเลี้ยง  สำหรับผู้ที่จะนำ
ช่อดอกไม้มาแสดงความยินดีนั้น ผอ.สงวนศักดิ์  เศรษฐีธัญญาหาร
ได้จัดเตรียมช่อดอกไม้ไว้เพื่อแสดงความยินดีแล้วโดยท่านไม่ต้อง
จัดเตรียมช่อดอกไม้มา ทั้งนี้ ผอ.สงวนศักดิ์  เศรษฐีธัญญาหารมีความ
ประสงค์จะระดมทุนการศึกษาให้กองทุน สพป.นครสวรรค์ เขต 3 
โดยผู้ที่ประสงค์จะมอบช่อดอกไม้กรุณาลงทะเบียนรับช่อดอกไม้และ
ร่วมบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาร่วมกับท่านสงวนศักดิ์  เศรษฐีธัญญาหาร 
ได้บริเวณหน้างานเลี้ยง
1 ตุลาคม 2557
ประชาสัมพันธ์บวชเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและร่วมงานวันรวมพลัง
เด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก   ครั้ง ๙ ณ วัดพระธรรมกาย
(รายละเอียด)
1 ตุลาคม 2557
แจ้งรายชื่อโรงเรียน รับเสื้อกองทุนส่งเสริมการศึกษา รอบที่ 1-2

อำเภอไพศาลี รับที่ สพป.นว.3

อำเภออื่นๆ  รับที่ศูนย์วิทยบริหารอำเภอนั้นๆ  ดังนี้

อำเภอท่าตะโก และ อำเภอหนองบัว รับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

อำเภอตากฟ้า และอำเภอตาคลี รับตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

เอกสารแนบ
23 09 2557
สลิปเงินเดือน  ประจำเดือน กันยายน 2557   ( เอกสารแนบ )

      สามารถตรวจสอบจำนวนเงินได้ที่บัญชีธนาคารของท่าน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2557  เป็นต้นไป

ติดต่อ  นางธัญญาภรณ์  นุชเฉย  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  และ น.ส. ศตพร  รัตนะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน  เบอร์โทรศัพท์...083-0684189   056-259608 ต่อ 18
12 กันยายน 2557
ชี้แจงแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม (เอกสารแนบ)
10 กันยายน 2557
การประชุมวิเคราะห์คุณภาพผู้เรียนเพื่อประกันคุณภาพภายใน
วันที่ 14 กันยายน 2557 ของอำเภอหนองบัวและตาคลี
วันที่ 15 กันยายน 2557 ของอำเภอท่าตะโก ไพศาลี และตากฟ้า
**เน้นให้ครูโรงเรียนละ 2 คน นำข้อมูล NT ป.3 และ O-Net ป.6 และ ม.3 ของ ปี 55-56 มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของโรงเรียน รายละเอียดเพื่อเติม ศน.อัมพร อินทรอาษา 0862022494
9 09 2557
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้สั่งจองเสื้อกองทุนส่งเสริมการศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ราคาตัวละ 250 บาท รายได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน  สามารถสั่งจองเสื้อได้ตามแบบสั่งจองที่ส่งให้ทาง I-Office ส่งให้กลุ่มอำนวยการ  เพื่อที่จะสั่งเสื้อจากร้านที่ผลิตและได้เสื้ออย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญผู้สั่งจองเสื้อแล้ว

เอกสารแนบ   ข้อมูลวันที่ 8 กันยายน 2557
4 09 2557
ประกาศผลการคัดเลือกและการจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2557 (รอบที่ 8)  (เอกสารแนบ)
3 09 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกในการจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ  2557  (รอบที่  8)  (เอกสารแนบ)
27 สิงหาคม 2557
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรยาม  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 (เอกสารแนบ)
27 08 2557
!! เลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา !!
วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557
เวลา 09.00 - 15.00 น.  ณ ศูนย์วิทยบริการอำเภอ.
25 08 2557
รายขื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลนักเรียนสอบ Onet 2557 ให้ส่งภายใน 30 สิงหาคม 2557 ระบบจะปิด

เอกสารแนบ
25 08 2557
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สพป.นครสวรรค์ เขต 3 (เอกสารแนบ)
22 08 2557
เงินเดือนประจำเดือน สิงหาคม 2557   เอกสารแนบ

    ท่านสามารถตรวจสอบยอดเงินได้ที่บัญชีธนาคารของท่าน  ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม  นางธัญญาภรณ์  นุชเฉย  ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  และนางสาวศตพร  รัตนะ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  เบอร์โทร.083-0684189
21 08 2557
แก้ไขหนังสือ สพป.นว.3 เรื่องการตัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ปรจำปี 2556

ดังนี้ วันที่ 22 สิงหาคม 2557 ส่งมอบอำเภอตากฟ้าเวลา 09.00-13.00 น.

วันที่ 22-24 ส่งมอบให้โรงเรียนอำเภอไพศาลี และอำเภออื่นๆ ณ สพป.นว.3 เวลา 14.00 -18.00 น.

นอกนั้นคงเดิม
20 08 2557
โรงเรียนที่มีความประสงค์จะของบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ให้โรงเรียนทำแบบเสนอของบประมาณตามแบบ ปร.4 และ ปร.6 ส่งที่กลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ก่อน 16.30 น. เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 056-259608 ต่อ 13
19 08 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรยาม (เอกสารแนบ)
18 08 2557
ประกาศการคัดเลือกและการจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ  2557 (รอบที่ 8) สพป.นครสวรรค์ เขต 3 (เอกสารแนบ)
16 08 2557
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนปรับตามวุฒิ   เอกสารแนบ

          ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อ และเงินตกเบิกได้ที่บัญชีธนาคารตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2557  เป็นต้นไป 

ติดต่อสอบถาม   นางธัญญาภรณ์  นุชเฉย  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  และนางสาวศตพร  รัตนะ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน   083-0684189 
15 08 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน)  สพป.นครสวรรค์  เขต  3  (เอกสารแนบ)
15 08 2557
ด่วนที่สุด ด้วย สพฐ. ได้แจ้งว่าข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558 ที่เว็บไซต์  www.obecict.bopp.go.th บางโรงเรียนยังไม่ครบถ้วนจึงขอให้โรงเรียนเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันรายละเอียดดังแนบซึ่งต้องกดบันทึกข้อมูลทุกรายการภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2557 ก่อนเวลา 22.00 น. หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ [เอกสารแนบ]
14 08 2557
ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 

ประกาศ
14 08 2557
การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 

10.  ประกาศการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

11. ใบสมัคร เข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14 สิงหาคม 2557
การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 

1. ประกาศการกำหนดรายละเอียดและวิธีการเลือกตั้ง อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. ประกาศการรับสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. ใบสมัคร เข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู

4. ใบสมัคร เข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา

5. ใบสมัคร เข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น 

6. ประกาศการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. 

7. ใบสมัคร เข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ.

8. ประกาศการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา

9. ใบสมัคร เข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา
13 08 2557
รายนามโรงเรียนร่วมบริจาคกฐินพระราชทาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2557

รับบริจาคถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

เอกสารแนบ
7 08 2557
ด่วนที่สุด ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558 ที่เว็บไซต์ www.obecict.bopp.go.th ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2557 [เอกสารแนบ]
5 08 2557
ประกาศสพป.นครสวรรค์ เขต 3  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรยาม (เอกสารแนบ)
5 08 2557
ด่วน  ขอให้ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 3
เข้าระบบ O-net  แล้วแก้ไขข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน พร้อมทั้ง
ส่งข้อมูลผู้เข้าสอบ O-net ปี 2557 ตั้งแต่วันที่จนถึงวันที่ 31 ส.ค.
2557  (ระบบจะปิดในวันที่ 31 สิงหาคม 2557)
1 08 2557
สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายครูผู้สอน ครั้งที่ 1/2557 (รอบที่2) (ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2557)   เอกสารแนบ
30 กรกฎาคม 2557
ด่วนที่สุด  ให้โรงเรียนส่งแบบประเมินคณคุณภาพน้ำ
ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
โดยด่วน
24 กรกฎาคม 2557
สลิปเงินเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2557   (เอกสารแนบ)

        ท่านสามารถตรวจสอบยอดเงินได้ที่บัญชีธนาคาร ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 28 กรกฎาคม  2557  เป็นต้นไป

ติดต่อ   นางธัญญาภรณ์  นุชเฉย  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  และ         นางสาวศตพร  รัตนะ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน  เบอร์โทร..083-0684189
21 กรกฎาคม 2557
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน
ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) (รายละเอียด)
16 กรกฎาคม 2557
เรียน ประธานศูนย์เครือข่ายทุกศูนย์
ด้วย สพฐ. ได้ประกาศคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2557 ขึ้น ดังนั้นจึงขอให้ศูนย์ฯคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โดยส่งข้อมูลและเอกสารประกอบมายังกลุ่มนโยบายและแผน สพป.นว 3 ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2557 (เอกสารแนบ)
15 กรกฎาคม 2557
ด่วนที่สุด   สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ขอขอบคุณทุกโรงเรียนที่จัดส่งข้อมูลรายงานการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา ตามตัวชี้วัดที่ 45  และขอแจ้งให้ทุกโรงเรียนซึ่งอยุ่ระหว่างดำเนินการ  เร่งจัดส่งให้แล้วเสร็จโดยด่วนที่่สุด  รายละเอียดดังแนบ (เอกสารแนบ)
10 กรกฎาคม 2557
ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป้นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

เอกสารแนบ
8 กรกฎาคม 2557
ประกาศผลการคัดเลือกและการจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ ปี 2557 รอบที่ 7 [เอกสารแนบ]
4 กรกฎาคม 2557
ด่านที่สุด สำรวจข้อมูลการสอนทางไกลผ่านอุปกรณ์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) [เอกสารแนบ]
2 กรกฎาคม 2557
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในการจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รอบที่ 7 (เอกสารแนบ)
2 กรกฎาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่วครูอัตราจ้าง เอกสารแนบ
1 กรกฎาคม 2557
ด่วน  แจ้งทุกโรงเรียนที่นักเรียนชนะได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย  ตามโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ไปรับเงินรางวัลให้นักเรียนที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2557 นี้  รายละเอียดดังแนบ (รายละเอียด)
30 มิถุนายน 2557
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรยาม  (เอกสารแนบ)
27 มิถุนายน 2557
ด่วน  ขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำศพ  นางลำจวน  สระทองขาว ข้าราชการ
ครูชำนาญการพิเศษ ครูดีในดวงใจ  ครูเกียรติยศ ของ สพป.นครสวรรค์
เขต 3  สังกัดโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก  ภรรยานายไพรวัล  สระทองขาว 
ผอ.โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก  ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 16.30 น.
ณ บ้านพักตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า กำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
24 มิถุนายน 2557
ด่วน  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ยาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 3 (ประกาศ)
20 มิถุนายน 2557
สลิปเงินเดือนประจำเดือน มิถุนายน 2557  ( เอกสารแนบ )

ท่านสามารถตรวจสอบเงินเดือนได้ที่บัญชีธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557  เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม  นางธัญญาภรณ์  นุชเฉย  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  และนางสาวศตพร  รัตนะ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน  083-068-4189 ,056-259608 ต่อ 18
17 มิถุนายน 2557
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน

เอกสารแนบ
17 มิถุนายน 2557
การคัดเลือกและการจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2557 ( รอบที่ 7 )

เอกสารแนบ
17 มิถุนายน 2557
รายละเอียดการเข้าคอร์สล้างพิษตับ เอกสารแนบ
17 มิถุนายน 2557
ขอเชิญโรงเรียนในสังกัด ร่วมอนุโมทนาถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ บริจาคได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

เอกสารแนบ
16 มิถุนายน 2557
ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อเอิบ แดงนุ้ย  บิดา
นายไพบูรณ์  แดงนุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสีซอ เวลา 20.00 น.
ณ บ้านเลขที่ 16  หมู่ที่ 6ต.เสือโฮก อ.เมือง จ.ชัยนาท กำหนดพระราชทาน
เพลิงศพในวันที่ 21  มิถุนายน 2557 เวลา 16.00 น.ณ เมรุวัดเนินถ่าน ต.เสือโฮก
อ.เมือง จ.ชัยนาท
13 มิถุนายน 2557
ด่วนที่สุด  แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเขียนตามคำบอก และอ่านเอาเรื่องทุกระดับชั้น ตามโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗  จัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขันโดยพร้อมเพรียงกันวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗  (รายละเอียด)
13 มิถุนายน 2557
ด่วนมาก  แจ้งประชาสัมพันธ์การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์และการ
แข่งขันโต้วาที ตามโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
และทัษะในศตวรรษที่ 21  (รายละเอียด)
13 มิถุนายน 2557
ด่วนมาก  แจ้งผู้บริหารทุกโรงเรียนในสังกัดรวบรวมและจัดส่งข้อมูลผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗  รายละเอียดดังแนบ
9 มิถุนายน 2557
ด่วนมาก  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม (ประกาศ)
9 มิถุนายน 2557
แจ้งโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนเอกชนที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ สพป.นว.3 ให้ตอบแบบสอบถามทางเว็บไซต์ www.nsw3.go.th

เอกสารแนบ
6 มิถุนายน 2557
รายชื่อเงินตกเบิก ชุดที่ 3    (เอกสารแนบ)

ข้าราชการครูและ ท่านสามารถ ตรวจสอบเงินได้ที่บัญชีธนาคาร ตั้งแต่ วันที่ 7 มิถนายน 2557  เป็นต้นไป และสอบถามรายละเอียด ได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์ สพป.นว 3

ติดต่อสอบถาม นางธัญญภรณ์  นุชเฉย  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางสาวศตพร  รัตนะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน เบอร์โทร..083-0684189
4 มิถุนายน 2557
ด้วยนายมานัส โลหะเวศ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง ช่างไม้ 4 เสียชีวิต

เจ้าภาพได้จัดพิธีรดน้ำศพ ในวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ วัดหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

สำหรับการสวดพระอภิธรรมศพ และฌาปนกิจศพ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
3 มิถุนายน 2557
ด่วนมาก  ขอเชิญชวนทุกโรงเรียนในสังกัดส่งผลงานครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย  ตามโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗  (รายละเอียด)
2 มิถุนายน 2557
รายชื่อเงินตกเบิก ชุดที่ 1    (เอกสารแนบ)

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.นว 3 ที่ได้รับเงินเดือนตกเบิก คศ.3  ชุดที่ 1,2  จำนวน 168 ราย  และ ผู้ที่ได้รับเงินค่าตอบแทน เงินเดือนเต็มขั้น จำนวน 38 ราย ท่านสามารถ ตรวจสอบเงินได้ที่บัญชีธนาคาร ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557  เป็นต้นไป และสอบถามรายละเอียด ได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์ สพป.นว 3

ติดต่อสอบถาม นางธัญญภรณ์  นุชเฉย  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางสาวศตพร  รัตนะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน เบอร์โทร..083-0684189
28 พฤษภาคม 2557
ประกาศผลการคัดเลือกจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2557 (รอบที่ 6)

เอกสารแนบ
27 พฤษภาคม 2557
ด่วนที่สุด ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ตรวจสอบและกรอกข้อมูลสำหรับจัดทำบัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ประจำปีงบประมาณ 2557 ที่เว็บไซต์ www.obecnet.bopp.go.th ให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤษภาคม 2557 ด้วย [เอกสารแนบ]
27 พฤษภาคม 2557
ประชาสัมพันธ์โครงการระดมหุ้น ประจำปี 2557 (ไตรมาสที่ 3) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์

(เอกสารแนบ)
26 พฤษภาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2557 (รอบที่6)  เอกสารแนบ
26 พฤษภาคม 2557
ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ จ.ส.อ.บุญยัง เงินสด บิดา
ผอ.ดรุณี  โฉมสุวรรณ  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกกระดี่  วันที่ 28 - 30
พฤษภาคม 2557 เวลา 19.00 น. ณ วัดสว่างวงษ์ อำเภอตาคลี
กำหนดพระราชทานเพลิงศพ  วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 เวลา
15.30 น. ณ เมรุวัดสว่างวงษ์ อำเภอตาคลี
26 พฤษภาคม 2557
โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ขอความกรุณาส่งข้อมูลครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ ตามหัวข้อโดยมีรายละเอียด ได้แก่  ชื่อ – สกุล ชั้นที่สอน 
วิชาอก  ปีที่จะเกษียณ ภายในวันที่  18 พฤษภาคม  2557   (เจ้าของเรื่อง
ศน.รัตนชนก 0869391055)  (รายละเอียด)
23 พฤษภาคม 2557
ตามที่ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 กำหนดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 4 มิถุนายน 2557ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลท่าตะโก นั้น

เนื่องจากเป็นช่วนระหว่างกฏอัยการศึกษา  จึงขอเลื่อนการประชุมออกไป โดยจะแจ้งกำหนดการประชุมให้ทราบภายหลัง
22 พฤษภาคม 2557
ด่วน แจ้งให้สถานศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชน ปิดสถานศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 23 - 25  พฤษาคม 2557 พร้อมทั้งให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ได้กำชับให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวร ปฏิบัติหน้าที่
อย่างเคร่งครัด  เพื่อป้องกันภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเหตุการณ์
ไม่ปกติ
22 พฤษภาคม 2557
เงินเดือนประจำเดือน พฤษภาคม 2557       เอกสารแนบ

    ท่านสามารถตรวจสอบเงินเดือน ได้ที่บัญชีธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป

    ติดต่อสอบถาม   นางธัญญาภรณ์  นุชเฉย  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางสาวศตพร  รัตนะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน  056-259608 ต่อ 18
21 พฤษภาคม 2557
ด้วย สพฐ.ปิดปรับปรุงเว็บไชต์การกรอกข้อมูลเพื่อขอรับการ
จัดสรรคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ประจำปีงบประมาณ 2557
ที่เว็บไซต์ www.obecnet.bopp.go.th
โดยจะเปิดใช้งานอีกครั้งในวันที่ 22 พ.ค. 2557 
และขยายกำหนดเวลาสิ้นสุดเป็นวันที่ 30 พ.ค.2557  
อนึ่งการปรับปรุงครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อข้อมูลที่กรอกไปแล้ว
จึงขอให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลของตนเองอีกครั้งเมื่อระบบเปิดใช้งาน
ถ้ามีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
16 พฤษภาคม 2557
ด่วนมาก... ในวันที่  20  พฤษภาคม  2557  สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 จะทดสอบความสามารถ
การอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ชั้น ป.3 , ป.4 และ ป.6  เพื่อช่วยเหลือ
นักเรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ต้นปี
16 พฤษภาคม 2557
ด่วน ...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาครสวรรค์ เขต 3
ออกประเมินความพร้อมโรงเรียนทุกโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2557  ระหว่างวันที่  12-23  พฤษภาคม 2557
7 พฤษภาคม 2557
ประชาสัมพันธ์ เงินรางวัลประจำปี กรณีเพิ่มเติม       เอกสารแนบ

    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สังกัด สพป.นว. ได้ดำเนินการจัดทำเงินรางวัลประจำปี 2555 กรณี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาย้าย เกษียณ เสียชิวิต เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

    ท่านสามารถตรวจสอบเงินได้ที่บัญชีธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป

    ติดต่อสอบถาม   นางธัญญาภรณ์  นุชเฉย  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางสาวศตพร  รัตนะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน  083-068-4189
6 พฤษภาคม 2557
ประกาศ  เรื่องการคัดเลือกและการจัดจ้างบุคลากร
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2557 (รอบที่ 6)
(รายละเอียด)
1 พฤษภาคม 2557
เรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และศึกษานิเทศก์ทุกท่าน
         ด้วย สพฐ. จะจัดงานมหกรรมรวมพลังยกระดับ คุณภาพการจัดการศึกษา ครั้งที่ 3 ขึ้นในระหว่างวันที่ 3-5 พ.ค. 57 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ และในการนี้ได้ขอเชิญคณะผู้บริหารครูและศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมในวันที่ 4 พ.ค. 57 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ให้ส่งรายชื่อผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าประชุม โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด ที่กลุ่มงานนโยบายและแผน ภายในวันที่ 2 พ.ค. 57 เพื่อจะได้รายงาน สพฐ. ต่อไป
1 พฤษภาคม 2557
ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและเข้าร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายสมศักดิ์ แก่นยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องหอย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2557 สวดพระอภิธรรม ณ บ้านเลขที่ 248 ม.4 ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2557 พิธีฌาปนกิจศพ เวลา 15.00 น. ณ วัดไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
30 เมษายน 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์  เงินรางวัลประจำปี 2555  เพิ่มเติม

      ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ย้าย เกษียณ เสียชีวิต และรายชื่อเพิ่มเติม แต่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจำปี 2555  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กำลังดำเนินการจัดทำและจะแจ้งให้ทราบต่อไป  ท่านใดต้องการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีธนาคาร (ธนาคารกรุงไทย) สามารถแจ้งได้ที่ กลุ่มงานการเงิน นางสาวศตพร รัตนะ หมายเลขโทรศัพท์083-0684189

ติดต่อ  นางธัญญาภรณ์  นุชเฉย ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางสาวศตพร  รัตนะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
30 เมษายน 2557
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียน/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ประชุมเพื่อเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557
ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมท่าตะโกรวมใจ อำเภอ
ท่าตะโก และขอเชิญชวนร่วมบริจาคเสื้อกันหนาว เพื่อเตรียมพร้อม
สำหรับการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม เสื้อ
กันหนาวในหน้าหนาวที่จะมาถึง โดย ผอ.วิระ  แข็งกสิการ จะคอยรับ
บริจาคด้วยตนเองในวันประชุมดังกล่าว
29 เมษายน 2557
สมศ. ขอให้โรงเรียนที่ได้รับการประเมินภายนอกรอบ 3
ครั้งที่ 3 ปี 2556  จัดส่งแบบสอบถามการปฏิบัติงานผู้ประเมิน
ภายนอกให้ สมศ.ด่วน (ดาวน์โหลดที่ http://www.onesqa.or.th
24 เมษายน 2557
ประชาสัมพันธ์  ใหม่!    เงินรางวัลประจำปี 2555   รายชื่อผู้ได้รับเงินรางวัล

ท่านสามารถเข้าดู สลิป เงินรางวัล ประจำปี 2555 ได้ที่ เอกสารแนบ  โดยใช้ รหัส E-money (เงินเดือน)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ดำเนินการโอนเงินโบนัสพร้อมเงินเดือนประจำเดือน เมษายน 2557  ท่านสามารถตรวจสอบได้ที่บัญชีธนาคารของท่าน ตั้งแต่ วันที่ 25 เมษายน 2557 เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม  นางธัญญาภรณ์  นุชเฉย  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวศตพร  รัตนะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  เบอร์โทร..083-0684189
23 เมษายน 2557
สลิปเงินเดือน ประจำเดือน เมษายน 2557   เอกสารแนบ

ท่านสามารถตรวจสอบเงินเดือน ประจำเดือนเมษายน 2557 ได้ที่บัญชีธนาคารของท่านตั้งแต่ วันที่ 25 เมษายน 2557  เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม   นางธัญญาภรณ์  นุชเฉย  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางสาวศตพร  รัตนะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  เบอร์โทร 056-259608 ต่อ 18 (งานเงินเดือน)
18 เมษายน 2557
เชิญประชุมประธานศูนย์คุณภาพการศึกษาอำเภอ/กลุ่มโรงเรียน

ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเวสาลี 2 สพป.นว.3
17 เมษายน 2557
ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ มารับเช็คทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซีที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์โดยด่วน  (เอกสารแนบ)
17 เมษายน 2557
แจ้งครูปฐมวัยที่ลงทะเบียน "การประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยี
สร้างทักษะและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกระบวนการความคิดเชิง
วิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย"  เข้าอบรมวันที่ 26 เมษายน 2557
ณ ห้องประชุมรวมใจเฉลิมพระเกียรติ เวลา 08.00 - 16.30 น.
11 เมษายน 2557
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ตามหนังสือที่ ศธ 04075/946  ลงวันที่  28 มีนาคม 2557
ส่งข้อมูลภายในวันที่ 25  เมษายน  2557 (ศน.รัตนชนก
โทร. 086-9391055)
8 เมษายน 2557
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
กรุณาส่งข้อมูลด่วน ภายในวันที่  18  เมษายน  2557
ตามหนังสือ  ที่ ศธ 04075/946  ลงวันที่  28 มีนาคม 2557
7 เมษายน 2557
ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ  ดร.สมเดช  สีแสง
อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 วันที่ 7 - 11 เมษายน 2557 เวลา 19.00 น.
ณ วัดตากฟ้าพระอารามหลวง ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
ทุกคืน  กำหนดพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 12 เมษายน 2557
ณ เมรุวัดตากฟ้าพระอารามหลวง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
3 เมษายน 2557
ด่วนที่สุด  แจ้งทุกโรงเรียนตามรายชื่อดังแนบ  ขอให้ท่านหรือตัวแทนไปรับเกียรติบัตร ป้ายประกาศเกียรติคุณ การประเมินห้องเรียนคุณภาพและโรงเรียนดีมีมาตรฐาน รอบที่ 4  ภายในวันที่ 11 เมษายน 2557  (รายชื่อป้าย)  (รายชื่อเกียรติบัตร)
28 มีนาคม 2557
ผลการตัดสินการแข่งขันมหกรรมกีฬาวิชาการ สพป.นว.3
วอลเลย์บอลชาย  ที่ 1 ไพศาลี ที่ 2 หนองบัว ที่ 3 ตาคลี
วอลเลย์บอลหญิง ที่ 1 ไพศาลี ที่ 2 หนองบัว ที่ 3 ท่าตะโก
เซปักตะกร้อ  รุ่นผู้บริหาร ที่ 1 ท่าตะโก ที่ 2 ตาคลี ที่ 3 หนองบัว
เซปักตะกร้อ  รุ่นอาวุโส   ที่ 1 เอกชน+เขต ที่ 2 ท่าตะโก ที่ 3 ไพศาลี
เซปักตะกร้อ  รุ่นทั่วไป    ที่ 1 เอกชน+เขต ที่ 2 ไพศาลี   ที่ 3 ท่าตะโก
เซปักตะกร้อ  นักการภารโรง  ที่ 1 ตาคลี ที่ 2 เอกชน+เขต ที่ 3 หนองบัว
แชร์บอล  หญิง ที่ 1 เอกชน+เขต  ที่ 2 หนองบัว  ที่ 3 ตาคลี
ฟุตบอล  รุ่นผู้บริหาร  ที่ 1 ไพศาลี  ที่ 2 ตากฟ้า ที่ 3 เอกชน+เขต/ตาคลี
ฟุตบอล  รุ่นอาวุโส    ที่ 1 เอกชน+เขต ที่ 2 หนองบัว  ที่ 3 ไพศาลี/ท่าตะโก
ฟุตบอล  รุ่นทั่วไป ที่ 1 ไพศาลี ที่ 2 ท่าตะโก ที่ 3 ตาคลี
เปตอง ทีมผสมผู้บริหาร  ที่ 1 ท่าตะโก ที่ 2 ไพศาลี ที่ 3 หนองบัว
เปตอง ทีมผสมครู ที่ 1 ตาคลี ที่ 2 ไพศาลี ที่ 3 หนองบัว
เปตอง ทีมผสมนักการภารโรง ที่ 1 ตากฟ้า ที่ 2 หนองบัว ที่ 3 ตาคลี
เปตอง ทีมผสมธุรการ ที่ 1 ไพศาลี ที่ 2 ท่าตะโก ที่ 3 ตาคลี
เปตอง ทีมผสมบำนาญ ที่ 1 หนองบัว ที่ 2 ท่าตะโก ที่ 3 ตาคลี
หมากรุก  ผู้บริหาร  ที่ 1 ตาคลี ที่ 2 ไพศาลี  ที่ 3 หนองบัว
หมากรุก  ครูบุคลากร ที่ 1 ตาคลี ที่ 2 ไพศาลี ที่ 3 เอกชน+เขต
หมากฮอส ผู้บริหาร  ที่ 1 เอกชน+เขต ที่ 2 ไพศาลี
หมากฮอส ครูบุคลากร ที่ 1 ท่าตะโก ที่ 2 เอกชน+เขต
กองเชียร์  ที่ 1 หนองบัว ที่ 2 เอกชน+เขต ที่ 3 ตาคลี
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ผู้บริหารชาย ที่ 1  ผอ.ภูพิสิฎ  ภูดอกไม้  หนองบัว 1
                     ที่ 2  ผอ.บุญเสริม  จั้นผ่อง  ท่าตะโก2
                     ที่ 3  ผอ.วิเชียร  ศิริคง         ตากฟ้า
ผู้บริหารหญิง ที่ 1 น.ส.สุภาณี  สันทารุนัย  สพป.นว.3
                      ที่ 2 ผอ.อัญชลี  จินดาทิพย์ ท่าตะโก 2
                      ที่ 3 ผอ.วิไลพร  เพชรพิพูรย์รัตน์  ตากฟ้า
ครูผู้สอนชาย  ที่ 1 นายบุญยืน  แย้มเผือก  ไพศาลี 2
                       ที่ 2 นายนพรัตน์  โพธิ์คำ      เอกชน
                       ที่ 3 นายวิสิทธิ์  รอดบำรุง   ตาคลี 2
ครูผู้สอนหญิง  ที่ 1 น.ส.มกลวรรณ  รอดสการ  หนองบัว 1
                       ที่ 2 นางกนกวรรณ  พูลพุฒ       ตาคลี 1
                       ที่ 3 น.ส.นับทอง  ผ่องวิลัย       ท่าตะโก 2
26 มีนาคม 2557
เปลี่ยนแปลงเวลา การประกวดร้องเพลง สายครูผู้สอนชาย-หญิง วันที่ 27 มีนาคม 2557  จากเดิม เวลา 15.30 น. เป้นเวลา 10.30 น.
25 มีนาคม 2557
ด่วนที่สุด  แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับพิธีรับมอบเกียรติบัตร  โล่รางวัลและป้ายประกาศเกียรติคุณ วันที่ 26 มีนาคม 2557  ณ เรือนกาแฟใจดีนะนาย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3  งานมหกรรมกีฬาวิชาการ ปีการศึกษา 2556  "ครูสุขภาพดี สอนดี มีผลงาน"  (รายละเอียด)
25 มีนาคม 2557
ด่วน  แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รับรายงานตัว งานมหกรรมกีฬา
วิชาการ จากเดิมห้องประชุมรวมใจเฉลิมพระเกียรติฯ  เป็นโรงอาหาร
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี และสถานที่รับเกียรติบัตร จากเดิมห้องประชุม
รวมใจเฉลิมพระเกียรติฯ  เป็นห้องสมุด สพป.นครสวรรค์ เขต 3
25 มีนาคม 2557
สลิปเงินเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2557   เอกสารแนบ

ท่านสามารถตรวจสอบเงินเดือนของท่านได้ที่บัญชีธนาคาร ตั้งแต่ วันที่ 26 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม  นางธัญญาภร์  นุชเฉย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางสาวศตพร  รัตนะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  เบอร์โทร.083-068-4189
25 มีนาคม 2557
ประกาศคัดเลือก จัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
(รอบที่ 6)  (รายละเอียด)
24 มีนาคม 2557
สำนักวิชาการแจ้งว่า ให้ทุกโรงเรียนลงผลการเรียนนักเรียน
ในแบบ ปพ.1ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และผลสอบ O-NET
ด้วย (80:20)
20 มีนาคม 2557
ด่วนที่สุด  เรียนท่านผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด  ขอความกรุณาโรงเรียนที่บุคลากรผ่านการประเมินห้องเรียนคุณภาพและโรงเรียนดีมีมาตรฐาน รอบที่ ๕  ระดับ "ดี" ขึ้นไป  ส่งรูปเป็นรายโรงเรียนโดยบรรจุซีดี หรือ ดีวีดี  รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๐๗๕/๗๑๙  และ ที่ ศธ ๐๔๐๗๕/๗๘๙  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อกลับในกรณีต้องประสานเพิ่มเติมด้วย
18 มีนาคม 2557
แก้ไขรายการตะกร้อ (ล้าสุด)  เอกสารแนบ
18 มีนาคม 2557
แก้ไขรายการแข่งตะกร้อ นักการภารโรง มหกรรมกีฬาวิชาการ 2557

(เอกสารแนบ)

18 มีนาคม 2557
ด่วนที่สุด แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงานผลการพัฒนา
ผู้เรียนตามจุดเน้นในมิติที่ 1 และมิติที่ 2
(หนังสือแจ้ง)  (รหัสกรอกข้อมูล) (รายชื่อโรงเรียน)
27 กุมภาพันธ์ 2557
แจ้งให้โรงเรียนได้จัดพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ รอบ 2
การแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ ได้ที่ www.obecimso.net
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
26 กุมภาพันธ์ 2557
การรับหนังสือรับรองการหักภาษี ปี 2556 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 แจ้งให้ทราบว่ากำลังดำเนินการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ให้พนักงานราชการ ครูวิกฤต ธุรการโรงเรียน นักการภารโรง ครูพี่เลี้ยง ครูวิทย์คณิต ครูยกระดับ จะมารับหนังสือรับรองการหักภาษีได้ที่ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ในวันที่  25 มีนาคม 2557 (อ.จินดา)
21 กุมภาพันธ์ 2557
เงินเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557  (เอกสารแนบ)

         ท่านสามารถตรวจสอบจำนวนเงินได้ที่บัญชีธนาคารของท่านตั้งแต่  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557  เป็นต้นไป

ติดต่อ   นางธัญญาภรณ์  นุชเฉย  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางสาวศตพร  รัตนะ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
21 กุมภาพันธ์ 2557
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63
ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2557
ณ เมืองทองธานี (ผลการแข่งขัน)  (สรุปผลการแข่งขัน)
19 กุมภาพันธ์ 2557
เรียน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.นว 3 ทุกท่าน

            กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดทำรายงาน ภาษี กบข.และ กสจ. ประจำปี ภาษี 2556  เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถขอรับได้ที่ ห้องงานการเงิน สพป.นว 3

ติดต่อ  นางธัญญาภรณ์  นุชเฉย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางสาวศตพร  รัตนะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน  เบอร์โทร..083-068-4189
13 กุมภาพันธ์ 2557
ด่วนที่สุด ให้ ผอ.สถานศึกษาจัดส่งรายงานผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง คุณภาพการศึกษาไทยรั้งท้ายในประชาคมอาเซียนจริงหรือ จำนวน 1 ท่าน มาที่ e-mail : korn_penu@hotmail.com หรือเบอร์โทร 085-2687724 ภายในวันที่ 13 ก.พ. 2557 เพื่อเข้าร่วมสัมมนาในวันที่ 15 ก.พ. 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอัมราวดี ชั้น 3 ตึก 14 ม.ราชฎักนครสวรรค์
12 กุมภาพันธ์ 2557
รายชื่อข้าราชการครูที่มีสิทธิเลือกตั้ง ก.ค.ศ.
1.อำเภอไพศาลี
2.อำเภอตากฟ้า
3.อำเภอตาคลี
4.อำเภอท่าตะโก
5.อำเภอหนองบัว
12 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศรายชื่อผู้บริหารที่มีสิทธิเลือกตั้ง ก.ค.ศ.
1.อำเภอไพศาลี
2.อำเภอตากฟ้า
3.อำเภอตาคลี
4.อำเภอท่าตะโก
5.อำเภอหนองบัว
12 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ก.ค.ศ. ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
1. ประกาศหน่วยเลือกตั้ง
2. รายชื่อบุคลากรทางการศึกษาที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง
3. รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทน ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา
11 กุมภาพันธ์ 2557
ด่วนที่สุด   แจ้งทุกโรงเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  รับเงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพป.นว.3 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ  ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องสมุดและสื่อการเรียนรู้ สพป.นว.3  พร้อมหลักฐานเอกสารการเบิกจ่ายค่าพาหนะครบถ้วน
11 กุมภาพันธ์ 2557
ด่วนที่สุด   เชิญประธานศูนย์คุณภาพการศึกษาทุกกลุ่มโรงเรียน  เข้าร่วมประชุมเตรียมการประเมินโรงเรียนดีมีมาตรฐานและห้องเรียนคุณภาพ  รอบที่ 5  วันที่ 13 กุมภาพันธ์  2557  เวลา 13.00 น. ห้องประชุมเวสาลี 2 สพป.นว.3  และจัดส่งไฟล์รายงานผลการประเมินฯ ของโรงเรียนในสังกัด ตามหนังสือ ด่วน ที่ ศธ 04075/325 ลว 31 มกราคม 2557   พร้อมร่วมเตรียมการจัดการสอบ NT ปีการศึกษา 2556 ด้วย
7 กุมภาพันธ์ 2557
ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพคุณแม่กิมลี้  ศุภศิลป์
มารดานายวิทยา  ศุภศิลป์ ในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์
2557 เวลา 16.00 น. ณ เมรุวัดสามัคยาราม (วัดใหม่)
อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
7 กุมภาพันธ์ 2557
ขอเชิญร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่ล้วน  แซ่จันทร์
มารดานางธัญญาภรณ์  นุชเฉย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์  สพป.นครสวรรค์ เขต 3  ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา 16.00 น. ณ เมรุวัดดอนคา อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
7 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศผลการประเมินความเหมาะสม เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัด
สพป.นครสวรรค์ เขต 3 (ประกาศ)
5 กุมภาพันธ์ 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ได้ประกาศผลสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบแรก
เรียบร้อยแล้ว ให้โรงเรียนเข้าระบบยืนยันความพร้อมและสมัครใจ
ของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกและจัดพิมพ์เกียรติบัตร ทาง
www.obecimso.net ภายในวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2557
3 กุมภาพันธ์ 2557
ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพนายประยูร  ฟองสมุทร 

บิดาของภรรษานายสงวนศักดิ์ เศษรฐีธัญญาหาร รอง.ผอ.สพป.นว.3

ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 15.00 น. ณ เมรุวัดท่าตะโก (โคกมะรื่น) อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
3 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
3 กุมภาพันธ์ 2557
การคัดเลือกและการจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ไฟล์แนบ)
3 กุมภาพันธ์ 2557
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สถานศึกษาที่จัดตั้งชมรมวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษาและสรุปรายงานผลงานการดำเนินงานที่ผ่านมา ในรอบปี 2556  เอกสารแนบ
27 มกราคม 2557
ด้วยคุณแม่รวย ยอดทอง มารดาของ
ผอ.กฤช ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุาบาลไพศาลี

เสียชีวิตและตั้งศพบำเพ็ญกุสลสวดพระอภิธรรม เวลา 19.30 น. ระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2557

กำหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16.00 น. ณ เมรุวัดไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
27 มกราคม 2557
ขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำศพคุณแม่รวย  ยอดทอง มารดาของ
ผอ.กฤช  ยอดทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุาบาลไพศาลี เวลา
16.00 น. ณ วัดไพศาลี และร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ ในเวลา
19.30 น. ณ วัดไพศาลี
26 มกราคม 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓
ได้ดำเนินการจัดสอบการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้น ในวันที่ ๒๔ 
มกราคม  ๒๕๕๗  ณ  สนามสอบหอประชุมท่าตะโกรวมใจ  โรงเรียน
อนุบาลท่าตะโก และโรงเรียนสามมิตร  อำเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓
ได้ประมวลผลสอบการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการนักเรียน ประจำปี
การศึกษา ๒๕๕๖เรียบร้อยแล้ว มีผลการสอบดังนี้  ( ปฐมวัย)  ( ป.1 ) ( ป.2)
(ป.3)  (ป.4)  (ป.5)   (ป.6(ม.1)   (ม.2)  (ม.3)
23 มกราคม 2557
สลิปเงินเดือนมกราคม 2557    เอกสารแนบ

            ท่านสามารถตรวจสอบเงินเดือน มกราคม 2557 ได้ที่บัญชีธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

            ติดต่อสอบถาม   นางธัญญภรณ์  นุชเฉย  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  และนางสาวศตพร  รัตนะ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน  เบอร์โทรศัพท์    083-068-4189

                  
22 มกราคม 2557
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด  เกี่ยวกับกำหนด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ดังนี้
วันที่ 20-26 มกราคม 2557  โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันสพป. http://art63.sillapa.net/sp-nation วันที่ 20 ม.ค. – 2 ก.พ. 57  โรงเรียนแก้ไข/เปลี่ยนตัว  จะต้องแทรกรูปนักเรียนทุกคน (ใช้รหัสเดิม) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557  เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติสำหรับ ตารางการแข่งขัน จะประกาศ วันที่ 27 มกราคม 2557
22 มกราคม 2557
ด่วนที่สุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ดำเนินการ
จัดการแข่งขันสอบความเป็นเลิศทางวิชาการนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ในวันที่ 24  มกราคม  2557 ณ สนามสอบท่าตะโกรวมใจ  โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 
และโรงเรียนสามมิตร  อำเภอท่าตะโก โดยมีนักเรียนที่สอบแข่งขันในระดับศูนย์
คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียน ซึ่งสอบคัดเลือกได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับ
เขตพื้นที่ โดยมีรายละเอียดตามหนังสือ ดังแนบ (คำสั่ง)  (กำหนดการ)
20 มกราคม 2557
ด่วนที่สุด

การจัดสอบ O-NET ชั้น ป.6 จากเดิมสอบวันที่ 1 ก.พ. 57 เลื่อนเป็นสอบวันที่ 8 ก.พ. 57 ประกาศผลวันที่ 19 มี.ค. 57

การจัดสอบ O-NET ชั้น ม.3 จากเดิมสอบวันที่ 1-2 ก.พ. 57 เลื่อนเป็นสอบวันที่ 8-9 ก.พ. 57 ประกาศผลวันที่ 19 มี.ค. 57

การจัดสอบ NT ชั้น ป.3 จากเดิมสอบวันที่ 20 ก.พ. 57 เลื่อนเป็นสอบวันที่ 24 ก.พ. 57
20 มกราคม 2557
ด่วนที่สุด

ขอให้ประธานศูนย์คุณภาพการศึกษาทุกศูนย์ (ยกเว้นเอกชน) ส่งรายชื่อครู กรรมการคุมสอบ ความเป็นเลิศอำเภอท่าตะโก จำนวน 32 คน ส่งภายในวันนี้ทาง I-office กลุ่มนิเทศ รายละเอียดดังแนบ (เอกสารแนบ)
13 มกราคม 2557
ด่วนที่สุด ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ กรอกข้อมูลเพื่อใช้สำหรับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557 ในเว็บไซต์ obecnet.bopp.go.th โดยใช้รหัส SMIS 8 หลักในการเข้าใช้งานระบบให้แล้วเสร็จภายในวันที่
13 มกราคม 2557 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การขอรับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557 สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 0833580013 (ไฟล์แนบ)
9 มกราคม 2557
ให้โรงเรียนที่สมัครสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ เข้าระบบ
ตรวจสอบรายชื่อ  แก้ไขรายชื่อ ได้ภายในวันที่ 10 มกราคม 2554
8 มกราคม 2557
ด่วนที่สุด ขอให้ประธานศูนย์คุณภาพการศึกษา รับข้อสอบความเป็นเลิศทางวิชาการฯของแต่ละศูนย์กลุ่มโรงเรียน ในวันที่ 13  มกราคม  2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 โดยพร้อมเพรียงกันเพื่อนำไปดำเนินการจัดสอบในระดับศูนย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียน ในวันที่ 14  มกราคม  2557 ต่อไป พร้อมกันนี้ให้กรอกข้อมูลรายชื่อโรงเรียนที่เป็นสนามสอบตามแบบที่แนบมาส่งกลับกลุ่มนิเทศ ด้วยระบบ I-OFFECE ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติการสอบครั้งนี้ตามแบบที่แนบมา [ไฟล์แนบ]
7 มกราคม 2557
ด่วนที่สุด
เรียน   ท่านประธานอำเภอ/ประธานศูนย์คุณภาพการศึกษา และผู้บริหาร
           โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง    โครงสร้างข้อสอบและการจัดสอบการแข่งขันความเป็นเลิศทาง
วิชาการนักเรียนระดับศูนย์คุณภาพการศึกษา   สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ขอชี้แจงโครงสร้างข้อสอบ 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดสอบการแข่งขันทางวิชาการ
นักเรียนระดับศูนย์ฯ  ในวันที่ 14 มกราคม  2557และขอให้ท่าน
ประชาสัมพันธ์คณะครูและนักเรียนทราบโดยมีคำชี้แจงตามรายละเอียด
ที่แนบมาดังนี้  (รายละเอียด)
7 มกราคม 2557
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามรายชื่อต่อไปนี้ ไปรับข้อสังเกตของกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการเพิ่มเติม (แนบ)
6 มกราคม 2557
ด่วนที่สุด  ข้อสอบโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
ปีการศึกษา  2556
อนุบาล            -  ปรนัย  45 ข้อ      -  อัตนัย    10  ข้อ
ป.1 - ป.3          -  ภาษา คิดคำนวณ เหตุผล    60  ข้อ
ป.4 - ม.3          -  8 สาระการเรียนรู้               120  ข้อ
3 มกราคม 2557
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามรายชื่อต่อไปนี้ ไปรับข้อสังเกตของกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2557 เป็นต้นไป (ไฟล์แนบ)
2 มกราคม 2557
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูร่วมพิธีรดน้ำศพ
นางสุวคนธ์  ประสพทรัพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสว่าง
ในวันที่ 2  มกราคม 2557 เวลา 16.00 น. ณ วัดสว่างวงษ์
อำเภอตาคลี
2 มกราคม 2557
แจ้ง   สถานศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สั่งซื้อเสื้อ "หนึ่งแสนครูดี" ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาไว้  บัดนี้ท่านสามารถรับเสื้อได้ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล  คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
26 ธันวาคม 2556
ประกาศ  ด่วน !  ทุกโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครสวรรค์ 3  เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ จังหวัดเพชรบูรณ์  กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อนักเรียน และครู ที่ www.north63.sillapa.net   หากต้องการแก้ไขข้อมูล  โปรดติดต่อ ศน.ภิญญาพัชร์ เหมือนโพธิ์ โทร.089-2064339  ภายในวันที่ 3 มกราคม 2557  เร่ิมสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2557 เป็นตันไป
26 ธันวาคม 2556
สลิปเงินเดือนข้าราชการบำนาญ  ประจำเดือน ธันวาคม 2556  แนบเอกสาร

ติดต่อ  นางณิชารัตน์  หงษ์ยิ้ม  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ  083-068-4189
25 ธันวาคม 2556
ผลการสอบ NT รายโรงเรียน ปีการศึกษา 2554-2555
(แนบ)
24 ธันวาคม 2556
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (แก้ไข ลำดับที่ 40)

(แนบ)
24 ธันวาคม 2556
ประกาศผล ! การประกวดแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63  ระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2556  ณ จังหวัดเพชรบูรณ์   ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2556)  รายละเอียดดังแนบ
24 ธันวาคม 2556
แจ้งด่วน!  ท่านผู้บริหารโรงเรียนที่เกี่ยวข้องสามารถไปรับรางวัลการประกวดยอดนักอ่าน ปี 2555  โดยนำใบสำคัญรับเงินและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรางวัลไปติดต่อที่ห้องสมุดและสื่อการเรียนรู้ สพป.นว.3  ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ไม่จำเป็นต้องนำเจ้าของรางวัลตัวจริงมาด้วย
24 ธันวาคม 2556
รายนามผู้บริจาคเงินโครงการหนาวนี้ครูช่วย ยอดวันที่ 24 ธันวาคม 2556 (เอกสารแนบ)
23 ธันวาคม 2556
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
(แนบ 1)
(แนบ 2)
(แนบ 3)
23 ธันวาคม 2556
สลิปเงินเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2556   (เอกสารแนบ)

     ท่านสามารถตรวจสอบเงินเดือนได้ที่ธนาคารของท่านตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2556  เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม  นางธัญญาภรณ์  นุชเฉย  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  และนางสาวศตพร  รัตนะ  เจ้าพนักงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงาน  เบอร์โทร   083-0684189
16 ธันวาคม 2556
เรียน  ประธานศูนย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียน
     ขอให้ท่านส่งโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลุ่มโรงเรียน ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2556 นี้ ที่กลุ่ม
นโยบายและแผน หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
12 ธันวาคม 2556
ให้โรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ ครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบูรณ์  ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม
2556 รับค่าพานหะได้ที่ศูนย์วิทยบริการแต่ละอำเภอ ดังนี้
อำเภอไพศาลี     วันที่  13 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 - 11.30 น.
อำเภอตากฟ้า     วันที่  13 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 - 13.30 น.
อำเภอท่าตะโก   วันที่  13 ธันวาคม 2556 เวลา 14.00 - 15.30 น.
อำเภอตาคลี        วันที่ 16 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 - 12.00 น.
อำเภอหนองบัว   วันที่ 16 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30 - 15.00 น.
และให้นำหลักฐานการล้างหนี้แนบพร้อมด้วย รายละเอียดตัวอย่างหลักฐาน
การล้างหนี้ตามไฟล์ที่แนบพร้อมนี้  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศน.อัมพร 08-6202-2494  ศน.เตือนใจ  08-9567-0911
(รายละเอียดค่าใช้จ่าย) (รายงานการเดินทาง) (สัญญาจ้างเหมารถ)
12 ธันวาคม 2556
ให้ข้าราชการครูตามรายชื่อ (แนบ) ต่อไปนี้ ไปรับข้อสังเกตของกรรมการ
ประเมินผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป
 
12 ธันวาคม 2556
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
เรื่อง การคัดเลือกและการจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ปีงบประมาณ 2556 (รอบที่ 4) (แนบ)
12 ธันวาคม 2556
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม (แนบ)
12 ธันวาคม 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ขอแจ้ง
เปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรม "เสวนาสมัชชาสภานักเรียน" งานศิลป
หัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งที่ 63 ประจำปี 2556 ในวันที่ 18
ธันวาคม 2556 จากเดิมห้องประชุมศรีเทพ ศูนย์ราชการจังหวัด
เพชรบูรณ์ เป็นห้องประชุมศรีเทพ  โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์(แผนที่)
12 ธันวาคม 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ดำเนินงาน
กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการนักเรียน ประจำปี
การศึกษา 2556 ในระดับศูนย์คุณภาพการศึกษา แข่งขันในวันที่ 14
มกราคม 2557 สำหรับระดับเขตพื้นที่การศึกษา แข่งในอำเภอท่าตะโก
วันที่ 24 มกราคม 2557
12 ธันวาคม 2556
 • ขอเชิญร่วมประชุมทางไกล (Video Conference เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไปยังครูและผู้บริหารการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ) ในวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ระหว่างเวลา 09.30 - 11.00 น. โดย ฯพณฯ จาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ซึ่งสามารถร่วมประชุมโดยการรับชมถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ตได้หลายช่องทางทางตามที่อยู่ดังต่อไปนี้
  1) http://www.dmiinter.com/project/obec/cat.html 
  2) http://www.plan.obec.go.th
  3) http://202.143.174.50/live
  4) http://210.246.189.120
  5) http://210.246.188.59/live

11 ธันวาคม 2556
ขอเชิญประธานอำเภอ ประธานศูนย์คุณภาพ ประชุม
เสวนาการจัดทำแผนพัฒนาเขตพื้นที่ ในวันที่ 12 ธันวาคม
2556 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจเฉลิมพระเกียรติฯ
สพป.นครสวรรค์ เขต 3

4 ธันวาคม 2556
ด่วนที่สุด

        แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด สพป.นว.3ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนพิการ
เรียนร่วมที่ได้รับสื่อบัญชี ก.  ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์
ปีการศึกษา 2554-2555  (ข้อปฏิบัติการรับสื่อ)  (ข้อมูลสื่อ)
4 ธันวาคม 2556
แจ้งให้โรงเรียนที่ได้รับป้ายมอบบ้านจาก ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
ให้นำป้ายที่ได้รับมาคืนที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นว.3
เพื่อจะนำไปจัดนิทรรศการในงานศิลปหัตถรรมนักเรียน ภาคเหนือ
ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2556 ภายใน
วันที่ 13 ธันวาคม 2556
3 ธันวาคม 2556
ขอเชิญชวนผู้บริหารโรงเรียน  คณะครูและลูกจ้างในสังกัด
อำเภอไพศาลี เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๘๗ รูป และร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ฯ ในวันพฤหัสบดีที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา
๐๖.๐๐ น.  เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอไพศาลี
(กำหนดการ)
3 ธันวาคม 2556
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียน ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ เข้าประชุม
เตรียมการรับการประเมินภายนอกรอบ 3 ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจเฉลิมพระเกียรติฯ (เอกสารแนบ)
29 พฤศจิกายน 2556
สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ได้จัดทำโครงการ "หนาวนี้...ครูช่วย" โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือนักเรียนในสังกัด โดยขอรับบริจาคเงิน สิ่งของ เครื่องนุ่งห่ม และยื่นความประสงค์ได้ที่ กลุ่มอำนวยการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  (รายชื่อผู้บริจาคเงิน) ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 2556
26 พฤศจิกายน 2556
ขอเลื่อนการประชุมมอบนโยบาย/แนวทางการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 อย่างไม่มีกำหนด หนังสือราชการจะส่งไปภายหลัง
25 พฤศจิกายน 2556
สลิปเงินเดือน พฤศจิกายน 2556   เอกสารแนบ

  ท่านสามารถตรวจสอบเงินเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 ได้ที่บัญชีธนาคาร ตั้งแต่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป

หมายเหตุ  ผู้ที่มีคำสั่งได้รับเงินวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ตามคำสั่งเลขที่ ศธ 04009/5726 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556  เจ้าหนี้ที่จะทำการตกเบิก เดือน พฤศจิกายน 2556 ในภายหลัง สามารถติดตามได้ที่ Website สพป. นว 3

ติดต่อสอบถาม  นางธัญญาภรณ์  นุชเฉย ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางสาวศตพร รัตนะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เบอร์โทร..083-0684189
25 พฤศจิกายน 2556
ด่วนที่สุด

   แจ้งให้โรงเรียนมารับโปรแกรมกรอกข้อมูลแผนการจัดการเรียนรู้
เฉพาะบุคคล (IEP) สำหรับเด็กพิการเรียนร่วมที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา (เอกสารแนบ)
22 พฤศจิกายน 2556
เรียน   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป นว 3

           ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ดำเนินการตกเบิกเงินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ และค่าตอบแทน ให้ผู้ที่มีคำสั่งให้มีวิทยฐานะ ตามหนังสือ ศธ 04009/5726 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 นั้น

            ท่านสามารถตรวจสอบจำนวนเงินได้ที่ธนาคาร ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม   นางธัญญาภรณ์ นุชเฉย ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรั พย์ และนางสาวศตพร  รัตนะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน  เบอร์โทรศัพท์  083-0684189
21 พฤศจิกายน 2556
โรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดทำแผนการรับนักเรียนและแผนการจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2557 ให้ดำเนินการส่งกลุ่มส่งเสริมฯ ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2556 (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
19 พฤศจิกายน 2556
(ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่) ขอให้โรงเรียนในสังกัดส่งตัวแทนมารับเครื่องแท็บเล็ตครู ป.2 ดังนี้
วันพุธ ที่ 20 พ.ย. 2556 (เช้า) อ.ไพศาลี รับที่ห้องสมุด สพป.นครสวรรค์ เขต 3
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (ศน.ณรงค์ศักดิ์) 0817078357

15 พฤศจิกายน 2556
ขอให้โรงเรียนในสังกัดส่งตัวแทนมารับเครื่องแท็บเล็ตครู ป.2 ดังนี้
วันจันทร์ ที่ 18 พ.ย. 2556 (เช้า) ที่ศูนย์ One Stop อ.หนองบัว
วันจันทร์ ที่ 18 พ.ย. 2556 (บ่าย) ที่ศูนย์ One Stop อ.ท่าตะโก
วันอังคาร ที่ 19 พ.ย. 2556 (เช้า) ที่ศูนย์ One Stop อ.ตาคลี
วันอังคาร ที่ 19 พ.ย. 2556 (บ่าย) ที่ศูนย์ One Stop อ.ตากฟ้า
วันพุธ ที่ 20 พ.ย. 2556 (เช้า) ที่ศูนย์ One Stop อ.ไพศาลี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (ศน.ณรงค์ศักดิ์) 0817078357
13 พฤศจิกายน 2556
ด่วน  แจ้งโรงเรียนที่สั่งจองเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ ครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบูรณ์  ติดต่อขอรับเสื้อได้ที่กลุ่ม
อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 (พร้อมชำระเงินด้วย สำหรับ
โรงเรียนที่ยังไม่ได้ชำระเงินไว้)
12 พฤศจิกายน 2556
แจ้งผู้บริหารโรงเรียนที่รับป้ายมอบบ้านจาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้นำป้ายที่ได้รับมอบในวันที่ 12
พฤศจิกายน 2556 ไปติดไว้ที่โรงเรียนเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความ
ภาคภูมิใจแห่งการร่วมแรงร่วมใจในโครงการสร้างบ้านนักเรียน 86 หลัง
เพื่อในหลวง
5 พฤศจิกายน 2556
แจ้งทุกโรงเรียนที่เกี่ยวข้องทราบ   ขณะนี้  ระบบข้อมูลสารสนเทศรับโอนข้อมูลการคัดเลือกตัวแทนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจาก สพป.นว.3  แล้ว  จึงแจ้งให้ดำเนินการตามกำหนดการ  ภาคเหนือ  ดังนี้


    1.เขต/โรงเรียนตรวจสอบแก้ไขรายชื่อ (แนบเอกสารตามเกณฑ์) 21 – 27 พฤศจิกายน 2556
    2.คณะกรรมการพิจารณาการแก้ไขรายชื่อและประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1 ธันวาคม 2556
    3.โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน 1 – 15 ธันวาคม 25564 พฤศจิกายน 2556
แจ้งโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง  กรุณาไปรับเงินรางวัลและเกียรติบัตรสำหรับผลงานการเขียนเรียงความตามโครงการประกวดเรียงความเนื่องในวาระ ๑๕๐ ปีพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี  พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า  และการคัดเลือกผลงานนักเรียนเขียนเรื่องลงหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗  ภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  แนบรายละเอียด
4 พฤศจิกายน 2556
แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด  โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนเทศบาลตาคลี  เตรียมความพร้อมเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ จังหวัดเพชรบูรณ์  ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖  แนบรายละเอียด 
1 พฤศจิกายน 2556
ประกาศด่วน!   เชิญทุกโรงเรียนในสังกัดที่สนใจและมีผลผลิต  ผลิตภัณฑ์ งานฝีมือของนักเรียน  และผลงานของคุณครู ผู้บริหารโรงเรียน สมัครเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาในการเผยแพร่หรือจัดจำหน่ายผลงานนักเรียนครู และผู้บริหารในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ จังหวัดเพชรบูรณ์  ภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  แนบรายละเอียด
1 พฤศจิกายน 2556
ด่วนที่สุด การสั่งจองเสื้อศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบูรณ์  เอกสารแนบ
1 พฤศจิกายน 2556
ด่วนที่สุด

ขอเชิญประชุม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30 น.  ณ ห้องประชุมรวมใจเฉลิมพระเกียรติ สพป.นว.3  เอกสารแนบ
30 ตุลาคม 2556
ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นายทศพล พัฒนากรสิตานนท์
บิดาของนางบังอร  สงวนหมู่ ข้าราชการครูบำนาญ (พ่อตา ศน.ณรงค์ชัย
สงวนหมู่) ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2556 ณ บ้านเลขที่
2/1 ซอยประชาอุทิศ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ กำหนด
พระราชทานเพลิงศพในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16.00 น. ณ เมรุ
วัดช่องแค  ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
29 ตุลาคม 2556
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับเสื้อสร้างบ้าน
(ซึ่งจัดซื้อจากงบประมาณของ สพป.นครสวรรค์ เขต 3) โดยมอบให้
   1. ผู้บริหารโรงเรียนที่สร้างบ้านให้นักเรียน
   2. ผู้บริจาคเงินครบ 30,000  บาท
สำหรับผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครูที่บริจาคเงิน 30,000 บาท
ติดต่อขอรับเสื้อได้ที่ประธานศูนย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียน ส่วน
ผู้ที่บริจาคเงิน 30,000 บาทติดต่อขอรับเสื้อได้ที่ สพป.นครสวรรค์ เขต 3)
28 ตุลาคม 2556
แจ้งเลื่อนกำหนดการประชุม "Coaching and Mentoring" 
จากวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2556 เป็นวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2556
25 ตุลาคม 2556
แจ้ง   ครูพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ อัตราจ้างชั่วคราว  ทุกท่าน

ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นว 3  มีความประสงค์ ขอแจ้งงานเงินเดือนและค่าตอบแทน ประกอบด้วย ครูพนักงานราชการ  ครูอัตราจ้าง(ครูพี่เลี้ยง,ครูวิทย์ คณิต)  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  นักการภารโรง อัตราจ้างชั่วคราว  เนื่องจากยังไม่ได้รับเงินจัดสรร จาก สพฐ เกี่ยวกับเงินเดือนและค่าตอบแทน ทำให้เงินเดือนในเดือนตุลาคม 2556 ไม่สามารถทำการเบิกจ่ายให้ได้ แต่เมื่อ สพป นว 3 ได้รับเงินจัดสรรดังกล่าวแล้วจะดำเนินการเบิกจ่ายและแจ้งให้ทุกท่านทราบทันที

ติดต่อสอบถาม  นางสาวจินดา  ถนอมวงษ์  (งานเงินเดือน)   083-0684189
25 ตุลาคม 2556
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น เพื่อส่งเสริม
ประเพณีไทย (รายละเอียด)
25 ตุลาคม 2556
ผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครู ครั้งที่ 2/2556
(เอกสารแนบ)
24 ตุลาคม 2556
สลิปเงินเดือน ตุลาคม 2556      เอกสารแนบ

ท่านสามารถตรวจสอบเงินเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2556 ที่บัญชีธนาคารของท่านได้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2556  เป็นต้นไป

สามารถติดต่อ  (งานการเงิน) นางธัญญาภรณ์  นุชเฉย  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  และนางสาวศตพร  รัตนะ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เบอร์โทรศัพท์   083-0684189
17 ตุลาคม 2556
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ
ปีการศึกษา 2554 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย (แนบ)
15 ตุลาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุน
โครงการครูมืออาชีพ ปี 2554 (ประกาศ)
14 ตุลาคม 2556
รายชื่อผู้ที่ส่งผลงานเยี่ยวยารุ่นที่ 3 และส่งตามหลักเกณฑ์ ว17
สาขาการงานอาชีพ รับข้อสังเกตตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2556
เป็นต้นไป (แนบ)
14 ตุลาคม 2556
เรียน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.นว 3 เอกสารที่แนบ

            ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นว.3 มีความประสงค์ให้ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อกลับ (งานการเงิน) นางสาวศตพร  รัตนะ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เบอร์โทรศัพท์   083-0684189
4 ตุลาคม 2556
แจ้งโอนเงินโบนัสประจำปี 2554  ตามเอกสารที่แนบ

ท่านสามารถตรวจสอบเงินในบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

ติดต่อ   นางธัญญาภรณ์  นุชเฉย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  และนางสาวศตพร  รัตนะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  ได้ที่เบอร์โทรศัพท์..083-068-4189
24 กันยายน 2556
สลิปเงินเดือนกันยายน 2556 เอกสารแนบ

ท่านสามารถตรวจสอบเงินในบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2556 เป็นต้นไป

ติดต่อ   นางธัญญาภรณ์  นุชเฉย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  และนางสาวศตพร  รัตนะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  ได้ที่เบอร์โทรศัพท์..083-068-4189
4 กันยายน 2556
รายการตกเบิกเงินเดือน (ครู คศ.2)    (เอกสารแนบ)

ท่านสามารถตรวจสอบยอดเงินตกเบิกได้ที่บัญชีธนาคาร ตั้งแต่ วันที่ 4 กันยายน  2556 เป็นต้นไป

และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (กลุ่มงานเงินเดือน)

ติดต่อสอบถาม  นางธัญญาภรณ์  นุชเฉย  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางสาวศตพร  รัตนะ  ได้ที่เบอร์โทร..083-0684189
30 สิงหาคม 2556
รายการตกเบิกเงินเดือน    (เอกสารแนบ)

ท่านสามารถตรวจสอบยอดเงินตกเบิกได้ที่บัญชีธนาคาร ตั้งแต่ วันที่ 30 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป

และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (กลุ่มงานเงินเดือน)

ติดต่อสอบถาม  นางธัญญาภรณ์  นุชเฉย  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางสาวศตพร  รัตนะ  ได้ที่เบอร์โทร..083-0684189
23 สิงหาคม 2556
สลิปเงินเดือนสิงหาคม 2556      เอกสารแนบ

สามารถตรวจสอบเงินเดือนในบัญชี  ได้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป

ติดต่อ  นางธัญญาภรณ์  นุชเฉย  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางสาวศตพร  รัตนะ  ได้ที่เบอร์โทร..083-0684189